Доступні курси

Доцільність вивчення матеріалу курсу «Спільна комерційна та регіональна політики інтеграційного розвитку ЄС» обумовлена особливостями сучасної світової економіки для якої визначальною характеристикою є посилення регіональної економічної та політичної інтеграції. Принципи регіонального розвитку спрямовані на вирішення економічних та соціальних проблем, що потребує тісної співпраці між урядами, бізнес-організаціями і соціальними групами на кожному рівні. Європейська інтеграція України є стратегічним курсом, що закріплений Конституцією України і може бути успішно реалізованим лише за умови наявності спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, які володіють теорією і практикою організації співробітництва з різними структурами Європейського Союзу та основними засадами формування спільної комерційної й регіональної політики та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційного розвитку ЄС.

Мета викладання навчальної дисципліни «Спільна комерційна та регіональна політика інтеграційного розвитку ЄС» полягає у формуванні у здобувачів відповідних дисциплінарних компетентностей щодо аналізу, оцінки і особливостей спільної комерційної й регіональної політики інтеграційного розвитку ЄС на основі закономірностей взаємодії країн-учасників та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів в умовах транскордонної інтеграції.

Завданнями навчальної дисципліни є формування системи знань у студентів щодо сутності спільної комерційної й регіональної політики інтеграційного розвитку; розуміння інструментів реалізації регіональної та комерційної політики ЄС; вміння виокремлювати переваги та загрози міжрегіонального співробітництва; вміння використовувати отриманні знання в практичній діяльності.

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо реалізації спільної комерційної та регіональної політики інтеграційного розвитку ЄС попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як: «Історія міжнародних економічних відносин», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка бізнес-структур», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні інституції», «Міжнародний бізнес». Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління міжнародними компаніями».

 


Доцільність вивчення матеріалу курсу «Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти» обумовлена особливостями сучасного економічного розвитку. В епоху турбу­лент­них соці­ально-економічних і тех­но­логічних транс­фор­ма­цій, зростан­ня ролі знань і інновацій – країни, бізнес-організації та особистості можуть успішно розвиватися лише в рамках лідерської парадигми. Здійснення ефективного міжнародного бізнесу є одним з найважливіших пріоритетів України. Повноцінний вихід на зовнішні ринки може бути ефективним лише за умови наявності спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, які володіють знаннями закономірностей, теорій та засобів реалізації  лідерського потенціалу.

Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти» полягає у формуванні системи фахових компетентностей щодо використання  стратегій для забезпечення лідерських позицій країни, підприємства, особистості в процесі міжнародної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є формування системи знань у студентів щодо сутності лідерства; використання методів оцінки лідерських позицій окремих країн; стратегій галузевого лідерства,  концепцій лідерства особистості; формування нової моделі лідерства в глобальному контексті.

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо використання сучасних стратегій лідерства при веденні бізнесу в глобальному середовищі попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як «Міжнародні економічні відносини», «Економіка бізнес-структур», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Міжнародні інформаційні системи», «Міжнародний бізнес», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна макроекономіка». Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародний маркетинг», «Управління міжнародними компаніями».

 


1.   Загальна інформація

Назва дисципліни

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

к. філ.н., доц. Мелещенко Анатолій Іванович,

Контактна інформація викладача

0612 769 - 82 - 53

bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

Згідно з розкладом (предметна аудиторія кафедри)

Обсяг дисципліни

120 год., 4 кредити, лекцій – 28 год., семінарські заняття -14 год., самосійна робота – 78.

Вид контролю: іспит

Консультації

2 години 1 раз на тиждень згідно з графіком консультацій

                                         2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо ведення бізнесу в глобальному середовищі попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як “Міжнародні економічні відносини”, “Макроекономіка”, ”Історія міжнародних економічних відносин”, “Економічна теорія”, “Країнознавство”,  ”Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні економічні інституції ”.

Постреквізит­ти: Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як ”Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу”, “Міжнародний бізнес”, “Кон’юнктура економіки зарубіжних країн”.

                                                    3. Характеристика навчальної дисципліни

Доцільність вивчення матеріалу курсу “Міжнародна інвестиційна діяльність” обумовлена особливостями сучасного економічного розвитку. Здійснення міжнародного бізнесу на основі інтернаціоналізації виробництва між материнськими компаніями і їх філіями на різних континентах світу та вихід міжнародних корпорацій на світові ринки як повноцінних суб’єктів інвестиційного бізнесу є одним з важливих рис сучасних ТНК, які виступають інтеграторами світових господарських зв’язків у глобальній економіці.  У цьому зв’язку виникає необхідність  у ґрунтовних знаннях світових економічних процесів, що відбуваються  на рівні окремих ТНК, конкретних форм і методів ведення бізнесу. Повноцінний вихід міжнародних корпорацій на зовнішні ринки інвестицій та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті інтернаціоналізації може бути ефективним за умови наявності спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, які володіють теорією і практикою інвестування прямих і портфельних інвестицій, вміють управляти економічними ризиками в умовах невизначеності, здійснювати міжнародні комерційні угоди з урахуванням особливостей конкретних ринків, правового регулювання та оподаткування міжнародних корпорацій .

 

Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземними мовами.

ЗК 07. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 7 професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ЗК 11. Здатність працювати в команді.

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

Спеціальні (фахові компетентності):

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародного бізнесу з урахуванням його основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема

СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародного бізнесу

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного бізнес-середовища та вміти адаптуватися до них.

СК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК 8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема.

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

 

Результати навчання:

РН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку, суб’єктів міжнародного бізнесу та стратегії їх поведінки.

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнес-середовища для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

РН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

4. Мета вивчення навчальної дисципліни

формування у студентів розуміння  закономірностей, стратегій, механізмів міжнародної інвестиційної діяльності з боку міжнародних корпорацій та її мотивації, надання знань у галузі міжнародного інвестування та набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації іноземних прямих та портфельних інвестицій в тому числі у конкретних умовах України.

                                        5. Завдання вивчення дисципліни

- сформувати у здобувачів уявлення про основні етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності;

- виявити тенденції міжнародного руху капіталу на сучасному етапі;

- вивчити  основні теорії застосування міжнародного руху капіталу на основі прямих та портфельних інвестицій;

- розглянути основні види і класифікації інвестицій, використовуваних в міжнародному бізнесі;

- розкрити специфіку управління фінансовими ресурсами у рамках ТНК;

- отримати уявлення про засади інвестування державою, міжнародними та національними корпораціями на світових ринках капіталу;

- дати класифікацію найбільш розповсюдженим інструментам міжнародного ринку інвестування;

- дослідити вплив, етичні норми та кодекс поведінки ТНК підчас інвестування капіталу у країну-рецепієнт; 

- сформувати необхідні навички та компетенції для аналізу, оцінки і прийняття рішень щодо реалізації різних форм, механізмів та принципів міжнародної інвестиційної діяльності у сучасному міжнародному бізнесі.

                               6. Зміст навчальної дисципліни

Основними формами навчальної роботи при вивченні дисципліни є лекційні та семінарські заняття. Лекції проводяться з базових питань міжнародної інвестиційної діяльності, містять узагальнений теоретичний матеріал, які є базою для самостійної роботи студентів. В процесі читання лекцій увага концентрується на найбільш складних питання досліджуваної теми, додаються рекомендації для самостійної роботи над відповідними темами. Навчальна дисципліна "Міжнародна інвестиційна діяльність" викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Тематика дисципліни розрахована на 3 змістовних модуля, які містять 9 тем.

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи міжнародної інвестиційної    діяльності

Тема 1. Інвестування в системі міжнародного бізнесу та фактори, що обумовлюють його активізацію

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Особливості та принципи міжнародної інвестиційної діяльності.

3. Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності.

4. Характеристика міжнародного інвестиційного ринку

5. Причини, чинники та  фактори міжнародного інвестування.

6. Форми виходу на зарубіжні ринки.

7. Фактори, які впливають на вибір стратегії інвестування.

8. Стратегії країн, приймаючих інвестиції, та країн базування компаній, які здійснюють іноземні інвестиції.

9. Сучасний стан та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті еволюції.

Тема 2.  Сутність, форми, механізми і теорії руху прямих та портфельних інвестицій

1. Сутність і форми інвестицій.

2. Мотивація та класифікацію форм міжнародного руху капіталу: прямі та портфельні інвестиції.

3. Теорія міжнародних портфельних інвестицій.

4. Теорія монополістичної переваги закордонних прямих інвестицій

5. Теорія факторних пропорцій Хекшера-Оліна.

4. Теорія граничної ефективності інвестування діяльності нефінансових фірм (Кейнс, Торбін).

5. Теорія конкурентних переваг М.Портера та її детермінанти.

7. Теорія інтерналізації закордонних прямих інвестицій (Баклі, Кесон, Рагмен).

8. Біхевіористська теорія транснаціональних корпорацій.

9. Модель ЕRPG Х. Перлмуттера.

10. Еклектична парадигма закордонних прямих інвестицій Данінга. 

11. Модель OLI (переваги власності, переваги інтерналізації, переваги розміщення).

 

Змістовий модуль 2. Характеристика особливостей форм міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному бізнесі

Тема 1. Місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності 

1. ТНК  як  суб’єкт міжнародного бізнесу

2. Сутність транснаціоналізації.

2. Критерії визначення транснаціональної компанії.

3. Система багатонаціональних компаній.

4. Масштаби діяльності ТНК.

5. Кількісний аналіз потоків прямих інвестицій.

6. Шляхи виходу на зовнішні ринки. Фактори, що впливають на вибір шляху виходу на ринок.

Тема 2. Транскордонне злиття і поглинання (ЗІІІ)

1. Методологія аналізу

2. Масштаби та динаміка ЗІП

3. Фактори, що посилили процес транскордонного злиття та поглинання

4. Види і мотиви здійснення транскордонних ЗІП

 Тема 3. ТНК і олігополістичні  ринкові структури

1.Прямі інвестиції та конкуренція

2. ТНК і рівень концентрації в галузі

3. ЗІП і конкурентне середовище

4. Конкуренція на глобальних ринках

5. Стратегічні партнерства та їх вплив на конкурентне  середовище

Тема 4. Стратегії та форми організації операцій транснаціональних корпорацій 

1. Наступальні стратегії.

2. Види захистних стратегій ТНК

3. Еволюція стратегій розвитку міжнародного виробництва.

4. Еволюція форм операцій транснаціональних корпорацій.

5. Спільні підприємства: переваги і недоліки.

6. Стратегії ТНК, що обумовлюють утворення спільних підприємств.

7. Контрактні форми діяльності на міжнародному інвестиційному ринку

 

Змістовий модуль 3. Світові фінансові потоки і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

 Тема 1. Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування

1. Сутність та структурні елементи світового фінансового ринку.

2. Міжнародні ринки боргових зобов’язань.

3. Міжнародні ринки титулів (прав) власності.

4. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів.

5. Транснаціоналізація банківських операцій: концентрація фінансового капіталу.

6. Міжнародне фінансування операцій ТНК.

7. Ознаки та причини активізації міжнародних портфельних інвестицій

8. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.

9. Міжнародні фондові ринки.

10. Стратегії управління портфелем цінних паперів.

11. Інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі товариства)

12. Міжнародні фондові  біржі.

Тема 2. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

1. Потенціал впливу іноземних інвестицій на процеси відтворення.

2. Форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу у міжнародній економіці.

3. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу та політика держави по відношенню до іноземних інвестицій.

4. Форми та інструменти впливу держави на інвестиційну діяльність (прямі і непрямі).

5. Індикативне планування інвестиційної діяльності.

6. Вільні економічні зони: порядок створення, функціонування та ліквідації. Світовий досвід створення ВЕЗ.

7. Інвестиційний клімат. Міжнародні рейтинги.

Тема 3. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні

1. Аналіз розвитку інвестиційного процесу в Україні.

2.Чинники, що впливають на розвиток інвестиційного процесу.

3. Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій.

4. Державна інвестиційна політика України на сучасному етапі.

5. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні.

6. Формування та оцінка параметрів національного інвестиційного клімату.

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Інвестування в системі міжнародного бізнесу та фактори, що обумовлюють його активізацію

Лекція, семінар

5

2.

Сутність, форми, механізми і теорії руху прямих та портфельних інвестицій

Лекція, семінар

5

3.

Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Міжнародні організації, що впливають на реалізацію міжнародної інвестиційної діяльності. Форми міжнародної інвестиційної діяльності. Глобальні економічні фактори міжнародного інвестування. Фактори міжнародного інвестування: політико-економічні, ресурсно-економічні, загально-економічні. 

Самостійна робота

16

4.

Місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності 

Лекція, семінар

5

5.

Транскордонне злиття і поглинання (ЗІІІ)

Лекція, семінар

5

6.

Вплив міжнародних інститутів на міжнародну інвестиційну діяльність (Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація тощо). Класифікація прямих іноземних інвестицій. Інвестиційні цикли прямих іноземних інвестицій. Шляхи інтернаціоналізації світогосподарських процесів: екстернальний та інфернальний. Теорія граничної ефективності інвестування за Кейнсом. Теорія граничної ефективності інвестування за Тобіном.

Самостійна робота

14

7.

ТНК і олігополістичні  ринкові структури

Лекція, семінар

5

8.

Стратегії та форми організації операцій транснаціональних корпорацій 

Лекція, семінар

5

9.

Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Тобіна. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Кейнса. Мотивація створення підприємств з іноземними інвестиціями з боку суб’єктів країни базування. 

Самостійна робота

12

10.

Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування

Лекція, семінар

5

11.

Регулювання міжнародної інвестиційної  діяльності

Лекція, семінар

5

12.

Транснаціональні корпорації: поняття, критерії класифікації. Фактори, що впливають на вибір форми виходу на ринок іншої країни. Діяльність транснаціональних корпорацій та їх вплив на економіку України (на конкретному прикладі). Прояв ефекту синергії при транскордонних злиттях та поглинаннях. Форми підрядних контрактів на будівництво (частковий підряд, генеральний підряд, контракти „під ключ”, контракти на керівництво проектом). Форми підрядних контрактів на будівництво (частковий підряд, генеральний підряд, контракти „під ключ”, контракти на керівництво проектом). Контрактні операції у видобувній промисловості. Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування.

Самостійна робота

12

13.

Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій в економіку України. Сучасний стан конкуренціі на глобальних ринках. Стратегія транснаціоналізації китайських державних корпорацій. Діяльність нафтогазових транснаціональних корпорацій та їх вплив на сучасний міжнародний бізнес. Субконтрактні угоди

Самостійна робота

12

14.

Особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні.

Лекція, семінар

3

15.

Типи управлінських контрактів. Типи інжинірингових контрактів. Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку. Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку. Моделі циклів ділової активності (моделі Кітчіна, Джаглара, Кондратьєва, Фріша, Хікса, Лукаса, Слутського). Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку  Діяльність транснаціональних корпорацій та їх вплив на економіку України.

Самостійна робота

12

8. Самостійна робота

Частина тем курсу (7 тем) відведена для самостійного опанування, загальною кількістю 78 годин для денного відділення та 112 годин для заочного.

Метою самостійної роботи є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Проблемні питання здобувачі мають змогу обговорити з викладачем під час обов’язкових консультації 1 раз на тиждень, або в інші часи за домовленістю з викладачем. Також доступні відео зустрічі в системі Zoom, аудіо спілкування або повідомлення у сервісах Viber, Telegram (за графіком консультацій викладача)

        9. Система та критерії оцінювання курсу

Підсумкова кількість балів виставляється як сума балів за усіма поточними формами контролю та підсумковим контролем, передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Методи контролю: поточний контроль (контроль відвідування занять студентом, усне опитування, індивідуальне опитування, доповіді); рубіжний контроль (тестування за темами модуля 1, модуля 2); підсумковий контроль (екзамен – форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни та на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на семінарських заняттях, а також завдань до екзамену). Сумарний результат містить 100 балів.

Поточне тестування

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

35

100

Т1

Т2

Т4

Т5

Т6

Т8

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т19

Т20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Поточне тестування

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

35

100

Т1

Т2

Т4

Т5

Т6

Т8

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т19

Т20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Контроль знань здобувачів вищої освіти заочного відділення здійснюється шляхом виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання, що стосуються змісту роботи. Перелік питань до контрольної роботи можна знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua та у методичних вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" .

10. Політика курсу

Політика курсу базується на Положенні про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості). Режим доступу:

http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. Перескладання модулів (рубіжний контроль) відбувається тільки при наявності поважної причини пропуску із обов’язковим дозволом деканату.

Політика щодо академічної доброчесності: Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, досягнення результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань. Списування під час рубіжного контролю та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, не дозволяються пропуски занять та запізнення з неповажних причин. Здобувачі освіти повинні приймати активну участь під час проведення занять, виконувати необхідний мінімум навчальної роботи, що є допуском до підсумкового контролю. Обов’язкове вимкнення мобільних девайсів під час відвідування занять в аудиторії.

В умовах впровадження дистанційної форми навчання за наявності об’єктивних причин (наприклад,  лікарняні, індивідуальний графік, знаходження на карантині  і т. інш.)  та за узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти може здійснюватися самостійно, на засадах академічної доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти  має звітувати через електронну пошту або через систему дистанційного навчання Moodle про стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій - виходити на онлайн-консультацію.

Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції " відповідає робочому навчальному плану (код ППН 14)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 0612 769 - 82 - 53,

E-mail кафедри: kafedra_mev@zntu.edu.ua

E-mail викладача: bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 120, кредитів – 4. Із них: лекцій – 30, практичних -14, самосійна робота – 76. Вид контролю - залік

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити:Міжнародні економічні відносини, Макроекономіка,Історія міжнародних економічних відносин, Економічна теорія, Країнознавство

Постреквізит­ти:Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”, “Міжнародний бізнес”

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для спеціальності «Міжнародні економічні відносини», в цілому. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом освітньої програми «Міжнародний бізнес» та всіма іншими дисциплінами цієї спеціальності – як практичного (англійська та німецька  мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни:

загальні компетентності: здатність навчатися та бути сучасно навченим;здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом;здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів;здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації;здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення;здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій;здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально і свідомо;здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу;здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом

фахові компетентності:здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня;здатність відтворювати теоретичні знання щодо функціонування МЕВ;здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем;здатність брати участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях;здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів;здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища;здатність виокремлювати закономірності та характерні ознаки світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики;здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свій професійний рівень;мати теоретичну та методологічну базу для поглибленого самонавчання, тренінгів, сертифікаційних програм, грантів;здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм;здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівл;здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин;знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу безпекової компонтенти  міжнародних економічних відносин.

 результати навчання: усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін; мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей; використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення; демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовищ; досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків; володіти навичками самоаналізу (самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них; планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу; розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо; застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій; досліджувати та ідентифікувати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня; здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – набуття студентами знань щодо цілей, принципів і функцій міжнародних економічних інституцій, методів, інструментів, структури та видів їх діяльності, їхньої ролі в системі міжнародних економічних відносин, уміння за допомогою аналізу визначити вигоди чи можливі втрати від участі країни в тих чи інших міжнародних інституціях.

5.      Завдання вивчення дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин, їх структурою, проблемами та перспективами розвитку; показати студентам напрями й форми впливу міжнародних економічних інституцій на відносини між економіками країн світу, виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України  в діяльності міжнародних економічних інституцій.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обовязкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції", 3-й рік навчання, належить до тих дисциплін, які продовжують основи підготовки міжнародних економічних відносин. Вона структурується трьома змістовими модулями:1.Міжнародні інституції як регулятор міжнародних економічних відносин на глобальному рівні.2.Міждержавні інституції  з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. 3.Регіональні інтеграційні угруповання. У першому модулі розглядаються проблеми міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин, механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; міжнародні міжурядові інституції глобального типу - ООН . У другому модулі концептуально важливими є міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку; міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції;міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері;міжнародні організації – МОП, ЮНЕСКО, СТО тощо. У третьому  модулі оцінюється стан діяльність України в міжнародних інституціях глобального типу;особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі; сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій,її суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР); міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків.   тощо.

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин: Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних інституцій. Типологія міжнародних інституцій. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій.

     лекц.

2

2.

Механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; порядок утворення та  організаційна структура міжнародних інституцій; основні цілі, функції та напрямки діяльності міжнародних

     лекц.

2

3.

Міжнародні міжурядові інституції глобального типу: ООН та міжнародне економічне співробітництво: цілі та принципи діяльності ООН. Організаційно-функціональна структура ООН. Соціально-економічні органи ООН.

     лекц.

2

4

Міждержавні економічні інституції загальної компетенції:Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): цілі функції та основні напрями діяльності. Консультативні групи держав. Міжнародні інституції загальної компетенції в межах економічної співпраці.

     лекц.

2

5

Міжнародні неурядові економічні інституції(МНЕІ): особливості функціонування міжнародних неурядових  інституцій. Міжнародні об’єднання підприємців. Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати.

     лекц.

2

6

Міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Інституції з регулювання в галузі промисловості й енергетики. Інституції  з регулювання в галузі транспорту й зв’язку.

     лекц.

2

7

Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій: міжнародне виробництво  у сфері захисту промислової власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Регіональні міжнародні патентні інституції. Регулювання багатостороннього  науково-технічного та промислового співробітництва. Діяльність ООН з питань передачі технологій.

     лекц.

2

8.

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції: Міжнародні  інституції у встановленні правил міжнародної торгівлі. Діяльність ООН з протидії корупції та хабарництву. Регіональне співробітництво у боротьбі з корупцією.

     лекц.

2

9

Наддержавне регулювання між фірмових економічних відносин: Регулювання конкурентних відносин у світових господарських зв’язках. Міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики. Багатостороннє регулювання діяльності ТНК.

     лекц.

2

10

Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері: Міжнародна організація праці – МОП. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – ЮНЕСКО. Світова туристська організація – СТО.

     лекц.

2

11

Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі: Світова організація торгівлі – СОТ. Конференція Організації Об’єднаних Націй з торгівлі й розвитку – ЮНКТАД. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД /СОТ – МТЦ. Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав міжнародної торгівлі - ЮНСІТРАЛ

     лекц.

2

12

Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків: суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР). Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків. Міжнародні ради з регулювання світових товарних ринків. Міждержавні організації країн – виробників та експортерів сировини (МОВЕС).

     лекц.

2

13.

Міжнародні  валютно-кредитні інститути:Сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій. Міжнародний валютний фонд – МВФ. Група Всесвітнього банку. Регіональні банки розвитку. Банк міжнародних розрахунків - БМР.

     лекц.

2

14.

Регіональні інтеграційні угруповання в Європі: Особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі. Європейський Союз – ЄС. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ. Співдружність Незалежних Держав – СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва ОЧЕС.

     лекц.

2

15

Діяльність України в міжнародних інституціях: Україна в інституціях глобального типу. Україна в міжнародних регіональних інституціях. Європейській вибір України.

     лекц.

2

8. Самостійна робота(згідно графіку самостійної роботи -6 год. на тиждень; 2 години консультативної допомоги; контрольні заходи згідно засобів та критеріїв оцінювання успішності навчання; кількість максимальних балів -45)

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Механізм функціонування міжнародних інституцій. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Міждержавні економічні інституції  загальної компетенції.

8

2

Міжнародні неурядові економічні інституції (МНЕІ). Міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності, науково-технічного співробітництва та передачі технологій. Міжнародні та регіональні організації  зі стандартизації  та сертифікації продукції( робіт, послуг).

8

3

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції. Наддержавне регулювання між фірмових економічних відносин. Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері. Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків.

8

4

Міжнародні  валютно-кредитні інституції.  Регіональні інтеграційні угруповання в Європі.  Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній Америці, Африці. Діяльність України в міжнародних інституціях. Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин.

8

5

Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій. Правові норми та принципи функціонування міжнародних  інституцій.

8

6

Принципи і функції  міжнародних інституцій. Міжнародні інституції: класифікація та правовий статус. ООН у системі міжнародних інституцій.  Мета, принципи та організаційна структура ООН.

8

7

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): мета, принципи та організаційна структура. Римський клуб та його історичне значення.

8

8

Процес легалізації доходів, отриманих  від незаконного бізнесу.. Комісія ООН з права у міжнародній торгівлі: структура та основна діяльність.

8

9

Співпраця України з Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО. Програма ООН з навколишнього середовища: структура та відомі міжнародні проекти.  Діяльність міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

4

10

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Діяльність міжнародних рад з регулювання світових товарних ринків.

4

11

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Банк міжнародних розрахунків.

2

12

Лондонський клуб  та його історичне значення. Сучасні проекти організації ООН у сфері транспорту та зв’язку.

2

13

Організація країн-експортерів нафти та газу (ОПЕК) сучасний стан та проблеми розвитку.

2

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Проміжна атестація після 2-х модульних робіт

Підсумковий контроль: залік

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                               10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати:

– сутності, характеристику і особливості роботи  міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин;

правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій ;

механізми функціонування міжнародних інституцій;

цілі та принципи діяльності ООН;

як функціонують міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку ;

на яких засадах працюють угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;

як регулюються конкурентні відносини у світових господарських зв’язках країн;

принципи діяльності міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF);

міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики;

практику діяльності України в міжнародних інституціях;

основи функціонування сучасної системи міжнародних валютно-кредитних інституцій;

суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР);

на яких засадах працюють регіональні інтеграційні угруповання в Європі;

вміти:

визначити функції та пріоритети міждержавних організацій;

професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні економічні відносини України;

використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями;

– визначити вплив міжнародних валютно-кредитних інституцій на економіку України;

– визначити пріоритетні напрями реалізації міжнародних проектів та інвестиційних програм розвитку виробничої сфери економіки України;

виступати з доповідями та повідомленнями, робити об’єктивні висновки і узагальнення.

 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни

Шифр ПРН

Дисциплінарні результати навчання (ОК-)

 

Шифр ОК

зміст

РН 1.

РН 1.-ОК18  

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін

РН 2.

РН 2.-ОК18  

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово,фахово використовуючи економічну термінологію.

РН 3.

РН 3.-ОК18  

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 5.  

РН 5.-ОК18  

Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших  інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування  різноманітності,  мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 6.

РН 6.-ОК18  

Планувати,  організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН 7.  

РН 7.-ОК18  

Застосовувати  набуті  теоретичні знання, для  розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 8.  

РН 8.-ОК18  

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального  розвитку , механізми  й інструменти  реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

РН 9.  

РН 9.-ОК18  

Розуміти і вміти застосовувати , відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання  спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

 РН 10.

РН 10.-ОК18  

Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку.

 РН 11.

РН 11.-ОК18  

Обгрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

 РН 12.

РН 12.-ОК18  

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

 РН 13.

РН 13.-ОК18  

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 14.

РН 14.-ОК18  

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН 15.

РН 15.-ОК18  

Визначати функціональні  особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18.

РН 18.-ОК18  

Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 20.

РН 20.-ОК18  

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин.

РН 23.

РН 23-ОК18

  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні

РН 24.

РН 24-ОК18  

Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН 25.

РН 25-ОК18  

Презентувати  результати досліджування на базі яких,  розробляються рекомендації  та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

 

 

 

 

 

 

 


Страхування у ринковій економіці виявляється ефективним інструментом захисту від можливих ризиків, що забезпечує неперервність та безперебійність процесу відтворення, соціально-економічну стабільність у суспільстві, виступає одним із головних джерел інвестиційного капіталу у країні.

Навчальна дисципліна «Основи страхування» розкриває питання теорії страхування, його економічну сутність, функції, роль і сферу застосування.

Мета дисципліни - оволодіння теорією і практикою страхування, послідовне формування у здобувачів освіти знань про особливості функціонування страхового ринку, вивчення особливостей функціонування страхових організацій в умовах ринку, набуття навиків розрахунку страхових тарифів, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

 Завдання дисципліни:

розкрити об'єктивну необхідність, сутність, функції, принципи і роль страхування в умовах ринкової економіки;

сформувати систему теоретичних і практичних знань щодо порядку та процедури укладання страхових угод, організації роботи страхових компаній, умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, визначення розмірів страхових премій та страхового відшкодування;

проаналізувати організацію та шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

розкрити сутність перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

визначити умови фінансової стабільності страховиків;

- навчити здобувачів аналізувати стан страхового ринку в Україні та визначати пріоритетні напрями його розвитку;

- виконувати розрахунки тарифів страхових платежів у майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності.


Мета викладання навчальної дисципліни – викладення способів і методів мобілізації організаційних ресурсів суспільства – інформації та інформаційних технологій на вирішення задач бізнесу.

Завдання викладання навчальної дисципліни:

-       ознайомити студентів з цілями, задачами та практикою інформатизації економіки та суспільства в цілому;

-       принципами побудови та розвитку інформаційного бізнесу, проведення інформаційної діяльності;

-       особливостями підприємництва в інформаційній сфері економіки;

-       надати студентам теоретичні знання з електронної комерції як одного з найпоширеніших видів інформаційного бізнесу


Навчальна дисципліна «Інформаційний бізнес» присвячена питанням розробки та практичного застосування найбільш ефективних форм побудови організаційних систем в сфері інформаційного бізнесу. Програма передбачає вивчення методів ведення інформаційного бізнесу, що застосовуються в управлінні виробничими та технологічним ресурсами інформаційних фірм. Опанування дисципліни дозволяє здобувачам оволодіти компетентностями аналізувати та використовувати інформаційні ресурси для технології формування і ведення інформаційного бізнесу, та його входження в інформаційний ринок.

Предметом вивчення дисципліни є принципи, закони розвитку та функціонування інформаційного бізнесу.

Мета дисципліни - формування знань про підприємницьку діяльність фірм, що займаються інформаційним бізнесом, а також, набуття практичних навичок із питань використовування інформаційних технологій для ведення бізнесу.

Завдання:

- вивчити теоретичні засади формування інформаційного суспільства;

- отримати теоретичні знання щодо визначення, функцій, особливостей та напрямів розвитку інформаційного бізнесу, законів розвитку інформаційного виробництва,  правових засад підприємництва в інформаційній сфері;

- розглянути методологію побудови різних форм інформаційного бізнесу;

- розуміти закони функціонування та принципи управління інформаційним виробництвом та принципи формування технології використання інформаційних ресурсів на підприємстві;

- навчитися розробляти та аналізувати моделі інформаційного бізнесу

- опанувати теоретичні основи використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для ведення інформаційного бізнесу;

- надати здобувачам теоретичні знання з електронної комерції, основних етапів її розвитку та моделі електронного бізнесу.1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції " відповідає робочому навчальному плану (код ППН 18)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 0612 769 - 82 - 53,

E-mail кафедри: kafedra_mev@zntu.edu.ua

E-mail викладача: bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 120, кредитів – 4. Із них: лекцій – 30, практичних -14, самосійна робота – 76. Вид контролю - залік

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити:Міжнародні економічні відносини, Макроекономіка,Історія міжнародних економічних відносин, Економічна теорія, Країнознавство

Постреквізит­ти:Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”, “Міжнародний бізнес”

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для спеціальності «Міжнародні економічні відносини», в цілому. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом освітньої програми «Міжнародний бізнес» та всіма іншими дисциплінами цієї спеціальності – як практичного (англійська та німецька  мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК 03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 06. Здатність спілкуватись іноземними мовами (англійською і німецькою).

ЗК 07. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших  галузей знань\ видів економічної діяльності).

ЗК 11. Здатність працювати в команді.

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

спеціальні (фахові) компетентності:

СК 01. Здатність виокремлювати  характерні ознаки та тенденції розвитку  світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/ дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції

СК 02. Здатність використовувати  базові категорії та новітні теорії, концепції, технологій і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.

СК 03. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.

СК 04. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях.

СК 05. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

СК 06. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК 07. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин

СК 08. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь  взаємозв’язків, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

СК  12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та  довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

СК 15. Здатність застосовувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

Очікувані результати навчання з дисципліни

Шифр ПРН

Дисциплінарні результати навчання (ОК-)

 

Шифр ОК

зміст

РН 1.

РН 1.-ОК18  

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін

РН 2.

РН 2.-ОК18  

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово,фахово використовуючи економічну термінологію.

РН 3.

РН 3.-ОК18  

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 5.  

РН 5.-ОК18  

Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших  інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування  різноманітності,  мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 6.

РН 6.-ОК18  

Планувати,  організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН 7.  

РН 7.-ОК18  

Застосовувати  набуті  теоретичні знання, для  розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 8.  

РН 8.-ОК18  

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального  розвитку , механізми  й інструменти  реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

РН 9.  

РН 9.-ОК18  

Розуміти і вміти застосовувати , відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання  спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

 РН 10.

РН 10.-ОК18  

Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку.

 РН 11.

РН 11.-ОК18  

Обгрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

 РН 12.

РН 12.-ОК18  

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

 РН 13.

РН 13.-ОК18  

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 14.

РН 14.-ОК18  

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН 15.

РН 15.-ОК18  

Визначати функціональні  особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18.

РН 18.-ОК18  

Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 20.

РН 20.-ОК18  

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин.

РН 23.

РН 23-ОК18

  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні

РН 24.

РН 24-ОК18  

Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН 25.

РН 25-ОК18  

Презентувати  результати досліджування на базі яких,  розробляються рекомендації  та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

 

 

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – набуття студентами знань щодо цілей, принципів і функцій міжнародних економічних інституцій, методів, інструментів, структури та видів їх діяльності, їхньої ролі в системі міжнародних економічних відносин, уміння за допомогою аналізу визначити вигоди чи можливі втрати від участі країни в тих чи інших міжнародних інституціях.

5.      Завдання вивчення дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин, їх структурою, проблемами та перспективами розвитку; показати студентам напрями й форми впливу міжнародних економічних інституцій на відносини між економіками країн світу, виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України  в діяльності міжнародних економічних інституцій.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обовязкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції", 2-й рік навчання, належить до тих дисциплін, які продовжують основи підготовки міжнародних економічних відносин. Вона структурується трьома змістовими модулями:1.Міжнародні інституції як регулятор міжнародних економічних відносин на глобальному рівні.2.Міждержавні інституції  з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. 3.Регіональні інтеграційні угруповання. У першому модулі розглядаються проблеми міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин, механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; міжнародні міжурядові інституції глобального типу - ООН . У другому модулі концептуально важливими є міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку; міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції;міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері;міжнародні організації – МОП, ЮНЕСКО, СТО тощо. У третьому  модулі оцінюється стан діяльність України в міжнародних інституціях глобального типу;особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі; сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій,її суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР); міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків.   тощо.

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин: Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних інституцій. Типологія міжнародних інституцій. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій.

     лекц.

2

2.

Механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; порядок утворення та  організаційна структура міжнародних інституцій; основні цілі, функції та напрямки діяльності міжнародних

     лекц.

2

3.

Міжнародні міжурядові інституції глобального типу: ООН та міжнародне економічне співробітництво: цілі та принципи діяльності ООН. Організаційно-функціональна структура ООН. Соціально-економічні органи ООН.

     лекц.

2

4

Міждержавні економічні інституції загальної компетенції:Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): цілі функції та основні напрями діяльності. Консультативні групи держав. Міжнародні інституції загальної компетенції в межах економічної співпраці.

     лекц.

2

5

Міжнародні неурядові економічні інституції(МНЕІ): особливості функціонування міжнародних неурядових  інституцій. Міжнародні об’єднання підприємців. Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати.

     лекц.

2

6

Міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Інституції з регулювання в галузі промисловості й енергетики. Інституції  з регулювання в галузі транспорту й зв’язку.

     лекц.

2

7

Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій: міжнародне виробництво  у сфері захисту промислової власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Регіональні міжнародні патентні інституції. Регулювання багатостороннього  науково-технічного та промислового співробітництва. Діяльність ООН з питань передачі технологій.

     лекц.

2

8

Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері: Міжнародна організація праці – МОП. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – ЮНЕСКО. Світова туристська організація – СТО.

     лекц.

2

9

Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі: Світова організація торгівлі – СОТ. Конференція Організації Об’єднаних Націй з торгівлі й розвитку – ЮНКТАД. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД /СОТ – МТЦ. Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав міжнародної торгівлі - ЮНСІТРАЛ

     лекц.

2

10

Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків: суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР). Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків. Міжнародні ради з регулювання світових товарних ринків. Міждержавні організації країн – виробників та експортерів сировини (МОВЕС).

     лекц.

2

11.

Міжнародні  валютно-кредитні інститути:Сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій. Міжнародний валютний фонд – МВФ. Група Всесвітнього банку. Регіональні банки розвитку. Банк міжнародних розрахунків - БМР.

     лекц.

2

12.

Регіональні інтеграційні угруповання в Європі: Особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі. Європейський Союз – ЄС. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ. Співдружність Незалежних Держав – СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва ОЧЕС.

     лекц.

2

13

Діяльність України в міжнародних інституціях: Україна в інституціях глобального типу. Україна в міжнародних регіональних інституціях. Європейській вибір України.

     лекц.

2

8. Самостійна робота(згідно графіку самостійної роботи -6 год. на тиждень; 2 години консультативної допомоги; контрольні заходи згідно засобів та критеріїв оцінювання успішності навчання; кількість максимальних балів - 45)

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Механізм функціонування міжнародних інституцій. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Міждержавні економічні інституції  загальної компетенції.

8

2

Міжнародні неурядові економічні інституції (МНЕІ). Міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності, науково-технічного співробітництва та передачі технологій. Міжнародні та регіональні організації  зі стандартизації  та сертифікації продукції( робіт, послуг).

8

3

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції. Наддержавне регулювання між фірмових економічних відносин. Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері. Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків.

8

4

Міжнародні  валютно-кредитні інституції.  Регіональні інтеграційні угруповання в Європі.  Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній Америці, Африці. Діяльність України в міжнародних інституціях. Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин.

8

5

Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій. Правові норми та принципи функціонування міжнародних  інституцій.

8

6

Принципи і функції  міжнародних інституцій. Міжнародні інституції: класифікація та правовий статус. ООН у системі міжнародних інституцій.  Мета, принципи та організаційна структура ООН.

8

7

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): мета, принципи та організаційна структура. Римський клуб та його історичне значення.

8

8

Процес легалізації доходів, отриманих  від незаконного бізнесу.. Комісія ООН з права у міжнародній торгівлі: структура та основна діяльність.

8

9

Співпраця України з Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО. Програма ООН з навколишнього середовища: структура та відомі міжнародні проекти.  Діяльність міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

4

10

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Діяльність міжнародних рад з регулювання світових товарних ринків.

4

11

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Банк міжнародних розрахунків.

2

12

Лондонський клуб  та його історичне значення. Сучасні проекти організації ООН у сфері транспорту та зв’язку.

2

13

Організація країн-експортерів нафти та газу (ОПЕК) сучасний стан та проблеми розвитку.

2

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Проміжна атестація після 2-х модульних робіт

Підсумковий контроль: залік

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                               10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати:

– сутності, характеристику і особливості роботи  міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин;

правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій ;

механізми функціонування міжнародних інституцій;

цілі та принципи діяльності ООН;

як функціонують міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку ;

на яких засадах працюють угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;

як регулюються конкурентні відносини у світових господарських зв’язках країн;

принципи діяльності міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF);

міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики;

практику діяльності України в міжнародних інституціях;

основи функціонування сучасної системи міжнародних валютно-кредитних інституцій;

суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР);

на яких засадах працюють регіональні інтеграційні угруповання в Європі;

вміти:

визначити функції та пріоритети міждержавних організацій;

професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні економічні відносини України;

використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями;

– визначити вплив міжнародних валютно-кредитних інституцій на економіку України;

– визначити пріоритетні напрями реалізації міжнародних проектів та інвестиційних програм розвитку виробничої сфери економіки України;

виступати з доповідями та повідомленнями, робити об’єктивні висновки і узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

 1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Міжнародна інвестиційна діяльність" відповідає робочому навчальному плану (код ППН 24)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 0612 769 - 82 - 53,

E-mail кафедри: kafedra_mev@zntu.edu.ua

E-mail викладача: bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 120, кредитів – 4. Із них: лекцій – 28, практичних -14, самосійна робота – 78. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити:Міжнародні економічні відносини, Макроекономіка,Історія міжнародних економічних відносин, Економічна теорія, Країнознавство

Постреквізит­ти:Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні економічні інституції”, “Міжнародний бізнес”

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для спеціальності «Міжнародні економічні відносини», в цілому. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом освітньої програми «Міжнародний бізнес» та всіма іншими дисциплінами цієї спеціальності – як практичного (англійська та німецька  мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні  компетентності:         

ЗК 03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 06. Здатність спілкуватись іноземними мовами (англійською і німецькою).

ЗК 07. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших  галузей знань\ видів економічної діяльності).

ЗК 11. Здатність працювати в команді.

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

спеціальні (фахові) компетентності:

СК 01. Здатність виокремлювати  характерні ознаки та тенденції розвитку  світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/ дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції

СК 02. Здатність використовувати  базові категорії та новітні теорії, концепції, технологій і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.

СК 03. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.

СК 04. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях.

СК 05. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

СК 06. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК 07. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин

СК 08. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь  взаємозв’язків, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та  довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

СК 15. Здатність застосовувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

Очікувані результати навчання з дисципліни

Шифр ПРН

Дисциплінарні результати навчання (ОК-)

 

Шифр ОК

зміст

РН 1.

РН 1.-ОК18  

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін

РН 2.

РН 2.-ОК18  

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовуючи економічну термінологію.

РН 3.

РН 3.-ОК18  

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 5.  

РН 5.-ОК18  

Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших  інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах  цінування  різноманітності,  мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 6.

РН 6.-ОК18  

Планувати,  організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН 7.  

РН 7.-ОК18  

Застосовувати  набуті  теоретичні знання, для  розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 8.  

РН 8.-ОК18  

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального  розвитку , механізми  й інструменти  реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

РН 9.  

РН 9.-ОК18  

Розуміти і вміти застосовувати , відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання  спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

 РН 10.

РН 10.-ОК18  

Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку.

 РН 11.

РН 11.-ОК18  

Обгрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

 РН 12.

РН 12.-ОК18  

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати  оцінки результативності їх функціонування.

 РН 13.

РН 13.-ОК18  

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 14.

РН 14.-ОК18  

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН 15.

РН 15.-ОК18  

Визначати функціональні  особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18.

РН 18.-ОК18  

Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 20.

РН 20.-ОК18  

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин.

РН 23.

РН 23-ОК18

  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні

РН 24.

РН 24-ОК18  

Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН 25.

РН 25-ОК18  

Презентувати  результати досліджування на базі яких,  розробляються рекомендації  та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів розуміння  закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності та її мотивації, надання знань та набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій в тому числі у конкретних умовах України.

5.      Завдання вивчення дисципліни

Завдання викладання навчальної дисципліни  -  вивчення засад інвестування державою, міжнародними та національними корпораціями, а також найбільш розповсюджених інструментів міжнародного інвестування; розглянути основні види і класифікації інвестицій, використовуваних в міжнародному бізнесі; сформувати необхідні навички для аналізу, оцінки і прийняття рішень щодо реалізації різних форм міжнародної інвестиційної діяльності.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обовязкова навчальна дисципліна "Міжнародна інвестиційна діяльність", 3-й рік навчання, належить до тих дисциплін, які продовжують основи підготовки міжнародних економічних відносин. Вона структурується трьома змістовими модулями:1. Методологічні основи міжнародної інвестиційної    діяльності. 2.Характеристика особливостей форм міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному бізнесі.

3. Світові фінансові потоки і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. У першому модулі розглядаються проблеми економічної сутності інвестицій, форми виходу на зарубіжні ринки, фактори, які впливають на вибір стратегії інвестуванняучасний стан та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті еволюції, мотивація та класифікація форм міжнародного руху капіталу: прямі та портфельні інвестиції, теорії міжнародних портфельних інвестицій,тощо. У другому модулі концептуально важливими є місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності, ТНК  як  суб’єкт міжнародного бізнесу, розглядається сутність транснаціоналізації. У третьому  модулі оцінюється стан портфельного інвестування,світові фінансові потоки, сутність та структурні елементи світового фінансового ринку, регулювання міжнародної інвестиційної діяльності, особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні, робиться аналіз розвитку інвестиційного процесу в Україні, тощо.

 

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Інвестування в системі міжнародного бізнесу та фактори, що обумовлюють його активізацію. Економічна сутність інвестицій. Особливості та принципи міжнародної інвестиційної діяльності. Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Характеристика міжнародного інвестиційного ринку.

Причини, чинники та  фактори міжнародного інвестування. Форми виходу на зарубіжні ринки. Фактори, які впливають на вибір стратегії інвестування. Стратегії країн, приймаючих інвестиції, та країн базування компаній, які здійснюють іноземні інвестиції. Сучасний стан та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті еволюції.

     лекц.

4

2.

Сутність, форми, механізми і теорії руху прямих та портфельних інвестицій. Сутність і форми інвестицій.Мотивація та класифікацію форм міжнародного руху капіталу: прямі та портфельні інвестиції. Теорія міжнародних портфельних інвестицій. Теорія монополістичної переваги закордонних прямих інвестицій. Теорія факторних пропорцій Хекшера-Оліна. Теорія граничної ефективності інвестування діяльності нефінансових фірм (Кейнс, Торбін). Теорія конкурентних переваг М.Портера та її детермінанти.Теорія інтерналізації закордонних прямих інвестицій (Баклі, Кесон, Рагмен). Біхевіористська теорія транснаціональних корпорацій. Модель ЕRPG Х. Перлмуттера. Еклектична парадигма закордонних прямих інвестицій Дайнінга. Модель OLI (переваги власності, переваги інтерналізації, переваги розміщення).

     лекц.

4

3.

Місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності. ТНК  як  суб’єкт міжнародного бізнесу. Сутність транс націоналізації. Критерії визначення транснаціональної компанії. Система багатонаціональних компаній.

Масштаби діяльності ТНК. Кількісний аналіз потоків прямих інвестицій. Шляхи виходу на зовнішні ринки. Фактори, що впливають на вибір шляху виходу на ринок.

     лекц.

2

4.

Транскордонне злиття і поглинання (ЗІІІ). Методологія аналізу. Масштаби та динаміка ЗІП. Фактори, що посилили процес транскордонного злиття та поглинання. Види і мотиви здійснення транскордонних ЗІП.

     лекц.

2

5.

ТНК і олігополістичні  ринкові структури. Прямі інвестиції та конкуренція. ТНК і рівень концентрації в галузі. ЗІП і конкурентне середовище. Конкуренція на глобальних ринках. Стратегічні партнерства та їх вплив на конкурентне  середовище.

     лекц.

2

6.

Стратегії та форми організації операцій транснаціональних корпорацій.Наступальні стратегії. Види захистних стратегій ТНК. Еволюція стратегій розвитку міжнародного виробництва. Еволюція форм операцій транснаціональних корпорацій. Спільні підприємства: переваги і недоліки. Стратегії ТНК, що обумовлюють утворення спільних підприємств. Контрактні форми діяльності на міжнародному інвестиційному ринку.

     лекц.

4

7.

Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування

Сутність та структурні елементи світового фінансового ринку. Міжнародні ринки боргових зобов’язань. Міжнародні ринки титулів (прав) власності. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів. Транснаціоналізація банківських операцій: концентрація фінансового капіталу.Міжнародне фінансування операцій ТНК. Ознаки та причини активізації міжнародних портфельних інвестицій. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів. Міжнародні фондові ринки.Стратегії управління портфелем цінних паперів. Інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі товариства). Міжнародні фондові  біржі.

     лекц.

4

8.

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

Потенціал впливу іноземних інвестицій на процеси відтворення. Форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу у міжнародній економіці. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу та політика держави по відношенню до іноземних інвестицій. Форми та інструменти впливу держави на інвестиційну діяльність (прямі і непрямі). Індикативне планування інвестиційної діяльності. Вільні економічні зони: порядок створення, функціонування та ліквідації. Світовий досвід створення ВЕЗ. Інвестиційний клімат. Міжнародні рейтинги.

     лекц.

2

9.

Особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні. Аналіз розвитку інвестиційного процесу в Україні.Чинники, що впливають на розвиток інвестиційного процесу. Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій. Державна інвестиційна політика України на сучасному етапі.Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні. Формування та оцінка параметрів національного інвестиційного клімату.

     лекц.

4

8. Самостійна робота(згідно графіку самостійної роботи -6 год. на тиждень; 2 години консультативної допомоги; контрольні заходи згідно засобів та критеріїв оцінювання успішності навчання)

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.Міжнародні організації, що впливають на реалізацію міжнародної інвестиційної діяльності

6

2

Форми міжнародної інвестиційної діяльності. Глобальні економічні фактори міжнародного інвестування.Фактори міжнародного інвестування: політико-економічні, ресурсно-економічні, загально-економічні. 

6

3

Вплив міжнародних інститутів на міжнародну інвестиційну діяльність (Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація тощо). Класифікація прямих іноземних інвестицій. Горизонтальна та вертикальна інтеграція

6

4

Етапи створення інтеграційних об’єднань. Інвестиційні цикли прямих іноземних інвестицій. Шляхи інтернаціоналізації світогосподарських процесів: екстернальний та інфернальний. Теорія граничної ефективності інвестування за Кейнсом. 

6

5

Теорія граничної ефективності інвестування за Тобіном. Концепція шляхів інвестиційного розвитку (Дж.Данінг, Р.Нарула). Моделі циклів ділової активності (моделі Кітчіна, Джаглара, Кондратьєва, Фріша, Хікса, Лукаса, Слутського).

8

6

Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Тобіна. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Кейнса. Мотивація створення підприємств з іноземними інвестиціями з боку суб’єктів країни базування. 

8

7

Мотивація створення підприємств з іноземними інвестиціями з боку суб’єктів приймаючої країни. Шляхи виходу на зовнішні ринки: створення нових виробничих потужностей чи придбання вже існуючих місцевих. Фактори, що впливають на вибір шляху виходу на ринок: рівень економічного розвитку країни, інвестиційна політика країни тощо. Горизонтальна та вертикальна інтерналізація.

8

8

Транснаціональні корпорації: поняття, критерії класифікації. Особливості побудови структури транснаціональних корпорацій, та фактори, що її визначають. Фактори, що впливають на вибір форми виходу на ринок іншої країни.

8

9

Діяльність транснаціональних корпорацій та їх вплив на економіку України (на конкретному прикладі). Прояв ефекту синергії при транскордонних злиттях та поглинаннях. Форми підрядних контрактів на будівництво (частковий підряд, генеральний підряд, контракти „під ключ”, контракти на керівництво проектом).

6

10

Контрактні операції у видобувній промисловості. Субконтрактні угоди. Типи управлінських контрактів. Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій в економіку України.

10

11

Типи інжинірингових контрактів. Сучасний стан конкуренціі на глобальних ринках. Стратегія транснаціоналізації китайських державних корпорацій. Діяльність нафтогазових транснаціональних корпорацій та їх вплив на сучасний міжнародний бізнес.

8

12

Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку

2

13

Стратегії українських агрофірм на світовому ринку зерна в умовах глобалізації світової економіки

2

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Проміжна атестація після 2-х модульних робіт

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                               10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати:

– сутності, характеристик і особливостей міжнародного інвестування;

– сутності, мети, завдань та функцій міжнародного інвестиційного менеджменту;

– сутності і складових інвестиційного клімату країн;

– методичних підходів до дослідження інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі і підприємства;

– сутності режимів інвестиційної політики і механізмів регулювання і стимулювання міжнародної інвестиційної діяльності;

– сутності інфраструктури підтримки міжнародної інвестиційної діяльності, зокрема спеціальних економічних зон й індустріальних парків;

– сутності державного програмування інвестиційної діяльності країни;

– методичних вимог до оцінки пріоритетності й ефективності інвестиційних програм у провідних країнах світу;

– сутності формування міжнародної інвестиційної стратегії країни, компанії;

– сутності стратегії формування ресурсів суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності;

– сутності інвестиційних характеристик основних цінних паперів, представлених на міжнародному інвестиційному ринку;

– методичних вимог щодо визначення місця України у світових рейтингах та оцінку інвестиційної привабливості регіонів і галузей промисловості;

– сутності регулювання іноземної інвестиційної діяльності;

вміти:

– оцінити інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі та підприємства;

– оцінити пріоритетність і ефективність інвестиційних програм;

– оцінити прибуток від інвестиційної діяльності залежно від джерела інвестиційних ресурсів;

– визначити вплив валютних курсів на прибутковість міжнародних інвестицій;

– визначити пріоритетні напрями реалізації державних інвестиційних програм розвитку виробничої сфери та інвестиційного співробітництва України з країнами світу.

 

 

 


Програма вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: зовнішньоекономічні операції та контракти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Метою викладання навчальної дисципліни є: надання здобувачам вищої освіти системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, особливостей проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках та принципів укладання зовнішньоекономічних контрактів, а також формування навичок їх практичного використання.       

Основними завданнями дисципліни є: підготовка здобувачів вищої освіти до розв’язання конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкової моделі господарювання, зокрема: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД підприємства; усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання та виконання зовнішньоекономічних угод. Програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка бізнес-структур» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

   Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у здобувачів вищої освіти компетентностей і навичок використання наукового інструментарію, теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів з використанням фундаментальних та спеціальних підходів та методів до підвищення ефективності управління бізнес-структурами на основі аналізу, планування та контролю їх діяльності.

      Завдання: засвоєння основних теоретичних знань щодо проведення теорії та практики господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів із застосуванням наукових підходів.


Мета дисципліни ознайомити студентів з особливостями ведення міжнародного бізнесу, специфікою його конкурентного, економіко-правового, фінансового і соціально-культурного середовища; з моделями і операційними способами ведення бізнесу на міжнародній основі.

Завдання

- сформувати у здобувачів уявлення про основні етапи еволюції теорії міжнародного бізнесу;

- виявити сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу;

- вивчити сучасні технології міжнародного бізнесу;

- виявити роль міжнародної транспортної та інформаційної інфраструктури в розвитку сучасного міжнародного бізнесу;

- розкрити специфіку управління фінансовими ресурсами міжнародних фірм;

- отримати уявлення про етичні норми міжнародного бізнесу в сучасному світі.Мета викладання навчальної дисципліни «PR-технології в міжнародних відносинах» – надання майбутнім фахівцям знань та вмінь визначення та використання основних складових PR-технологій в різних сферах сучасного життя, особливо в комунікативній складовій міжнародних відносин.

 

 Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння понятійного апарату, формування  уявлення про сучасний стан та проблеми становлення і розвитку PR у сфері міжнародних комунікацій; ознайомлення з напрямами PR-діяльності у міжнародних відносинах; надання  знань технологій впливу на міжнародну громадську думку через PR-програми.


Дисципліна «Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу» є складовою частиною підготовки економістів-міжнародників, рівня бакалавр. Предметом даного курсу є поняття інновації, інноваційного розвитку, нових форм та моделей міжнародного бізнесу; різноманітні типи інновацій та інноваційних підприємств; методичні засади оцінки ринкової адекватності інновацій системи міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах глобалізації. «Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу» є складником фахових економічних курсів таких дисциплін, як: міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна економіка, європейська інтеграція, – та виступає проміжною ланкою між фундаментальними економічними дисциплінами: мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія. Цей курс доповнює вивчення фахових економічних дисциплін і пов’язує їх з потребами практики. Важливим елементом дисципліни «Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу» є визначення найбільш важливих ознак основних типів інноваційного розвитку та таких понять, як: стартап, технополіси, технопарки тощо, - та здобуття практичних навичок імплементації інноваційних проєктів.


Мета викладання навчальної дисципліни «Основи дипломатії» – ознайомлення з теоретичними та практичними основами дипломатії, особливостями організації сучасної дипломатичної та консульської служби, формування у студентів навичок професійної дипломатичної діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин України.

 

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння понятійного апарату, основних положень та принципів дипломатії, її становлення на різних етапах історичного розвитку та дипломатичної думки; набуття навичок з практики дипломатичної та консульської служби як в Україні, так і за кордоном.


Призначення розділу - для розміщення службових документів кафедри Міжнародних економічних відносин.

Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічні ризики у міжнародних транзакціях» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація) міжнародний бізнес

1. Анотація навчальної дисципліни

 Дисципліна «Економічні ризики у міжнародних транзакціях» спрямована на ознайомлення студентів з основами теоретичних і практичних знань в області управління міжнародними інвестиційними ризиками в умовах глобалізації світової економіки, на аналіз ризику втрат від зміни потоків грошових коштів, проведення обліку трансляційного валютного ризику  та ціноутворення і синхронізації потоків грошових коштів, проведення операцій на біржі з короткостроковими і довгостроковими валютними, процентними ф’ючерсами  та біржовими валютними опціонами. Необхідність вивчення дисципліни при підготовці економіста-міжнародника обумовлена ​​зростаючою роллю економічних ризиків у міжнародних транзакціях як елемента системи ризик-менеджменту господарюючого суб'єкта, орієнтованого на зовнішньоекономічну  та біржову діяльність, оскільки дозволяє мінімізувати фінансові втрати учасників угоди внаслідок непередбачених обставин, в тому числі й коливання валютних курсів  в умовах нестабільності ринку цінних паперів  або неналежного виконання партнером своїх зобов'язань.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основи прогнозування та  хеджування ризиків у міжнародних транзакціях на  світових ринках фінансових інструментів та фондових біржах.

Мета вивчення навчальної дисципліни   – формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо управління економічними ризиками при транзакціях в умовах глобалізації, підготовка висококваліфікованого спеціаліста у галузі міжнародного бізнесу  та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який був би спроможний приймати управлінські рішення за умов ризику та невизначеності, вимірювати ризик на різних рівнях економічного управління, знизити фінансові ризики на підприємстві чи на  фінансовому ринку сучасними методами, управляти валютними ризиками: операційними,  трансляційними та економічними.

 Завдання дисципліни - вивчення основних понять та положень курсу, засвоєння теоретичних, методологічних та практичних засобів оцінки управління економічними валютними ризиками у міжнародних транзакціях, основних видів деривативів у біржових операціях та механізмів їх хеджування, методів оцінки економічного валютного ризику, ризику втрат від зміни потоків грошових коштів  та від зміни курсу акцій,  обліку трансляційного валютного ризику, виміру операційного валютного ризику та   стратегій  управління  економічними валютними ризиками.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основні поняття і положення управління економічними ризиками у міжнародних транзакціях;

основні методи оцінки економічного валютного ризику;

основні теорії  ризик-менеджменту;

основні види валютного ризику у біржовій торгівлі цінними паперами та методи їх хеджування;

різні види класифікації економічного валютного ризику;

основні види деривативів, які обертаються на біржах та операцій з ними;

вміти:

розв’язувати економічні завдання з урахуванням невизначеності та економічного валютного ризику;

аналізувати одержані результати з різних видів економічного ризику у міжнародних транзакціях та прогнозувати коливання обмінних валютних курсів ;

здійснювати вибір за умов ризику при операціях на біржових ринках;

приймати рішення за умов ризику;

вміти вимірювати ризик та хеджувати його за допомогою угод та інших біржових операцій;

вміти управляти змінами потоків грошових коштів;

розкрити види валютних ризиків, які існують у біржовій торгівлі деривативами та у діяльності  фірм;

проводити облік трансляційного валютного ризику.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

     загальних:

-  здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів

-  здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ

-  здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей

-  здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних економічних відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.

фахових:

-  здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації

-  здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства

-  здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ

-  здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

-  здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових

 ринках

- здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ

- здатність визначати й оцінювати прояви економічного ризику у транзакціях, виклики та дисбаланси глобального розвитку ринку цінних паперів

здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін

 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати  навчання:

1.      Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами

2.      Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій

3.      Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ

4.      Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків

5.      Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі

6.      Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень

7.      Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали, з метою формування пропозиції налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації

8.      Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства та феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації,  інформатизації та науково-технологічного обміну

9.      Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, та  застосування  міждисциплінарного підходу у формуванні знань.

   2. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

 

з/п

Попередні навчальні дисципліни

Супутні і наступні навчальні дисципліни

1.

Міжнародні фінанси

Страхування у міжнародній діяльності

2.

Галузеві аспекти міжнародного бізнесу

Міжнародний маркетинг

3.

Етика міжнародного бізнесу

Основи інноваційного розвитку міжнародного бізнесу

4.

Міжнародний офшорний бізнес

Дипломатичний протокол та етикет

5.

Грошова-кредитна система та монетарна політика

Глобальні проблеми світового господарства і національної економіки

6.

Міжнародна макроекономіка

 

 


 

 

 Заняття 10:05 30.01.2021

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/8950970388?pwd=UnRGaWY0alI5Z28wSjdDNjJkaXJhZz09

Идентификатор конференции: 895 097 0388

Код доступа: XkvE13


Програма вивчення навчальної дисципліни «Економічні ризики у міжнародних транзакціях» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація) міжнародний бізнес

1. Анотація навчальної дисципліни

 Дисципліна «Економічні ризики у міжнародних транзакціях» спрямована на ознайомлення студентів з основами теоретичних і практичних знань в області управління міжнародними інвестиційними ризиками в умовах глобалізації світової економіки, на аналіз ризику втрат від зміни потоків грошових коштів, проведення обліку трансляційного валютного ризику  та ціноутворення і синхронізації потоків грошових коштів, проведення операцій на біржі з короткостроковими і довгостроковими валютними, процентними ф’ючерсами  та біржовими валютними опціонами. Необхідність вивчення дисципліни при підготовці економіста-міжнародника обумовлена ​​зростаючою роллю економічних ризиків у міжнародних транзакціях як елемента системи ризик-менеджменту господарюючого суб'єкта, орієнтованого на зовнішньоекономічну  та біржову діяльність, оскільки дозволяє мінімізувати фінансові втрати учасників угоди внаслідок непередбачених обставин, в тому числі й коливання валютних курсів  в умовах нестабільності ринку цінних паперів  або неналежного виконання партнером своїх зобов'язань.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основи прогнозування та  хеджування ризиків у міжнародних транзакціях на  світових ринках фінансових інструментів та фондових біржах.

Мета вивчення навчальної дисципліни   – формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо управління економічними ризиками при транзакціях в умовах глобалізації, підготовка висококваліфікованого спеціаліста у галузі міжнародного бізнесу  та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, який був би спроможний приймати управлінські рішення за умов ризику та невизначеності, вимірювати ризик на різних рівнях економічного управління, знизити фінансові ризики на підприємстві чи на  фінансовому ринку сучасними методами, управляти валютними ризиками: операційними,  трансляційними та економічними.

 Завдання дисципліни - вивчення основних понять та положень курсу, засвоєння теоретичних, методологічних та практичних засобів оцінки управління економічними валютними ризиками у міжнародних транзакціях, основних видів деривативів у біржових операціях та механізмів їх хеджування, методів оцінки економічного валютного ризику, ризику втрат від зміни потоків грошових коштів  та від зміни курсу акцій,  обліку трансляційного валютного ризику, виміру операційного валютного ризику та   стратегій  управління  економічними валютними ризиками.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основні поняття і положення управління економічними ризиками у міжнародних транзакціях;

основні методи оцінки економічного валютного ризику;

основні теорії  ризик-менеджменту;

основні види валютного ризику у біржовій торгівлі цінними паперами та методи їх хеджування;

різні види класифікації економічного валютного ризику;

основні види деривативів, які обертаються на біржах та операцій з ними;

вміти:

розв’язувати економічні завдання з урахуванням невизначеності та економічного валютного ризику;

аналізувати одержані результати з різних видів економічного ризику у міжнародних транзакціях та прогнозувати коливання обмінних валютних курсів ;

здійснювати вибір за умов ризику при операціях на біржових ринках;

приймати рішення за умов ризику;

вміти вимірювати ризик та хеджувати його за допомогою угод та інших біржових операцій;

вміти управляти змінами потоків грошових коштів;

розкрити види валютних ризиків, які існують у біржовій торгівлі деривативами та у діяльності  фірм;

проводити облік трансляційного валютного ризику.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

     загальних:

здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів

здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ

здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей

здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних економічних відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.

фахових:

здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації

здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства

здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ

здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.

здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових

 ринках

- здатність впроваджувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ

- здатність визначати й оцінювати прояви економічного ризику у транзакціях, виклики та дисбаланси глобального розвитку ринку цінних паперів

- здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін

 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати  навчання:

1.      Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами

2.      Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій

3.      Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ

4.      Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків

5.      Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі

6.      Демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих рішень

7.      Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали, з метою формування пропозиції налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації

8.      Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства та феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації,  інформатизації та науково-технологічного обміну

9.      Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, та  застосування  міждисциплінарного підходу у формуванні знань.

   2. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

 

з/п

Попередні навчальні дисципліни

Супутні і наступні навчальні дисципліни

1.

Міжнародні фінанси

Страхування у міжнародній діяльності

2.

Галузеві аспекти міжнародного бізнесу

Міжнародний маркетинг

3.

Етика міжнародного бізнесу

Основи інноваційного розвитку міжнародного бізнесу

4.

Міжнародний офшорний бізнес

Дипломатичний протокол та етикет

5.

Грошова-кредитна система та монетарна політика

Глобальні проблеми світового господарства і національної економіки

6.

Міжнародна макроекономіка

 

 


 

 

 


Програма вивчення навчальної дисципліни «Кон’юнктура світових товарних ринків» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація) міжнародний бізнес

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основи прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків.

Міждисциплінарні зв’язки – дисципліна «Кон’юнктура світових товарних ринків»,  Вивчення дисципліни «Кон’юнктура світових товарних ринків» базується на загальних знаннях дисциплін «Маркетинг», «Статистика», «Економетрія», «Міжнародні економічні відносини» та ін. Ця навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами, як: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економічна інтеграція», «Міжнародна макроекономіка», «Міжнародна економічна політика», «ЗЕД зовнішньоекономічних операцій і контрактів», «Міжнародна торгівля», «Кон’юнктура економіка зарубіжних країн», «Експортоорієнтована діяльність фірм».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні підходи до вивчення кон’юнктури ринку.

2. Тенденції розвитку і особливості формування кон'юнктури світових товарних ринків.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кон’юнктура світових товарних ринків» є формування знань, умінь і навичок у частині методики дослідження та прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків із використанням актуальних міжнародних інформаційних джерел.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кон’юнктура світових товарних ринків» є:

‒ визначення сутності та змісту основних категорій кон'юнктури;

‒ дослідження та класифікацію кон’юнктуротворчих факторів;

‒ засвоєння системи показників та індикаторів кон'юнктури ринку;

‒ урахування просторових обмежень і пропорційності розвитку ринку;

‒ аналіз стійкості ринку, його змін у статиці й у динаміці;

‒ проведення аналізу повторюваності розвитку ринку, виокремлення циклів;

‒ вивчення ситуації на ринку з урахуванням тенденцій його розвитку;

‒ підготовку до самостійного кон'юнктурного аналізу обраного товарного ринку на основі інформаційних джерел.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:

загальні компетентності:

оперувати основними поняттями і категоріями;

- систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення, використовуючи інноваційні підходи та технології;

- здійснювати наукові дослідження та публічну апробацію результатів досліджень;

- визначати наукову проблему;

- аналізувати наукову літературу з теми дослідження;

- готувати аналітичний звіт та його презентацію;

- виконати індивідуальне завдання та презентувати отримані  результати.

фахові компетентності:

здатність визначати значущі фактори кон'юнктури, оцінювати взаємозв'язок ситуації на ринку товарів із становищем на інших ринках;

-  здатність відбирати релевантні джерела інформації, зіставляти результати формального та неформального способів аналізу стану ринку;

-  здатність досліджувати та аналізувати складові кон'юнктури: потенціалу, збалансованості, сезонності та динамічності;

-  здатність вибирати метод прогнозування та здійснення прогнозування елементів кон'юнктури світових товарних ринків.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Експортоорієнтована діяльність фірм» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітнього ступеня магістр спеціальності 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація) міжнародний бізнес

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основи організації ділових операцій екпортоорієнтованої діяльності фірм.

Міждисциплінарні зв’язки – дисципліна «Експортоорієнтована діяльність фірм» пов’язана з такими дисциплінами як: «Міжнародна макроекономіка», «Міжнародна економічна політика», «ЗЕД зовнішньоекономічних операцій і контрактів», «Міжнародна торгівля», «Кон’юнктура економіка зарубіжних країн».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні аспекти експортної діяльності фірми.

2. Оцінка експортоорієнтованої діяльності фірм.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Експортоорієнтована діяльність фірм» є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій екпортоорієнтованої діяльності фірм.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Експортоорієнтована діяльність фірм» є:

‒ розуміння особливостей експортоорієнтованої діяльності;

‒ ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств в умовах експортоорієнтованої моделі розвитку;

‒ аналіз та оцінювання ефективності експортної діяльності підприємства;

‒ оцінки експортного потенціалу підприємства.

‒ визначення перспектив розвитку підприємства за умови експортоорієнтованої моделі розвитку.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:

загальні компетентності:

оперувати основними поняттями і категоріями;

‒ систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення, використовуючи інноваційні підходи та технології;

‒ здійснювати наукові дослідження та публічну апробацію результатів досліджень;

‒ визначати наукову проблему;

‒ аналізувати наукову літературу з теми дослідження;

‒ готувати аналітичний звіт та його презентацію;

‒ виконати індивідуальне завдання та презентувати отримані  результати.

фахові компетентності:

здатність визначати індикатори експортоорієнтованої моделі підприємства та їх критеріальні значення;

-  здатність відбирати релевантні джерела інформації, зіставляти результати формального та неформального способів аналізу;

-  здатність досліджувати та аналізувати ділові операції;

-  здатність вибирати модель функціонування та розвитку підприємства на основі аналізу потенціалу.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Бізнес стратегії у європейському бізнесі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація) міжнародний бізнес

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні основи розробки бізнес-стратегії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Cоюзу.

Міждисциплінарні зв’язки – дисципліна «Бізнес стратегії у європейському бізнесі» пов’язана з такими дисциплінами як: «Міжнародна макроекономіка», «Міжнародна економічна політика», «Основи інноваційного розвитку міжнародного бізнесу», «Міжнародна торгівля», «Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти», «Стратегія і тактика міжнародних переговорів», «Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Стратегія: сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння та стратегічний контекст у діяльності суб’єктів економіки.

2. Особливості формування стратегії в європейському бізнесі.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес стратегії у європейському бізнесі» є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з розробки бізнес-стратегії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бізнес стратегії у європейському бізнесі» є:

‒ розуміти особливості європейського бізнесу;

‒ визначити особливості побудови бізнес-стратегії в країнах-членах ЄС;

‒ систематизувати методи регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;

‒ окреслити перспективи розвитку основних галузей європейського бізнесу;

‒ навчитися розробляти ефективні бізнес-стратегії функціонування підприємства на міжнародному ринку;

‒ здійснити статистичний аналіз та прогнозування реалізації бізнес-стратегії.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:

загальні компетентності:

‒   оперувати основними поняттями і категоріями;

-   систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення, використовуючи інноваційні підходи та технології;

-   здійснювати наукові дослідження та публічну апробацію результатів досліджень;

-   визначати наукову проблему;

-   аналізувати наукову літературу з теми дослідження;

-   готувати аналітичний звіт та його презентацію;

-   виконати індивідуальне завдання та презентувати отримані  результати.

Фахові компетентності:

-            здатність визначати економіко-правові основи ведення європейського бізнесу та спів ставляти їх з нормами національного законодавства;

-            здатність здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їх конкурентних позицій  та переваг на світових ринках;

-            здатність здійснювати оцінювання ефективності бізнес-стратегії фірми;

-             здатність визначати особливості бізнес-середовище в Європі та його сплив на стратегічні орієнтири.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів ЄКТС.


Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення у здобувачів вищої освіти вміння мислити критично, аналітично й логічно, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- уміння самостійно аналізувати нормативно-правові акти щодо підприємницької діяльності в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного та економічного життя держави, застосовувати набуті знання у сфері міжнародних економічних відносин у професійній діяльності;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

 

Загальні компетентності

 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності  і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

11. Здатність працювати в команді.

 

 

 


Мета навчальної дисципліни 

Ознайомити здобувачів вищої освіти з ключовими підходами до вивчення економіки як соціального інституту; з загальними принципами соціологічного аналізу економічної поведінки й економічної свідомості різних соціальних груп і спільнот.

 Завдання навчальної дисципліни 

-          розвинення соціологічного мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з соціології економіки.

-         надати студентам цілісне уявлення про економічні інститути суспільства;

-         сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом що до соціології економіки;

-         допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в економічній сфері сучасного суспільства проявах;

-         навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології економіки.


Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань з соціології, закономірностей та особливостей існування та розвитку суспільства та його інститутів,  а також розширенню їх світоглядних уявлень про соціальну систему та проблеми суспільного розвитку.

 

Завдання навчальної дисципліни

-          розвинення соціологічного мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з соціології .

-         надати студентам цілісне уявлення про суспільство;

-         сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом;

-         допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в різних його проявах;

-         навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології.Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

                                                      

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

 

Загальні компетентності

 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності  та примножувати досягнення  суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

 

Очікуванні програмні результати навчання:

 

1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

 

 


Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

 

Загальні компетентності

 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності  та примножувати досягнення  суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

 

Очікуванні програмні результати навчання:

 

1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

 

 


Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.


1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне економічне право” є: професійна підготовка студентів у галузі міжнародного економічного права. У процесі вивчення дисципліни студенти засвоюють систему міжнародно-правових актів та чинного законодавства, яке регулює міжнародні економічні відносини, а також систему теоретичних знань   стосовно предмету та інших проблемних питань міжнародного економічного права.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів чіткого понятійного апарату, вивчення основних положень міжнародного економічного права, формування навичок складання міжнародних економічних договорів.

 


Мета навчальної дисципліни

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

 

Загальні компетентності

 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності  та примножувати досягнення  суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

Очікуванні програмні результати навчання: 

1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.


Метою навчальної дисицпліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із загальними положеннями міжнародного економічного права, виробити навички  застосування норм міжнародного економічного права для врегулювання міжнародних економічних відносин відносин.

Завдання навчальної дисципліни 

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти;

- оволодіння здобувачами вищої освіти систематизованими науковими знаннями з основних питань міжнародного економічного права;

- виховання у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до національного та міжнародного законодавства;

- вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній діяльності;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.


Ознайомити здобувачів вищої освіти з ключовими підходами до вивчення економіки як соціального інституту; з загальними принципами соціологічного аналізу економічної поведінки й економічної свідомості різних соціальних груп і спільнот. 

Завдання навчальної дисципліни

-          розвинення соціологічного мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з соціології економіки.

-         надати студентам цілісне уявлення про економічні інститути суспільства;

-         сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом що до соціології економіки;

-         допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в економічній сфері сучасного суспільства проявах;

-         навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології економіки.

 


Мета навчальної дисципліни

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань з соціології, закономірностей та особливостей існування та розвитку суспільства та його інститутів,  а також розширенню їх світоглядних уявлень про соціальну систему та проблеми суспільного розвитку.

 Завдання навчальної дисципліни

-          розвинення соціологічного мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з соціології .

-         надати студентам цілісне уявлення про суспільство;

-         сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом;

-         допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в різних його проявах;

-         навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології.


Мета навчальної дисципліни:

 Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 Завдання навчальної дисципліни:

 розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси;

вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

-         виховання у здобувачів вищої освіти високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

-         формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.


Мета навчальної дисципліни:

 Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 Завдання навчальної дисципліни:

 розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси;

вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

-    виховання у здобувачів вищої освіти високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

-   формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.


Мета навчальної дисципліни 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завдання навчальної дисципліни

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.

 


Ректорська контрольна робота (далі – РКР) з дисципліни «Соціологія» є важливою ланкою освітнього процесу, яка проводиться через деякий  час після вивчення зазначеної дисципліни. Щорічний ректорський контроль є відстроченим і одним із видів внутрішнього контролю вивчення стійкості засвоєних знань студентами і проводиться з метою:

-   оцінювання залишкових знань студентів з навчальної дисципліни «Соціологія»;

- отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності й активності студентів;

- перевірки якості освітнього процесу на кафедрі «Політологія та право» і рівня викладання навчальної дисципліни «Соціологія»;

- визначення необхідності внесення змін до робочої програми навчальної дисципліни «Соціологія».

         РКР проводиться протягом навчального року або після закінчення навчального модулю за умови присутності не менш як двох третин студентів від загальної чисельності академічної групи.  РКР проводиться в письмовій формі у вигляді тестування протягом двох академічних годин.


         Ректорська контрольна робота (далі – РКР) з дисципліни «Політико-правова система України» є важливою ланкою освітнього процесу, яка проводиться через деякий  час після вивчення зазначеної дисципліни. Щорічний ректорський контроль є відстроченим і одним із видів внутрішнього контролю вивчення стійкості засвоєних знань студентами і проводиться з метою:

-   оцінювання залишкових знань студентів з навчальної дисципліни «Політико-правова система України»;

- отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності й активності студентів;

- перевірки якості освітнього процесу на кафедрі «Політологія та право» і рівня викладання навчальної дисципліни «Політико-правова система України»;

- визначення необхідності внесення змін до робочої програми навчальної дисципліни «Політико-правова система України».Мета навчальної дисципліни - надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.
Завдання навчальної дисципліни: 
- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;
- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;
- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;
- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Коснтитуції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;
- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.    

 

Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань з договірного права, положень норм Конституції та законів України у галузі договірного права, що регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів різних видів, вироблення вміння тлумачити та правильно застосовувати правові норми в професійній діяльності, а також формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури.

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з договірного права України;

- вміння самостійно готувати та аналізувати зміст різних видів договорів і правильно їх застосовувати в конкретних ситуаціях господарської діяльності;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному  правовому полі України;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до юридичної відповідальності суб'єктів договірних відносин за порушення умов договору;

- формування правової свідомості та культури, відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

 


Мета навчальної дисципліни 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

 

Завдання навчальної дисципліни

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.


Метою навчальної дисципліни "Захист прав споживачів" є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань щодо придбання, використання (споживання) товарів і послуг, про положення чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів, що регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, а також формування у них високого рівня правової свідомості і правової культури та готовність брати відповідальність за результатами прийнятих управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни "Захист прав споживачів": 

- розвинення правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями у сфері захисту прав споживачів;

- вміння самостійно аналізувати національне законодавство у сфері захисту прав споживачів і застосовувати в професійній діяльності;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист прав споживачів;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.


Метою навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право" є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами теорії та практики міжнародного права, виробити навички розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкрити основні положення галузей сучасного міжнародного права та напрямки його розвитку.

Завдання навчальної дисципліни "Міжнародне публічне право":

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з основних питань міжнародного публічного права;

- виховання у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до національного та міжнародного законодавства;

- вміння самостійно аналізувати національне та міжнародне законодавство у сфері публічного права, практиці його застосування;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння узагальнювати різні погляди вчених та забезпечення ефективного регулювання цих процесів з боку держави;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.


Метою навчальної дисципліни "Політико-правова система України" є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завдання навчальної дисципліни:

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.Метою навчальної дисципліни "Договірне право" є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теретичних знань з договірного права, положень норм Конституції та законів України у галузі договірного права, що регламентує порядок укладання, виконання та припиненння господарських договорів різних видів, вироблення вміння тлумачити та правильно застосовувати правові норми в професійній діяльності, а також формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури.

Завдання навчальної дисципліни "Договірне право":

- розвинення правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з договірного права України;

- вміння самсоітйно готувати та аналізувати зміст різних видів договорів і правильно їх застосовувати в конкретних ситуаціях господарської діяльності;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до юридичної відповідальності субєктів договірних відносин за порушення умов договору;

- формування правової свідомості та культури, відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

Загальні компетентності:

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 7. Здатінсть до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Очікуванні програмні результати навчання:

6. Мати навички прийняття, обгрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.   

Метою навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завдання навчальної дисципліни:

 

- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

Метою навчальної дисципліни "Правознавство" є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про основні теоретичні поняття національного права України, положення Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури.

Завданням навчальної дисципліни є:

- володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти їх використовувати;

- характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

- правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

- орієнтуватися в сучасному правовому полі;

- розмежовувати правові відносини у суспільстві;

- використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

- грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.


Метою навчальної дисципліни "Господарське та адміністративне право" є оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок щодо використання та застосування правових норм, які регулюють відносини у сфері господарювання та державного управління, а також формування вмінь та навичок здійснення конкретних видів адміністративної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни є:

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти;

- оволодіння здобувачами вищої освіти систематизованими теоретичними

знаннями з основних питань господарського та адміністративного права;

- виховання у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до національного та міжнародного законодавства у сфері господарювання та державного управління;

- вміння самостійно аналізувати національне законодавство у сфері господарювання та державного управління, практиці його застосування;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння узагальнювати різні погляди вчених та забезпечення ефективного регулювання цих процесів з боку держави;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення господарського та адміністративного законодавства;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

Метою навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" є ознайомлення здобувачів вищої освіти із загальними положеннями міжнародного привтаного права, вироблення навичок щодо застосування норм міжнародного права для врегулювання привтаноправоввих відносин.

Завданням навчальної дсиципліни є розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти, воолодіння ними систематизованими науковими знаннями з основних питань міжнародного привтаного права, виховання у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до національного та міжнародного законодавства.

Здобувачі вищої освіти повинні володіти певними загальнотеоретичними уявленнями про предмет, вміти тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній діляьності, грамотьно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правововму полі.  

Мета навчальної дисципліни - надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.
Завдання навчальної дисципліни: 
- розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;
- вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;
- орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;
- виховання у них високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Коснтитуції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;
- формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.    

Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.


Метою навчальної дисципліни “Господарське право” є: оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок щодо використання та застосування правових норм, які регулюють відносини у сфері господарювання.

Найважливішим завданням навчальної дисципліни Господарське правоє розвинення творчого правового мислення студентів, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями з основних питань господарського права, виховання у них поважного ставлення до національного законодавства.


Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.


Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.


Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.

 


Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.

 


 

Мета навчальної дисципліни:

 

Надання здобувачам вищої освіти  цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про історію соціологічної думки та проблемне поле української та світової соціології, розкрити найважливіші положення соціологічних теорій та підходів щодо онтології, структури та перспектив розвитку суспільства, надати цілісне уявлення про суспільство як надскладну відкриту соціальну систему.

 

Завдання навчальної дисципліни:

 

-         розвинення творчого мислення здобувачами вищої освіти, оволодіння ними  системними науковими знаннями  про соціальні явища та соціальні процеси;

-         ознайомлення здобувача вищої освіти про предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

-         надання здобувачам вищої освіти цілісного уявлення про суспільство;

-         формування навичок оперування теоретичним і фактичним матеріалом;

-         допомога в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в різних його проявах;

-         навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології.

 


Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами теорії та практики міжнародного публічного права, виробити навички розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкрити основні положення галузей сучасного міжнародного публічного права та напрямки його розвитку.

Завдання навчальної дисципліни 

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з основних питань міжнародного публічного права;

- виховання у здобувачів вищої освіти поважного ставлення до національного та міжнародного законодавства;

- вміння самостійно аналізувати національне та міжнародне законодавство у сфері публічного права, практиці його застосування;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння узагальнювати різні погляди вчених та забезпечення ефективного регулювання цих процесів з боку держави;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

 


Метою навчальної дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо сутності та особливостей суспільних відносин у сфері державного управління; формування вмінь та навичок здійснення конкретних видів адміністративної діяльності, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства.

Завдання навчальної дисципліни

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти;

- оволодіння здобувачами вищої освіти систематизованими теоретичними

знаннями з основних питань адміністративного права;

- вміння самостійно аналізувати національне адміністративне законодавство, практиці його застосування;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння узагальнювати різні погляди вчених та забезпечення ефективного регулювання цих процесів з боку держави;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення адміністративного законодавства;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

 


Метою навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань щодо придбання, використання (споживання) товарів і послуг, про положення чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів, що регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, а також формування у них високого рівня правової свідомості і правової культури та готовність брати відповідальність за результатами прийнятих управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни

- розвинення творчого правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з захисту прав споживачів;

- вміння самостійно аналізувати національне законодавство у сфері захисту прав споживачів, практиці його застосування;

- вміння грамотно оцінювати юридичні факти та вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі України;

- вміння узагальнювати різні погляди вчених та забезпечення ефективного регулювання цих процесів з боку держави;

- вміння застосовувати відповідні правові норми щодо притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства про захист прав споживачів;

- виховання високого рівня правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;

- формування правової культури та відповідальності за результати прийнятих управлінських рішень.

 


Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.

1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки відповідає робочому навчальному плану (код ОПП ПО2.1.1).

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 061 769 - 85 - 89,

E-mail кафедри: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 315, кредитів – 10,5. Із них: практичних -95, самосійна робота – 220. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-4-й курс. Постреквізити: відсутні

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства – як практичного(основна та друга іноземні мови),так і теоретичного порядку.

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні. Загальні компетентності: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування); рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня В-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; формування толерантності;розширення свого філологічного кругозору, аналітичне ставлення до дійсності, вироблення належного мовленнєвого стилю освіченої людини, філософське розуміння законів природи і суспільства. Фахові компетентності: мовний аспект - володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 900 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики; мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування

5.       Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток комунікативних та когнітивних навичок; розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю; розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки належить до тих лінгвістичних дисциплін, які продовжують основи підготовки філологів-пере­кладачів з другої іноземної мови. Він структурується чотирма змістовими модулями: 1) Професійна кореспонденція. 2) Політичні установи 5-ї Республіки. 3) Дипломатична кореспонденція. 4) Соціальне життя Франції. У першому модулі розглядаються такі проблеми, як оформлення ділової кореспонденції у французькому стилі, ділове спілкування та листування між партнерами по бізнесу, тощо. У другому модулі концептуально важливими є походження і розвиток політичних установ Франції , державний  і  адміністративний устрій країни, відомості про Францію як п’яту республіку, функціонування різних асоціацій. У третьому  модулі розглядаються існуючи зразки оформлення дипломатичної кореспонденції. У четвертому модулі аналізуються соціальні проблеми країни: рівень життя , безробіття, охорона здоров’я та медичне страхування, стиль життя сучасної французької родини та як французи проводять своє дозвілля.

7.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

1.

Професійна кореспонденція. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. «Професійна кореспонденція».«Європейська спільнота».

 « Франкофонія».  Граматика. Граматичний тренінг:1. Типи підрядних умовних речень. 2. Синонімічні конструкції умовним реченням. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів. Passé antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Франкофонія. Test. Поточний контроль.

практ.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Політичні установи 5-ї Республіки. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Символи та національні свята Франції. Президенти Франції. Граматика. Граматичний тренінг:1. Subjonctif.2.Passé antérieur. ЗМІ Франції 3.Futur  antérieur.Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів:1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів.4.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

3.

Дипломатична кореспонденція. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1. Прибутки французів. 2.ЗМІ Франції. 3.Захист навколишнього середовища. Граматика. Граматичний тренінг.1. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.  Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

4.

Права людини та права жінок.  Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1.«Медицина у Франції».

2.«Французька молодь».3.«Французька сім’я». Граматика. Граматичний тренінг.1.Subjonctif.

2.Узгодження часів дійсного способу. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1.Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3. Міні-діалоги.

Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

8.      Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

2

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

3

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

 4

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

5

«Професійна кореспонденція». Passé antérieur.

2

6

«Професійна кореспонденція». Futur  antérieur.

2

7

«Європейська спільнота». Subjonctif.

4

8

Франкофонія» Subjonctif .

3

9

Франкофонія» Subjonctif .

2

10

Test. Поточний контроль.

4

11

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

12

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

13

«ЗМІ Франції».  Subjonctif.

3

14

«Політичні установи 5-ї Республіки». Subjonctif.

3

15

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

16

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

17

Test. Поточний контроль.

3

18

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

19

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

20

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

21

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

22

«Прибутки Французів». Subjonctif.

2

23

«Прибутки Французів». Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

24

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

25

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

26

Test. Поточний контроль.

4

27

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

28

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

29

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

4

30

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

2

31

«Французька молодь» Узгодження часів дійсного способу.

2

32

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу.

2

33

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу. Індивідуальні тематичні презентації.

2

34

 Test. Поточний контроль.

2

35

Індивідуальні тематичні презентації. Розмовна практика. 1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.

3. Міні-діалоги.

5

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати

• 500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем;

• граматичні правила вивчених тем;

• правила професійного спілкування та листування;

• оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами французької    мови;

•  певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання.;

• правила правопису французької мови;

• державний та адміністративний  устрій Французької Республіки;

• свята та дозвілля французьких громадян;

• основні пам’ятники історії та походження французької мови

вміти

      • володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх   його видів;

      • читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

• розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються;

• висловлюватися в межах пройдених тем;

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами,

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист

• розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

• продукувати міні-діалоги та монологи у ситуативній комунікації.

 

 


 

9.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Назва дисципліни відповідає робочому навчальному плану, додається код навчальної дисципліни з освітньої програми (навчального плану), характеристика навчальної дисципліни (обов’язкова, вибіркова)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Викладач

Прізвище, ім'я, по-батькові викладача, вчений ступінь, вчене звання, посада;

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри, телефон викладача, E-mail викладача (за згодою викладача)

Час і місце проведення навчальної дисципліни

Предметна аудиторія кафедри

Обсяг дисципліни

Кількість годин, кредитів, розподіл годин (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, самостійна робота, індивідуальні заняття), вид контролю

Консультації

Згідно з графіком консультацій

10.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Подається перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні, вказуються конкретні теми, компетентності, які полегшують засвоєння дисципліни, і перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при вивченні цієї дисципліни.

11.  Характеристика навчальної дисципліни

Викладач обґрунтовує необхідність вивчення навчальної дисципліни, відповідаючи на питання: «Чому майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну?».

Подається перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні.

Загальні компетентності:

Фахові компетентності:

Результати навчання:

12.  Мета вивчення навчальної дисципліни

Подається прогнозований результат навчання відповідно до навчальної програми.

13.   Завдання вивчення дисципліни

Формулюються конкретні завдання, що є наслідком мети вивчення навчальної дисципліни.

14.  Зміст навчальної дисципліни

У короткій формі описується основний зміст та структура навчальної дисципліни.

15.  План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

Кількість годин

1.

 

 

 

---

----------

---

---

3.

 

 

 

16.  Самостійна робота

Подається інформація щодо графіку самостійної роботи, який включає види СР, кількість годин на виконання, години консультативної допомоги та контрольні заходи

 

17.  Система та критерії оцінювання курсу

Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація. Форми контролю.

 

18.  Політика курсу

Подаються конкретні вимоги, які викладач формує до студента при вивченні навчальної дисципліни, засади академічної доброчесності.

 

 

 

-.

 


                                                                                                                                                                                       Форма № 4

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра __теорії та практики перекладу_________________________

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                            

________________________________

 

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 ОПП 1.3.3 «Риторика»_

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність _035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»_______

                                                                                   (код і назва спеціальності)

напрям підготовки ____035 «Філологія»___________________________________

 (код і назва напряму підготовки)

 

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет___ Економіко-гуманітарний інститут  ______________________

    (назва інституту, факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017 рік


                  

 

Робоча програма «Риторика»

для студентів

(назва навчальної дисципліни)   

за напрямом підготовки 035 «Філологія», спеціальністю 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». „23” серпня, 2017 року – 13 с.

 

 

Розробники: Волошук В.І. к.філол.н., професор кафедри теорії та практики перекладу,

Лещенко Г.А., к.філол.н., доц., доцент кафедри теорії та практики перекладу

                                            (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та практики перекладу

 

Протокол від  «23» серпня 2017 року № 8

 

                         Завідувач кафедри  теорії та практики перекладу

 

 

                                                                _______________________ (Приходько А.М.)

                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»

                                                                                                                                                                    (код, назва)

Протокол від  «15» серпня 2017 року № 11

 

“_____”________________20__ року         Голова     _______________ (Дєдков М.В.)

                                                                                                                                                  (підпис)                    (прізвище та ініціали)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя, 2017 рік


            

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

035 Філологія

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:  2 год.

Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 31% до 69%

для заочної форми навчання – 1% до 99 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Викладання курсу «Риторики» у вузах набуває всезростаючої значущості у сучасних умовах. Адже для повноцінної лінгвістичної підготовки важливим є не лише знання фонетико-, лексико-, граматико- та синтаксично-стилістичних особливостей конструювання знакових систем, але й комунікативні здібності, можливості роботи із аудиторіями різного рівня та професійної спрямованості. Останнє не може бути реалізованим, якщо фахівець ставиться до мови виключно як до формальної семіотики, зв'язок між елементами якої забезпечується правилами морфології, синтаксису і стилістики. Осмислена, впливова та комунікативно-ефективна мова у більшості випадків тяжіє до високої ораторської культури, яка, у свою чергу, детермінована безліччю логічних, естетичних факторів.

Отже, метою навчального курсу “Риторики” виступає формування культури мовленнєвої поведінки, яка включає у себе уміння на основі орієнтації у понятійно-категоріальному апараті риторики здійснювати самостійну побудову промов різної спрямованості з використанням основних технологій раціонального та емоційного впливу на аудиторію і навички здійснення аргументованого, доцільного та коректного доведення власної думки, позиції.

Завдання дисципліни, зумовлені метою її викладання, полягають у забезпеченні:

- здатності студентів вилучати потрібні смисли у текстах різних видів та стилів, необхідні для побудови осмисленого текстуального масиву (комунікації);

- сформованості у студентів цілісних теоретичних уявлень про умови впливу мовлення на поведінку аудиторії;

- оволодіння основними поняттями, категоріями, методами та прийомами риторики, іманентною метою якого виступає формування вмінь та навичок реалізації риторичних технологій у практичній мовленнєвій діяльності;

- сприяння підвищенню професійної орієнтації у вивченні риторики, забезпечення наявності завдань, які передбачають прямі міжпредметні зв'язки.

Важливою функцією курсу є забезпечення студентів найважливішими методами аналізу текстів різних жанрів, що сприяє формуванню власної точки зору на одержувану інформацію, здатність вичленовувати потрібні смисли з невпинного потоку інформації (щільність та тотальність якого, на думку багатьох сучасних філософів, виступає рівноцінним замінником цензури, оскільки не передбачає орієнтації у ньому та вибіркового ставлення з боку реципієнта) та критично ставитися до пропагандистських заходів і прийомів різних ґатунків. Курс «Риторики» сприяє розвитку професійних якостей майбутніх педагогів та перекладачів, оскільки забезпечує їх знанням техніки підготовки промов різних жанрів (у тому числі, й навчальних промов – лекцій, публічних виступів тощо) та умінням реалізації цих знань на практиці, а також допомагає поповнювати свої професійні знання, користуючись навичками роботи з довідковим матеріалом, здійснювати градуювання поняття, творення таксономічних схем тощо.

Реалізація означених вище мети і завдань навчального курсу відбувається шляхом цілеорієнтованого здійснення міжпредметних зв'язків, насамперед, у галузі дисциплін філологічного, філософського та соціально-гуманітарного циклу. Таким чином, матеріали навчального курсу розроблено на підставі синтезу знань, умінь та навичок студентів, отриманих у процесі попереднього вивчення стилістики, лексикології, теорії літератури, теорії перекладу, а також культурології, філософії, основ правознавства та конституційного права, історії України та інших дисциплін соціально-гуманітарного циклу, а також психології, педагогіки, лінгвокраїнознавства, історії країни, мова якої вивчається.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- обсяг інформації, викладений в розділі «Зміст дисципліни»;

- етапи розвитку риторики як науки;

- систему понять і термінологію, розроблену у риториці;

- арсенал риторичних мовних засобів, що сприяють ефективності мовлення;

- паралінгвістични засоби, що сприяють ефективності мовлення;

- риторичны закони та модуси публічного виступу;

- методику риторичного аналізу;

- етапи творчої діяльності оратора;

- риси харизматичної мовної особливості та професійного ритора.

вміти:

- аналізувати необхідний мінімум текстів, зазначених у розділі «Зміст дисципліни»;

-  розрізняти етапи розвитку риторики як науки з характеристикою кожного з етапів;

- класифікувати виражальні засоби мови;

- членувати текст, визначати його тему, тези, риторичні мовні засоби (тропи і фігури);

- використовувати метод риторичного аналізу текстів різних типів промов;

- визначати стилі ораторського твору;

- будувати та відтворювати тексти різної комунікативної спрямованості та цільового призначення;

- диференціювати типи мовної особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3.     Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1

Тема 1. Розвиток риторики в історичному аспекті

Міфологічні джерела риторики. Виникнення риторики в Давній Греції як відповідь на практичні потреби суспільства. Культ слова в Давній Греції. Давньогрецькі риторичні школи. Трактати з риторики. «Риторика» Аристотеля. Сократ як ритор. Софісти, їх вплив на риторичне мистецтво. Демосфен, Сократ, Аристотель та інші давньогрецькі оратори.

Еристика софістів. Риторика в Давньому Римі. Функції риторики у Стародавньому Римі за добу республіки. Значення Цицерона для розвитку риторики. Юлій Цезар як оратор і політичний діяч. Ораторське мистецтво часів Римської імперії. Квінтіліан як теоретик педагогічної риторики. Християнська гомілетика – теорія та мистецтво проповіді. Середньовічна схоластика. Тертуліан, Іоанн Златоуст, блаженний Августин.

Розвиток гомілетики. Передумови розквіту красномовства у період Відродження. Формування академічного красномовства. Гуманістична риторика доби Відродження.

Риторика в Україні Словесна культура Київської Русі. Риторизм у мовотворчості І. Вишенського, Г. Сковороди. Риторична спадщина Ф. Прокоповича. Особливості українського ораторства ХІХ – ХХ століть.

 

Тема 2. Риторика як наука. Основні поняття риторики

Ознайомити студентів із риторикою як наукою та навчальною дисципліною; з’ясувати предмет риторики. Розкрити особливості сучасної та класичної риторики; зв’язок науки про красномовство з іншими дисциплінами. Пояснити роль ораторського мистецтва у професійній діяльності перекладача.

Риторика як наука і навчальна дисципліна. Основні поняття риторичної теорії. Предмет і завдання риторики. Красномовство як предмет риторики. Основоположні розділи класичної риторики: інтенція, диспозиція, елокуція, акція, меморія. Основні фази ораторського процесу: до комунікативний, комунікативний, після комунікативний. Канали впливу на аудиторію: звуковий (лінгвістичний та паралінгвістичний) і візуальний (кінетичний). Структурні елементи риторичного дійства: логос, етос, пафос, топос. Своєрідність риторики як комплексної й синтетичної науки. Місце риторики як інтегральної дисципліни у гроні інших наук гуманітарних наук. Зв'язок риторики з теорією комунікацій, акторською майстерністю, стилістикою, психологією, лінгвістикою, філософією, етикою, естетикою, логікою, еристикою, конфліктологією, літературознавством, історією, соціологією, політологією, педагогікою тощо.

Соціальні функції риторики: комунікативна, суспільно-креативна, суспільнорегулятивна, людинотворча. Риторика як найоптимальніший шлях особистісного розвитку людини.

Розкрити основоположні розділи та поняття класичної риторики. Схарактеризувати закони красномовства (концептуальний, моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, ефективної комунікації, системно-аналітичний).

Тема 3. Роди і види сучасного красномовства

Види промов в залежності від мети й ситуацій спілкування. Основні роди, види й жанри красномовства. Види красномовства (за Г. Апресян): 1) ділове красномовство: ділові зустрічі, пропозиції, формулювання умов, обговорення; юридичні окументи; професійна, наукова література, журнали, каталоги, проспекти, реклама, термінологічні словники та довідники; організаційна документація: плани, проекти, засоби комунікації; 2) академічне красномовство: лекція університетська; доповідь на науковій конференції, у спілкуванні фахівців; науковий звіт з теми дослідження; рецензії на книги, статті, редагування збірок статей; дипломна робота студента, його публічний захист; дисертація – наукова праця (магістерська, кандидатська, докторська), публічний захист на дисертаційній раді; наукові праці: стаття, тези доповіді, монографія; навчальна література для ВНЗ: лекційні курси, підручники, практикуми, методичні рекомендації та ін.; наукові дискусії – на конференціях, захистах дисертацій, в журналах і газетах та ін.; консультації, індивідуальне спілкування студентів і викладача; семінари, обговорення книг; спілкування студентів між собою; державних діячів у межах країни і поза її межами; оформлення відповідних письмових документів; листування; законодавча діяльність, складання і укладення міжнародних договорів; 5) політичне красномовство: мови політиків-ораторів на мітингах, зборах, конференціях; політична пропаганда й агітація у пресі, на радіо, телебаченні; агітаційні заходи у передвиборні періоди; проекти у сфері законодавства, програми політичних рухів у суспільстві, країні; дискусії у Верховній Раді та інших органах; активна участь у засобах масової комунікації, володіння майстерністю журналіста; 6) військове красномовство: бойовий заклик; бойовий наказ; військові ЗМІ; промови військових осіб; військова наука й історія; 7) судове красномовство: судовий процес – дискусія (дискусія сторін, виступи свідків, вивчення документів слідства); протоколи і стенограми, звукозаписи суду; процедури слідства: допит як специфічна форма діалогу; листування; вивчення документів; слово підсудного; ухвалення рішення; 8) богословське красномовство: проповідь; молитва; сповідь; 9) побутове красномовство: мовний етикет; дружні та сімейні бесіди; суперечки, конфлікти, непорозуміння; обговорення; розповіді, спогади, плани на майбутнє; листування, ведення
щоденників, написання спогадів; інформація, телефонні розмови, телеграми; літературна творчість; внутрішні діалоги

 

Тема 4. Модуси публічного виступу ( логос, етос, пафос). Образ ритора. Ритор і аудиторія

Розглянути феномен оратора – як основного структурного компаненту риторичного дійства, що реалізує соціальну функцію публічного мовлення;

Пафос, логос, етос та топос як засади красномовства Логос як сукупність засобів переконання, що апелюють до розуму. Етос як етичні умови переконання. Пафос як сукупність засобів переконання, що апелюють до почуттів Види пафосу за Аристотелем.

Особистість оратора та умови успіху його виступу. Ознаки і фактори що зумовлюють популярність особи оратора. Десять умов успіху оратора. Дотримання пауз. Техніка дихання. Впевненість у собі. Контакт із слухачами. Оратор і аудиторія. Риторична аргументація створення публічних висловлень, що призводять до згоди і приєднання аудиторії.

Топіки   стандартні типи мовних ситуацій. Види топів.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 1. Інвенція і диспозиція. Методи та етапи підготовки ораторської промови Вибір теми промови: мотиви, інтереси комунікантів, новизна, конфліктність. Складання плану. Відбір матеріалу для виступу. Розміщення  матеріалу й оформлення структури виступу. Етапи підготовки промови  Робота вибір теми − складання плану − збирання матеріалу − запис промови − розмітка тексту знаками партитури − тренування.над конспектом виступу. Вступ, основна й висновкова частини промови. Знаки партитури. Виклад предмета (теми) розмови й аргументації. моделі викладу предмета. Завершення промови.Тренування виголошення промови.

Тема 2. Елокуція та Елоквенція . Техніка промови Основні принципи елокуції: підбір доцільних мовних засобів, граматична правильність, ясність думки, довершеність висловлення. Прямі і непрямі тактики мовного впливу. Високий, середній і низький стилі. Основні засоби піднесення стилю: добір слів, сполучення слів, стилістичні фігури та тропи. Стилістичні фігури в риториці. Методики запам’ятовування структури і змісту виступу.

Тема 3. Меморія та акція. Зовнішня культура оратора. Способи запам’ятовування промови: механічний, логічний, мнемотехнічний. особливості людського сприйняття. невербальні засоби спілкування в публічних виступах: мова жестів і поз; мова міміки; парамовленнєві характеристики; мова простору; мова одягу та мова кольорів тощо. Релаксація.

.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Розвиток риторики в історичному аспекті

4

2

 

 

 

2

4

 

 

 

 

4

Тема 2. Риторика як наука. Основні поняття риторики

6

2

 

 

 

4

4

2

 

 

 

2

Тема 3. Роди і види сучасного красномовства

4

2

 

 

 

2

6

 

 

 

 

6

Тема 4. Модуси публічного виступу ( логос, етос, пафос). Образ ритора. Ритор і аудиторія

6

2

 

 

 

4

6

 

 

 

 

6

Тема 5. Ораторське мистецтво Азії та Сходу

8

 

2

 

 

6

6

 

 

 

 

6

Тема 6. Головні напрямки неориторики (лінгвістична та аргументативна риторика)

8

 

2

 

 

6

8

 

 

 

 

8

Тема 7. Основи полемічного мистецтва (еристика, проблеми суперечки)

10

 

4

 

 

6

6

 

 

 

 

6

Разом за змістовим модулем 1

46

8

8

 

 

30

40

2

0

 

 

38

Змістовий модуль 2

 

Тема 1. Інвенція і диспозиція. Методи та етапи підготовки ораторської промови

4

2

 

 

 

2

10

2

 

 

 

8

Тема 2. Елокуція та Елоквенція . Техніка промови

8

2

 

 

 

6

8

 

2

 

 

6

Тема 3. Меморія та акція. Зовнішня культура оратора

10

2

 

 

 

8

12

 

 

 

2

10

Тема 4. методи викладу предмета. Теза і аргумент як основні категорії диспозиції. Закони логіки та тотожності. Мовні та логічні помилки.

8

 

2

 

 

6

6

 

 

 

 

6

Тема 5. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція. Автоматизм механізмів мови. Лексична норма. Точність вибору. Граматична і стилістична норма. Риторичний ідеал.

6

 

2

 

 

4

6

 

 

 

 

6

Тема 6. Зовнішній вигляд оратора. Манера, міміка й жести оратора. Образ аудиторії. Шляхи подолання опору аудиторії. Вимоги до вимови й артикуляції при виголошенні промов. Вправи для розвитку усного мовлення.

8

 

2

 

 

6

8

 

 

 

 

8

Разом за змістовим модулем 2

44

6

6

 

 

32

50

2

 

 

 

44

Усього годин

90

14

14

 

 

62

90

4

2

 

2

82

Модуль 2

ІНДЗ

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

 

Усього годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ораторське мистецтво Азії та Сходу

2

2

Головні напрямки неориторики (лінгвістична та аргументативна риторика)

2

3

Слухання та обговорення самостійно підготовлених публічних виступів різних жанрів красномовства

2

4

Основи полемічного мистецтва (еристика, проблеми суперечки)

2

5

методи викладу предмета. Теза і аргумент як основні категорії диспозиції. Закони логіки та тотожності. Мовні та логічні помилки.

2

6

Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція. Автоматизм механізмів мови. Лексична норма. Точність вибору. Граматична і стилістична норма. Риторичний ідеал. Власне риторичні засоби: прийоми градації, інверсії, апеляції; стежки. Моделювання процесу сприйняття і розуміння мови. Зворотний зв'язок

2

7

Зовнішній вигляд оратора. Манера, міміка й жести оратора. Образ аудиторії. Шляхи подолання опору аудиторії. Вимоги до вимови й артикуляції при виголошенні промов. Вправи для розвитку усного мовлення.

2

 

                                       

                                                      

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

 

 

2

 

 

...

 

 

 

                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

 

 

2

 

 

...

 

 

 

8. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Видатні ритори античної Греції (Пе-рікл, Ісократ, Лісій, Горгій, Демосфен, Сократ, Платон). Внесок Арістотеля у систематизацію риторичних знань античності. Спе­цифіка риторики елліністичного пе­ріоду.Функції риторики у Стародавньому Римі за доби республіки. Ораторство Цицерона.Риторична діяльність Г. Ю. Цезаря. Риторика часів Римської імперії. Педа­гогічна риторика М. Ф. Квінтіліана.

5

2

Виникнення і характерні риси вітчиз­няної риторики. Словесна культура Київської Русі. Риторизм у мовотворчості Івана Вишенського, Григорія Сковороди. Риторика в Києво-Могилянській ака­демії.

6

3

Методи викладу матеріалу (дедуктив­ний, індуктивний, аналогійний, ста­дійний, концентричний). Логічна аргументація (за­кони тотожності, суперечності, ви­ключення третього, достатньої підста­ви). Логічні помилки.

4

4

Основні роди, види і жанри красно­мовства. Академічне красномовство (його струк­тура і мовні ознаки). Політичне красномовство (його струк­тура і мовні ознаки). Дипломатичне красномовство, його мовні ознаки. Похвальне (епідейктичне) красно­мовство. Гомілетика. Жанри релігійних промов та їх специфіка.

2

5

Підготувати і виголосити промову з обраної теми.

8

6

Виконати риторичний аналіз політичного, судового, церковного чи дипломатичного тексту (за вибором).

5

7

Риторика діалогічного мовлення. Еристика(дебати, полеміка, диспут).

2

8

Мовні засоби дискусії. Мовні засоби полеміки.

6

9

Риторика у вихованні особистості

8

10

Мій риторичний ідеал.

6

11

Культура мовлення як ознака риторичної освіти мовця.

4

12

Сучасні українські промовці й оратори (на вибір).

6

 

Разом

62

 

9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – 2 індивідуальних рубіжних контрольних завдання з кожного змістовного модуля.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10. Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- пояснювально-ілюстративний;

- порівняльно-зіставний, що оптимально забезпечує формування граматичної компетенції студентів-перекладачів;

-  історико-порівняльний;

- репродуктивний, мета якого – трансляція та відтворення навчальної інформації.

 

11. Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, аудиторне індивідуальне рубіжне контрольне завдання, письмовий іспит.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, письмовий іспи

                                                                      

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

T7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

10

6

6

6

10

8

10

6

8

8

6

8

8

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

13. Рекомендована література

Базова

1.     Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посібник] / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.

2.     Александров Д. Н. Самоучитель красноречия / Д. Н. Александров. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 304 с.

3.     Колотілова Н.А. Риторика Навч. посібник. / Н.А. Колотілова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

4.     Кошанский Н.Ф. Риторика / Н. Ф. Кошанский. – М.: Издательский дом «Русская панорама», 2013. – 320 с.

5.     Куньч З. Риторичний словник / Зоряна Куньч. – К.: Рідна шк., 1997. – 342 с.

6.     Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. Посібник / Л. І. Мацько, О.М. Мацько – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.

7.     Олійник О.Б. Риторика Навч. посібник. / О.Б. Олійник – К.: Кондор, 2009. – 170 с.

8.     Онуфрієнко Г.С. Риторика Навч. пос. / Г. С. Онуфрієнко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

9.     Шевченко Н. В. Основы риторики: Учебное пособие./ Н. В. Шевченко – СПб.: ГПА, 2014. – 268 с.

 

Допоміжна

1.     Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К.:

          Академвидав, 2004. – 344 с.

2.     Бобылев Б. Г. Риторика Учебное пособие / Б. Г. Бобылев, С. В.Кошелева – Орел: ОрелГТУ, 2008. – 95 с.

3.     Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : [навч. посібник] / В. М. Вандишев. – К.: Кондор, 2003. – 264 с.

4.     Введенская Л., Павлова Л. Риторика и культура речи / Л. Введенская, ЛПавлова. – Ростов-нa-Дону: Феникс, 2012. –  535 с.

5.     Волков А. А. Основы риторики Учебное пособие для вузов. / А. А. Волков. – М.: Академический проект, 2003 г. –  304 с

6.     Гончарова О. М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури: [монографія] / О. М. Гончарова.– К. : [НАКККіМ], 2011. – 272 с.

7.     Грицаєнко Л. М. Основи красномовства : [навч. посіб.] / Л. М. Грицaєнко.  Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2013. – 245 с.

8.     Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая. – М., 2001. – 480 с.

9.     Когут О. І. Основи ораторського мистецтва Практикум. / О. І. Когут. –   Тернопіль: Астон, 2005. 296 с.

10.                       Лузік Е.В. Риторика: майстерність переконання / Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2005. – 84 с.

11.                       Сагач Г. Риторика / Г. Сагач. -  Київ: «Ін Юре», 2000. – 566 с.

12.                       Сивачук Н. П. Академічна риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. П. Сивачук, І. М. Снігур, О. М. Санівський / [за заг. ред. канд. пед. наук. проф. Н. П. Сивачук], Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т філології та сусп-вознав., Наук.-дослід. лаб. «Театр слова». – Умань : Сочінський [вид.], 2013. – 374 с.

13.                       Шкляєва Н.В. Риторика. Конспект лекцій / Н. В. Шкляєва, Т. В. Николюк  –  Луцьк : Луцький НТУ, 2016. –  95 с.

14.                       Herrick James. History and Theory of Rhetoric. –   Pearson 4th Edition, 2008. –   320 p.

 https://classroom.google.com/c/MTQ2NjI2MzQ2MDgy?cjc=lg5jbok

Код курсу

lg5jbok 


Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

 

Кількість кредитів 3

Галузь знань

29 міжнародні відносини

 

вибіркова

Модулів –

 

Спеціальність:

292 «Міжнародні економічні відносини»

ОП «Міжнародний бізнес»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне науково- дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин - 90

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 3

 

 

 

Освітній ступінь: бакалавр

- год.

- год.

Практичні, семінарські

42 год.

10 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

48 год.

80 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42/48;

для заочної форми навчання – 10/80 год.


2.   Мета навчальної дисципліни

 

Дисципліна «Друга іноземна мова» (німецька) є необхідною складовою підготовки студентів, сфера діяльності яких охоплює міжнародне бізнес-середовище, особливо в контексті розгортання євроінтеграційних процесів в країні та входженні України в європейський освітній простір, що незмінно вимагає імплементації тих загальних та спеціальних компетенцій, які здобувачі вищої освіти набувають в процесі вивчення предмету. Зокрема, партнерство України з такими країнами як Німеччина, Австрія, Швейцарія та іншими німецькомовними країнами потребує підготовки фахівців з міжнародного бізнесу та опанування німецькою мовою як другою іноземною.

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок з дисципліни їм необхідно опрацювати такі дисципліни як «Іноземна мова»,

«Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Міжнародна торгівля», «Основи зовнішньоекономічної діяльності». Бажано також опанування дисципліни «Мова фаху» (з вибіркових дисциплін).

Дисципліна розпочинає вивчення німецької мови, ознайомлення із фонетичними та базовими лексичними та граматичними особливостями німецької мови. Вивчення дисципліни продовжується у 7 семестрі.

 

Мета – досягнення здобувачами вищої освіти мовної компетенції з німецької мови.

Вона реалізується шляхом досягнення таких цілей.

Практична: формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в середовищі міжнародного бізнесу;

Освітня: сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі під час навчання у ВНЗ.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей,зокрема у сфері міжнародного бізнесу;

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови в рамках підготовки фахівців з міжнародного бізнесу;

Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних ситуацій.

 

Завдання дисципліни:

Задля досягнення мовної компетенції програма реалізується шляхом досягнення таких цілей:

-    розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю «міжнародний бізнес»;

-     визначати позицію і точку зору мовця, розумітися в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування;

-      поводитися адекватно у типових світських, професійних ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках);

-    пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю;


-   мати чітке уявлення про географічні, історичні, політичні та культурні особливості країн, мова якої вивчається (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та які є основними партнерами України в міжнародному бізнесі;

-    знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показником, довідниками, словниками та Інтернетом; робити пошук суттєво важливої Інформації, пов'язаної з навчанням або спеціальністю; прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами".

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов

загальні компетентності:

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.

ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технології

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

 

Очікувані програмні результати навчання:

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

3. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Знайомство з німецькою мовою

Тема 1.Вступний курс фонетики. Алфавіт. Правила читання. Букви і звуки німецької мови. Навчання вимові. Граматика: особисті займенники. Дієслова Haben/Sein. Німецький артикль. Порядок слів у реченні. Відмінювання дієслів. Множина іменників. Чисельник

Тема 2. Я розповідаю про себе. Моя родина. Мій робочий день. Моя робота/навчання. Я вивчаю німецьку мову. Дні тижня, місяця, час. Відмінювання дієслів у теперішньому часі. Іменник у множині. Дієслова із Akkusativ/ Dativ.


Змістовий модуль 2. Подорож

Тема 3 В готелі. У кафе. У літаку. Відпустка. Дієслова із невідокремлюваними

/відокремлюваними приставками. Заперечення у німецькій мові. Часова система в німецькій мові.

Тема 4 У місті. Житло. Транспорт. Модальні дієслова. Прийменники із Genetiv/ Dativ/Akkusativ. Безособові речення. Поняття про інфінітив. Відмінювання займенників.

 

4.   Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лк

пр

лаб

інд

с.р.

лк

пр

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Знайомство з німецькою мовою

Тема 1. Вступний курс фонетики.

Алфавіт. Правила читання. Букви і звуки німецької

мови.       Навчання вимові. Граматика: особисті займенники.

Дієслова Haben/Sein. Німецький артикль. Порядок                   слів     у реченні.

Відмінювання дієслів.     Множина іменників.

Чисельник

24

 

12

 

 

12

24

 

4

 

 

20

Тема 2. Я розповідаю про себе. Моя родина. Мій робочий день. Моя робота/навчанняЯ вивчаю німецьку мову.

Дні тижня, місяця, час. Відмінювання дієслів                   у

теперішньому часі. Іменник у множині. Дієслова                             із Akkusativ/ Dativ.

24

 

12

 

 

12

22

 

2

 

 

20

Разом за змістовим

модулем 1

48

 

24

 

 

24

46

 

6

 

 

40

Змістовий модуль 2. Подорож

Тема 3. В готелі. У

кафе. У літаку.

22

 

10

 

 

12

22

 

2

 

 

20


 

Відпустка. Дієслова із невідокремлювани ми

/відокремлюваними приставками.

Заперечення у німецькій мові. Часова система у

німецькій мові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. У місті. Покупки.

Житло. Транспорт. Модальні дієслова. Прийменники       із Genetiv/ Dativ/Akkusativ.

Безособові речення. Поняття                          про інфінітив.

Відмінювання займенників.

20

 

8

 

 

12

22

 

2

 

 

22

Разом за змістовим

модулем 2

42

 

18

 

 

24

44

 

4

 

 

40

Усього годин

90

 

42

 

 

48

90

 

10

 

 

80

Модуль 2

ІНДЗ

 

 

0

-

 

0

 

 

0

-

-

0

Усього годин

90

 

42

 

 

48

90

 

10

 

 

80

 

5.   Теми семінарських занять

Не передбачено навчальним планом.

 

6.   Теми практичних занять

з/п

Назва теми (денне)

К-сть

годин

1

Вступний курс фонетики

6

2

Я розповідаю про себе

3

3

Моя родина

3

4

Мій робочий день

3

5

Моя робота/навчання

3

6

Я вивчаю німецьку мову

3

7

В готелі

3

8

У кафе

3

9

У літаку

3

10

Відпустка

3

11.

У місті. Покупки.

3

12

Житло

3

13

Транспорт

4

Усього: 42

з/п

Назва теми (заочне)

Кількість

годин

1

Вступний курс фонетики

1

2

Я розповідаю про себе

1


 

3

Моя родина

1

4

Мій робочий день

1

5

Моя робота/навчання

1

6

Я вивчаю німецьку мову

1

7

В готелі

0.5

8

У кафе

0.5

9

У літаку

0.5

10

Відпустка

0.5

11.

У місті. Покупки.

0.5

12

Житло

0.5

13

Транспорт

1

Усього: 10

 

7.                                                                                                                       Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальним планом.

 

8.   Самостійна робота

Метою самостійної роботи є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

 

з/п

Назва теми (денне)

К-сть

годин

1

Вступний курс фонетики

6

2

Я розповідаю про себе

4

3

Моя родина

4

4

Мій робочий день

4

5

Моя робота/навчання

4

6

Я вивчаю німецьку мову

4

7

В готелі

3

8

У кафе

3

9

У літаку

3

10

Відпустка

3

11.

У місті. Покупки.

3

12

Житло

3

13

Транспорт

4

Усього: 48

з/п

Назва теми (заочне)

К-сть

годин

1

Вступний курс фонетики

8

2

Я розповідаю про себе

6

3

Моя родина

6

4

Мій робочий день

6

5

Моя робота/навчання

6

6

Я вивчаю німецьку мову

6

7

В готелі

6

8

У кафе

6

9

У літаку

6

10

Відпустка

6

11.

У місті. Покупки.

6


 

12

Житло.

6

13

Транспорт

6

Усього: 80

 

9.   Індивідуальні завдання

 

Для студентів денної форми навчання – не передбачено навчальним планом Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

 

10.   Методи навчання

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання:

1)      методи стимулювання навчальної діяльності: навчальна дискусія, створення ситуації інтересу в процесі викладання, опора на життєвий досвід студентів, унаочнення (демонстрація, ілюстрація), експланаторні (пояснювальні);

2)  методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: ілюстративний, порівняльно-зіставний, лексико-семантичний, метод жанрово-стилістичного аналізу; робота з підручниками; ілюстрування, демонстрація тощо);

3)    методи індукції і дедукції, методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, виділення головного.

 

11.   Очікувані результати навчання з дисципліни

Програмні результати навчання

Очікувані результати навчання з

дисципліни

РН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

ЗК 6 Здатність спілкуватися іноземними мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у 6-му семестрі здобувач вищої освіти повинен: оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами німецької мови; знати сумарно близько

1.500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем; володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх його видів; мати певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання, розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються; висловлюватися в межах пройдених тем; письмово коректно оформлювати свою думку у межах 15-20 речень; долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування.

Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і

письмову комунікацію державною та іноземними мовами (СК 14)

РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології,

програмні пакети загального і спеціального призначення.

ЗК 7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технології

Здатність        проводити         дослідження


 

 

економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків (СК11).

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування

різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

Здатність           постійно                           підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності (СК 16)

РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані

результати.

Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в

практичній діяльності (СК 16)

РН25.           Презентувати           результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін

міжнародного середовища.

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

12. Засоби оцінювання

Для студентів денної форми навчання – підготовка усних доповідей за темами змістовних модулів; 2 рубіжних контрольних завдання.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

Методами оцінювання та демонстрування результатів згідно Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у Національному університеті «Запорізька політехніка»* є: поточний контроль (контроль відвідування занять студентом, усне опитування, індивідуальне опитування, доповіді); рубіжний контроль (тестування за темами модуля 1, модуля 2); підсумковий контроль (екзамен – форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни та на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на семінарських заняттях, а також завдань до екзамену). Сумарний результат містить 100 балів.


* Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у Національному університеті «Запорізька

політехніка» / Укладачі: С.Б. Бєліков та ін. Запоріжжя: Навчальний відділ, Навчально-методичний відділ, НУ «Запорізька політехніка». 2019. 18 с.

 

13.   Критерії оцінювання

 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»**, контрольні заходи включають в себе поточний, рубіжний (модульний, тематичний, календарний), підсумковий та семестровий контроль.

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в залікову відомість, є сумою балів за різні види навчальної роботи:

 

Поточне тестування та самостійна робота (80)

Модульний

контроль (20)

Сума

(100)

Змістовий модуль №1 (40)

Змістовий модуль № 2 (40)

Т1

Т2

Т3

Т4

 

 

20

 

 

100

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

 

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту

(роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

 

35-59

 

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного

складання

 

1-34

 

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни

 


** Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»**/ Укладачі: В.Г. Прушківський, C.Т. Яримбаш, В.Л. Грешта, А.В. Пархоменко, С.І. Шило, О.О. Каплієнко, О.В. Коваленко, О.В. Лапкіна, П.В. Сахно, О.М. Стеценко, Н.Л. Ніколаєва, О.В. Савельєва, Л.М. Шило, О.В. Шепель, О.С. Калюжна, Є.О. Фасоль. - Запоріжжя: Навчальний відділ, Навчально- методичний відділ НУ «Запорізька політехніка». 2019. 59 с.

 

 

14.   Методичне забезпечення

1.                      Основна іноземна мова (німецька): навчальний посібник для формування граматичної компетенції студентів освітнього ступеня «бакалавр» професійних спрямувань «Мова і література (німецька)», «Переклад (німецька мова)» / Уклад. Брутман А.Б, Велика І.О., Полєжаєв Ю.Г., Тарасенко К.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 96 стр.

15. Рекомендована література Базова

1           Німецька мова: Підручник для студентів неспеціальних вузів / Е.І. Лисенко, Р.М.Корольова, К.Ф. Фрицька та ін., К.: Освіта, 2000. 256с.

2.                  Бориско Н.Ф. Самовчитель німецької мови = Deutsch ohne probleme! : (в двох томах). Т. 1 / Н. Ф. Бориско .– Киев : ВП Логос-М, 2008. – 479 с.

 

Допоміжна

 

3.                      Євгененко Д. А. та ін. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Навчальний посібник для ВНЗ [Текст] / Д.А. Євгененко та ін. – Вінниця: «Нова книга», 2008. – 416 с.

4.                      Нестерова Н.Н. Немецкий язык для начинающих. Издательство АСТ, 2015. –

383с.

5.                      Бочко    Г.П.,    Кудіна    О.Ф.    Російсько-українсько-німецький    розмовник.

Довідковий посібник [Текст] / Г.П. Бочко, О.Ф. Кудіна – Вінниця: «Нова книга», 2012 – 272 с.

6.                      500 упражнений по грамматике немецкого языка/ A.B. Овчинникова, А.Ф. Овчинников.- М . : ОНИКС. 2000. - 318 с .

7.                      О Германии кратко/ A.B. Овчинникова, А.Ф. Овчинников. – М.: Иностранный язык, 2000. – 208 с.


8.                      Der Spiegel. Deutsches Nachrichtenmagazin [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.spiegel.de/. – SPIEGEL ONLINE.

9.                      Deutsche Welle. Radio- und Fernsehsender [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.DW.de/. – DW.

10.                  FAZ Aktuelle Nachrichten Online [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.faz.net/. – Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland.

11.                  FOCUS       Magazin       [Електронний       ресурс]       –       Режим       доступу: http://www.focus.de/. – Focus Online.

12.                  Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник [Текст] / Н.Л. Драб – Вінниця: «Нова книга», 2007. – 280 с.

13.                  Новий    німецько-український   і    українсько-німецький    словник/    Уклад. Малишев В. Ф., Кібенко В. А. - Харків: ДИВ, 2005. - 576 с.

 

16. Інформаційні ресурси

1.    Easy         German         [Електронний         ресурс].         –         Режим         доступу: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ

2. Deutsch         lernen         [Електронний         ресурс].         –         Режим         доступу: https://www.youtube.com/channel/UCE9ZVtW2TeczwmnSwpP6wog

3. Extra         Deutsch         [Електронний         ресурс].         –         Режим         доступу:

4. Deutsch lernen mit Deutsche Welle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UCxUWIEL-USsiPak0Qy6_vVg

5. Ticket      nach      Berlin            [Електронний      ресурс].      –      Режим      доступу:

1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Нормативна навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки відповідає робочому навчальному плану (код ОПП ПО2.1.1).

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

 

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 061 769 - 85 - 89,

E-mail кафедри: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 315, кредитів – 10,5. Із них: практичних -95, самосійна робота – 220. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-4-й курс. Постреквізит­ти: відсутні

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства – як практичного(основна та друга іноземні мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні. Загальні компетентності: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування); рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня В-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; формування толерантності;розширення свого філологічного кругозору, аналітичне ставлення до дійсності, вироблення належного мовленнєвого стилю освіченої людини, філософське розуміння законів природи і суспільства. Фахові компетентності: мовний аспект - володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 900 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики; мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування

5.       Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток комунікативних та когнітивних навичок; розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю; розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Нормативний курс "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки належить до тих лінгвістичних дисциплін, які продовжують основи підготовки філологів-пере­кладачів з другої іноземної мови. Він структурується чотирма змістовими модулями: 1) Професійна кореспонденція. 2) Політичні установи 5-ї Республіки. 3) Дипломатична кореспонденція. 4) Соціальне життя Франції. У першому модулі розглядаються такі проблеми, як оформлення ділової кореспонденції у французькому стилі, ділове спілкування та листування між партнерами по бізнесу, тощо. У другому модулі концептуально важливими є походження і розвиток політичних установ Франції , державний  і  адміністративний устрій країни, відомості про Францію як п’яту республіку, функціонування різних асоціацій. У третьому  модулі розглядаються існуючи зразки оформлення дипломатичної кореспонденції. У четвертому модулі аналізуються соціальні проблеми країни: рівень життя , безробіття, охорона здоров’я та медичне страхування, стиль життя сучасної французької родини та як французи проводять своє дозвілля.

7.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

1.

Професійна кореспонденція. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. «Професійна кореспонденція».«Європейська спільнота».

 « Франкофонія».  Граматика. Граматичний тренінг:1. Типи підрядних умовних речень. 2. Синонімічні конструкції умовним реченням. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів. Passé antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Франкофонія. Test. Поточний контроль.

практ.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Політичні установи 5-ї Республіки. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Символи та національні свята Франції. Президенти Франції. Граматика. Граматичний тренінг:1. Subjonctif.2.Passé antérieur. ЗМІ Франції 3.Futur  antérieur.Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів:1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів.4.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

3.

Дипломатична кореспонденція. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1. Прибутки французів. 2.ЗМІ Франції. 3.Захист навколишнього середовища. Граматика. Граматичний тренінг.1. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.  Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

4.

Права людини та права жінок.  Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1.«Медицина у Франції».

2.«Французька молодь».3.«Французька сім’я». Граматика. Граматичний тренінг.1.Subjonctif.

2.Узгодження часів дійсного способу. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1.Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3. Міні-діалоги.

Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

8.      Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

2

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

3

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

 4

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

5

«Професійна кореспонденція». Passé antérieur.

2

6

«Професійна кореспонденція». Futur  antérieur.

2

7

«Європейська спільнота». Subjonctif.

4

8

Франкофонія» Subjonctif .

3

9

Франкофонія» Subjonctif .

2

10

Test. Поточний контроль.

4

11

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

12

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

13

«ЗМІ Франції».  Subjonctif.

3

14

«Політичні установи 5-ї Республіки». Subjonctif.

3

15

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

16

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

17

Test. Поточний контроль.

3

18

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

19

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

20

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

21

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

22

«Прибутки Французів». Subjonctif.

2

23

«Прибутки Французів». Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

24

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

25

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

26

Test. Поточний контроль.

4

27

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

28

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

29

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

4

30

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

2

31

«Французька молодь» Узгодження часів дійсного способу.

2

32

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу.

2

33

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу. Індивідуальні тематичні презентації.

2

34

 Test. Поточний контроль.

2

35

Індивідуальні тематичні презентації. Розмовна практика. 1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.

3. Міні-діалоги.

5

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати

• 500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем;

• граматичні правила вивчених тем;

• правила професійного спілкування та листування;

• оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами французької    мови;

•  певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання.;

• правила правопису французької мови;

• державний та адміністративний  устрій Французької Республіки;

• свята та дозвілля французьких громадян;

• основні пам’ятники історії та походження французької мови

вміти

      • володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх   його видів;

      • читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

• розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються;

• висловлюватися в межах пройдених тем;

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами,

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист

• розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

• продукувати міні-діалоги та монологи у ситуативній комунікації.

 

 

-

-.

 

1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Нормативна навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки відповідає робочому навчальному плану (код ОПП ПО2.1.1).

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

 

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 061 769 - 85 - 89,

E-mail кафедри: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 315, кредитів – 10,5. Із них: практичних -95, самосійна робота – 220. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-4-й курс. Постреквізит­ти: відсутні

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства – як практичного(основна та друга іноземні мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні. Загальні компетентності: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування); рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня В-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; формування толерантності;розширення свого філологічного кругозору, аналітичне ставлення до дійсності, вироблення належного мовленнєвого стилю освіченої людини, філософське розуміння законів природи і суспільства. Фахові компетентності: мовний аспект - володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 900 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики; мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування

5.       Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток комунікативних та когнітивних навичок; розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю; розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Нормативний курс "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки належить до тих лінгвістичних дисциплін, які продовжують основи підготовки філологів-пере­кладачів з другої іноземної мови. Він структурується чотирма змістовими модулями: 1) Професійна кореспонденція. 2) Політичні установи 5-ї Республіки. 3) Дипломатична кореспонденція. 4) Соціальне життя Франції. У першому модулі розглядаються такі проблеми, як оформлення ділової кореспонденції у французькому стилі, ділове спілкування та листування між партнерами по бізнесу, тощо. У другому модулі концептуально важливими є походження і розвиток політичних установ Франції , державний  і  адміністративний устрій країни, відомості про Францію як п’яту республіку, функціонування різних асоціацій. У третьому  модулі розглядаються існуючи зразки оформлення дипломатичної кореспонденції. У четвертому модулі аналізуються соціальні проблеми країни: рівень життя , безробіття, охорона здоров’я та медичне страхування, стиль життя сучасної французької родини та як французи проводять своє дозвілля.

7.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

1.

Професійна кореспонденція. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. «Професійна кореспонденція».«Європейська спільнота».

 « Франкофонія».  Граматика. Граматичний тренінг:1. Типи підрядних умовних речень. 2. Синонімічні конструкції умовним реченням. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів. Passé antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Франкофонія. Test. Поточний контроль.

практ.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Політичні установи 5-ї Республіки. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Символи та національні свята Франції. Президенти Франції. Граматика. Граматичний тренінг:1. Subjonctif.2.Passé antérieur. ЗМІ Франції 3.Futur  antérieur.Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів:1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів.4.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

3.

Дипломатична кореспонденція. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1. Прибутки французів. 2.ЗМІ Франції. 3.Захист навколишнього середовища. Граматика. Граматичний тренінг.1. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.  Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

4.

Права людини та права жінок.  Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1.«Медицина у Франції».

2.«Французька молодь».3.«Французька сім’я». Граматика. Граматичний тренінг.1.Subjonctif.

2.Узгодження часів дійсного способу. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1.Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3. Міні-діалоги.

Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

8.      Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

2

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

3

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

 4

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

5

«Професійна кореспонденція». Passé antérieur.

2

6

«Професійна кореспонденція». Futur  antérieur.

2

7

«Європейська спільнота». Subjonctif.

4

8

Франкофонія» Subjonctif .

3

9

Франкофонія» Subjonctif .

2

10

Test. Поточний контроль.

4

11

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

12

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

13

«ЗМІ Франції».  Subjonctif.

3

14

«Політичні установи 5-ї Республіки». Subjonctif.

3

15

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

16

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

17

Test. Поточний контроль.

3

18

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

19

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

20

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

21

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

22

«Прибутки Французів». Subjonctif.

2

23

«Прибутки Французів». Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

24

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

25

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

26

Test. Поточний контроль.

4

27

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

28

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

29

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

4

30

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

2

31

«Французька молодь» Узгодження часів дійсного способу.

2

32

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу.

2

33

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу. Індивідуальні тематичні презентації.

2

34

 Test. Поточний контроль.

2

35

Індивідуальні тематичні презентації. Розмовна практика. 1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.

3. Міні-діалоги.

5

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати

• 500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем;

• граматичні правила вивчених тем;

• правила професійного спілкування та листування;

• оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами французької    мови;

•  певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання.;

• правила правопису французької мови;

• державний та адміністративний  устрій Французької Республіки;

• свята та дозвілля французьких громадян;

• основні пам’ятники історії та походження французької мови

вміти

      • володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх   його видів;

      • читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

• розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються;

• висловлюватися в межах пройдених тем;

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами,

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист

• розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

• продукувати міні-діалоги та монологи у ситуативній комунікації.


Мета  навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історії зарубіжної літератури від античності до XVII ст.»  є вивчення основних тенденцій розвитку зарубіжної літератури античності, Середніх віків, Відродження та XVII ст. в контексті сучасних підходів до вивчення історії художньої культури. Суттєвим моментом в освоєнні даного курсу є розуміння специфіки світогляду, що лежить в основі кожної з досліджуваних культурних епох.

1.2. Основними компетенціями вивчення дисципліни «Історії зарубіжної літератури від античності до XVII ст.» є:  - виявити особливості розвитку літератури античності, Середніх віків, Відродження та XVII  ст.;

- розкрити специфіку естетичних систем, що сформувалися в рамках кожного з даних культурних періодів;

- розуміти характерні особливості досліджуваних художніх напрямків;

- аналізувати етапи літературного розвитку і творчості найбільш значних поетів і письменників даного періоду;

- вивчити закономірності взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начал в літературному процесі досліджуваного періоду;

- засвоїти теоретичні знання в рамках вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми, категорії автора.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 035 «Філологія» (спеціальності) «Германські мови та літератури (переклад включно)».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни є дослідження ключових понять загальної та окремих теорій перекладу та інтепретації, історії, критики та редагування перекладів.

Міждисциплінарні зв’язки: Відповідно до навчального плану основної освітньої програми навчальної дисципліни «Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації» передує вивчення таких дисциплін, як «Вступ до перекладознавства», «Порівняльна стилістика англійської і української мов», «Порівняльна граматика англійської і української мов», «Порівняльна лексикологія англійської і української мов», «Термінологія»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Практика перекладу основної іноземної мови», «Практика перекладу другої іноземної мови», «Редагування перекладу».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації» є ознайомлення майбутніх перекладачів з основними положеннями сучасного перекладознавства та теорії інтепретації, створення в них теоретичної та практичної бази для формування вмінь і навичок перекладу, необхідних в їх майбутній діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації» є: 

- висвітлити основи мистецтва перекладу та теорії інтерпретації відповідно до сучасного стану лінгвістичних знань;

- ввести студентів у найбільш важливі проблеми сучасних досліджень у сфері перекладу та теорії інтерпретації;

- ознайомити студентів зі суспільною значимістю перекладацької діяльності, роллю перекладу в сучасному житті, розкрити взаємозв’язок теорії перекладу з іншими філологічними дисциплінами і з іншими видами діяльності людини;

- допомогти студентам ширше усвідомити специфіку перекладу з  іноземної мови.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: - обсяг інформації, викладений в розділі «Зміст дисципліни»;

- усвідомити основні тенденції, закономірності та своєрідність розвитку перекладознавства та теорії інтерпретації в провідних країнах світу;

- знати принципи аналізу текстів різних жанрів, зазначених у розділі «Зміст дисципліни», представляти умови, в яких вони створювалися.

вміти: - аналізувати тексти різних жанрів, зазначених у розділі «Зміст дисципліни»;

- вдосконалювати свою перекладацьку майстерність, спираючись на класичні зразки перекладу різних періодів та теоретичні та практичні ідеї найвидатніших перекладачів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали, усього питань 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Мета викладання дисципліни. Програма спрямована на досягнення мовної компетенції рівня А-2. Вона реалізується шляхом досягнення таких цілей.

Практична: формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі.

Освітня: сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі під час навчання у ВНЗ.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Завдання вивчення дисципліни. Задля досягнення мовної компетенції рівня А-2 програма реалізується шляхом досягнення таких цілей:

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю;

- визначати позицію і точку зору мовця,  розумітися в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування;

- поводитися адекватно у типових світських, академічних професійних ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках);

- пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю;

-продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням і спеціальністю, користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

- розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та художніх текстів, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

- мати чітке уявлення про географічні, історичні, політичні та культурні особливості країни, мова якої вивчається;

- знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показником, довідниками, словниками та Інтернетом; робити пошук суттєво важливої Інформації, пов'язаної з навчанням або спеціальністю; прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами".

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати такі компетенції:

 

а) загальні компетентності

оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування толерантності;

формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування). Рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня A-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання».

 

б) фахові компетентності

мовний аспект: володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 2500 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики;

мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.


 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – сприяння підготовці студентів з іноземної мови до адекватного функціонування у конкретних професійних та академічних ситуаціях.

Завдання дисципліни:

 • сформувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

 • сформувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння учитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту;

 • допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненості студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови;

 • досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати як використовувати мовні одиниці у межах лексичної, граматичної, семантичної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій:

 • лексична компетенція - знання лексичних та граматичних елементів, підібраних відповідно до академічних та/або професійних ситуації, в яких вони мають вживатися;

 • граматична компетенція - знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови в рамках даної ситуації;

 • семантична компетенція - здатність студента усвідомлювати та контролювати організацію змісту тексту, співвідносити слово до його загального контексту, простежувати внутрішньолексичні зв’язки, розуміти значення граматичних елементів, категорій, структур та процесів;

 • мовленнєва компетенція – знання та вміння усної та письмової комунікації, зокрема діалогічного та монологічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт за темами змістових модулів;

 • соціокультурна компетенція – знайомство з особливостями іншомовної професійної комунікації, розвиток уміння будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.

уміти використовувати іноземну мову інтегровано у межах зазначених вище компетенцій, а саме:

 • використовувати монологічне усне мовлення у межах професійної та суспільно-політичної тематики для розповіді, переказу; висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх; анотувати прочитані тексти, статті, есе тощо, правильно вживаючи різноманітні граматичні конструкції;

 • вести діалог із професійної та суспільно-політичної тематики, ставити запитання всіх видів й давати розгорнуті відповіді, відстоювати свою думку;

 • сприймати на слух і розуміти іноземну мову в межах професійної та суспільно-політичної тематики, адекватно реагувати;

 • працювати з текстом професійного та суспільно-політичного характеру: читати, розуміти зміст (головну ідею і деталі), виокремлювати основні змістові частини і ключові слова, складати план, нотувати;

 • робити презентацію іноземною мовою в межах професійної тематики, дотримуючись всіх етапів та правил подання інформації;

 • писати есе іноземною мовою в межах професійної та суспільно-політичної тематики, дотримуючись встановлених правил;

 • писати резюме іноземною мовою;

 • вести ділове листування іноземною мовою;

 • самостійно працювати над підвищенням свого рівня володіння іноземною мовою, розширювати лексичний запас.

 • Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Colour Psychology

Тема 1. Colours in different cultures and countries.

Тема 2. Colours in our every day life.

Тема 3. Colour Studies as a new science.

Тема 4. Choosing the right colour. Giving recommendations and asking for advice.

Змістовий модуль 2. Decorating Home with Colours

Тема 5. Using a colour wheel in interior decoration.

Тема 6. How to choose the right paint colours for your home.

Тема 7. Decorating with orange and turquoise.

Тема 8. Some tips how to use white and yellow in your interior.

Тема 9. Black and white in modern interior.

Змістовий модуль 3. Style as an Element of Design

Тема 10. Decorating styles.

Тема 11. Victorian home decorating.

Тема 12. French country style.

Тема 13. Tuscan decorating style.

Тема 14. Modern style.

Тема15. Zendécor.

Змістовий модуль 4Carpets and Rugs

Тема 16. Area rugs.

Тема 17. Rugs from different countries.

Тема 18. Oriental rugs.

Тема 19. Some tips how to make the best use of rugs.

Тема 20. Carpet tiles in interior design.

Тема 21. Advertising a rug.


Викладачі: Кулабнєва О.А., Бондаренко О.М.


Мета і завданнянавчальноїдисципліни  «Іноземна мова»

Мета дисципліни – сприянняпідготовцістудентів з іноземноїмови до адекватного функціонування у конкретнихпрофесійних та академічнихситуаціях.

 

Завданнядисципліни:

сформувати у студентівзагальні та професійно-орієнтованікомунікативнімовленнєвікомпетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну) для забезпеченняїхньогоефективногоспілкування в академічному та професійномусередовищі;

сформувати у студентівзагальнікомпетенції (декларативнізнання, вміння та навички, компетенціюіснування та вмінняучитися); сприятирозвиткуздібностей до самооцінки та здатності до самостійногонавчання, щодозволятиме студентам продовжуватинавчання в академічному та професійномусередовищі як під час навчання у ВНЗ, так і післяотримання диплома про вищуосвіту;

допомагати студентам у формуваннізагальнихкомпетенцій з метою розвиткуїхньоїособистоїмотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювативпевненостістудентів як користувачівмови, а такожїхнєпозитивнеставлення до вивченнямови;

досягати широкого розумінняважливих і різноплановихміжнароднихсоціо-культурних проблем для того, щобдіятиналежним чином у культурному розмаїттіпрофесійних та академічнихситуацій.

У результатівивченнянавчальноїдисципліни студент повинен:

знати як використовуватимовніодиниці у межах лексичної, граматичної, семантичної, мовленнєвої та соціокультурноїкомпетенцій:

лексичнакомпетенція - знаннялексичних та граматичнихелементів, підібранихвідповідно до академічних та/абопрофесійнихситуації, в яких вони маютьвживатися;

граматичнакомпетенція - знання та вміннякористуватисяграматичними ресурсами мови в рамках даноїситуації;

семантичнакомпетенція - здатність студента усвідомлювати та контролюватиорганізаціюзмісту тексту, співвідносити слово до йогозагального контексту, простежувативнутрішньолексичнізв’язки, розумітизначенняграматичнихелементів, категорій, структур та процесів;

мовленнєвакомпетенція – знання та вмінняусної та письмовоїкомунікації, зокремадіалогічного та монологічногомовлення, участі у дискусіях, написаннярізнихвидівписьмовихробіт за темами змістовихмодулів;

соціокультурнакомпетенція – знайомство з особливостямиіншомовноїпрофесійноїкомунікації, розвитокуміннябудувати свою мовленнєвуповедінкувідповідно до соціокультурноїспецифікикраїни, мовуякоївивчають.

умітивикористовуватиіноземнумовуінтегровано у межах зазначенихвищекомпетенцій, а саме:

використовуватимонологічнеуснемовлення у межах професійної та суспільно-політичної тематики для розповіді, переказу; висловлюватисвої думки, обґрунтовуватиїх; анотуватипрочитанітексти, статті, есетощо, правильно вживаючирізноманітніграматичніконструкції;

вести діалогізпрофесійної та суспільно-політичної тематики, ставитизапитаннявсіхвидів й даватирозгорнутівідповіді, відстоювати свою думку;

 

сприймати на слух і розумітиіноземнумову в межах професійної та суспільно-політичної тематики, адекватно реагувати;

працювати з текстом професійного та суспільно-політичного характеру: читати, розумітизміст (головнуідею і деталі), виокремлюватиосновнізмістовічастини і ключові слова, складати план, нотувати;

робитипрезентаціюіноземноюмовою в межах професійної тематики, дотримуючисьвсіхетапів та правил поданняінформації;

писатиесеіноземноюмовою в межах професійної та суспільно-політичної тематики, дотримуючисьвстановлених правил;

писати резюме іноземноюмовою;

вести діловелистуванняіноземноюмовою;

самостійнопрацювати над підвищеннямсвогорівняволодінняіноземноюмовою, розширюватилексичний запас.

 


https://classroom.google.com/c/NTY2ODI3MDI2NDNa

Hello,everybody! To my regret, we can't see each other! I miss you! So, here are our new tasks! The Deadline is Monday, the 6 of Septemer! 1. to watch the video and retell it in video format! 2. read chapter 1 and get to khow expression from it, p1-13! 3. do all the exercises from the chapter. Good luck and send the exercises,you have done!

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексичний матеріал та граматична система сучасної французької загальнолітературної мови, а також лексичний матеріал та норми мови професійного спілкування та листування.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Практична: формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.
Освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички та вміння вчитися), сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВН3, так і після отримання диплома про вищу освіту. 4
Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови
Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.
Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 1.2. У процесі досягнення цієї мети реалізуються такі основні завдання: сформувати у студентів уміння та навички аудіювання, монологічного, діалогічного та писемного мовлення, детального та оглядового читання художньої, суспільно-політичної, країнознавчої літератури, навчити вести бесіду за змістом прочитаного та прослуханого тексту, а саме:
 розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепередачах, реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;
 чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем побутової, країнознавчої, соціальної спрямованості;
 продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем побутової, країнознавчої, соціальної професійної спрямованості;
 користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;
 розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел;
 розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів)
 розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр, листи, факси, електронні повідомлення тощо)
 писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву), писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист. 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:
а) загальні компетентності
 оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психологічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування толерантності;
 формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері

Мета викладання дисципліни. Програма спрямована на досягнення компе-тенцій в галузі історико-літературного процесу ХVІІI–ХІХ ст. в Західній Європі та США здобувачами вищої освіти. Вона реалізується шляхом досягнення таких цілей:

Практична: долучити здобувачів вищої освіти до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їхній духовний світ, підвищити їхній загальнокультурний рівень.

Освітня: сформувати у здобувачів вищої освіти чіткі знання та уявлення про основні соціокультурні та естетичні характеристики літературного процесу ХVІІI–ХІХ ст. в Західній Європі та США, про специфіку художнього мислення, світоглядних орієнтацій і творчих здобутків письменників.

Пізнавальна: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів діяльності, як аналіз художнього тексту, сприяти у них розширенню культурних горизонтів.

Розвиваюча: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні літературознавчої компетенції з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), стимулювати позитивне ставлення до вивчення літератури, формування естетичного смаку, високої читацької культури.

Соціокультурна: дати уявлення здобувачам вищої освіти про соціокультурний контекст доби ХVІІI–ХІХ ст., розвинути їхню культурологічну компетенцію.

 

Завдання вивчення дисципліни. Задля досягнення компетенцій в галузі історико-літературного процесу ХVІІI–ХІХ ст. в Західній Європі та США програма реалізується шляхом досягнення таких цілей:

 1)  ознайомити здобувачів вищої освіти із загальними закономірностями та специфікою розвитку літературного процесу  ХVІІI–ХІХ ст.в Західній Європі та США;

2) ознайомити здобувачів вищої освіти з творами видатних представників літературного процесу означеного періоду та з сучасними концепціями у вивченні творчості цих письменників;

3) сформувати у здобувачів вищої освіти чітку систему уявлень про етапи життєвого та творчого шляху найбільш видатних митців, поетику та естетику визначних художніх творів зазначеної доби;

4) сформувати уявлення у здобувачів вищої освіти  про закономірності взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному п