Кафедра: Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Метою викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки треба вважати створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки. Створення мовної бази.

Завдання курсу – успішне засвоєння студентами вказаного матеріалу, що сприяє розвитку у них просторової уяви і без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Якщо нарисна геометрія у формалізованому вигляді дозволяє вирішити всі питання позиціонування елементів технічної конструкції і її метрики сприяючи тим самим кращому засвоєнню таких дисциплін як теоретична механіка і теорія механізмів і машин, то інженерна графіка «одягає» ці схеми в реальні конструкційні матеріали деталей машин і механізмів з усіма нюансами технології виготовлення, та дотримання вимог відповідних стандартів.


Мета викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є

· створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки;

· створення бази загальнотехнічних термінів;

· просторово-алгоритмічного мислення;

· побудови та читання креслень з наступним використанням їх при вивченні фізики, хімії, механіки, інформатики, конструювання, технологічних процесів та інших дисциплін, а також в подальшій роботі в будь-якій галузі науки і техніки;

· побудови та оформлення креслеників у відповідності до діючих стандартів;


Завданняоволодіти методами побудови просторових форм на площині, вивчити методи рішення задач, які відносяться до цих форм на кресленні. Придбані при цьому знання і навики необхідні для виконання курсового та дипломного проектування, а також для подальшої інженерної діяльності. Вивчення нарисної геометрії сприяє розвиткові просторового уявлення.


СИЛАБУС

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

Тип: нормативна

Курс (рік навчання): 1 (1)

Семестр: 2

Кредити:8

Викладач: Лютова Ольга Валеріївна, канд. техн. наук, доцент

Розподіл годин: загальна кількість 240 годин (30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 15 годин лабораторних занять з комп’ютерної графіки, 165 годин самостійної роботи), індивідуальні графічні завдання. 

Метою викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є створення у здобувачів вищої освіти бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки.

Вміст курсу: виконання завдань, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти просторової уяви , без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Нарисна геометрія у формалізованому вигляді дозволяє вирішити всі питання позиціонування елементів технічної конструкції і її метрики сприяючи тим самим кращому засвоєнню таких дисциплін як теоретична механіка і теорія механізмів і машин, а інженерна графіка «одягає» ці схеми в реальні конструкційні матеріали деталей машин і механізмів з усіма нюансами технології виготовлення, та дотримання вимог відповідних стандартів. 

Структура курсу:

 Модуль1. Загальні методи розв'язання метричних та позиційних задач з нарисної геометрії.

Модуль 2. Проєкційне креслення.

Модуль 3. Поверхні.

Модуль 4. Технічне креслення.

Модуль 5. Комп'ютерний практикум.

Результати навчання:

загальні компетентності:

К3.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

К3.03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні (фахові) компетентності:

КС.01.Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, фізичні і технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань.

Очікувані програмні результати навчання:  

ПРН 1. Демонструвати володіння логікою та методологію наукового пізнання.

ПРН 2. Знати та вміти використовувати знання фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичні методи розвязку метричних та позиційних задач над просторовими геометричними обєктами за їх плоскими проєкціями на комплексному кресленику; вміти моделювати реальні технічні обєкти. Вміти виконувати і «читати» проєкційні зображення будь-яких геометричних та технічних об’єктів; оформлювати конструкторські документи відповідно до вимог діючих стандартів; отримати навички виконання креслеників за допомогою креслярських інструментів та у графічних системах.

 Оцінювання:

Підсумковий контроль здійснюється на письмовому екзамені.

Усі форми контролю (РК (дві контрольні роботи)), ГР, КГ) оцінюються по 100 балів, а загальний бал вираховується як середнє арифметичне (приклад у таблиці).

У разі невідвідування занять з певних тем та несвоєчасного виконання завдань оцінка може знижуватись шляхом віднімання певної кількості балів у відповідності до вищевказаної таблиці, виконання індивідуальних графічних робіт обов’язково у повному обсязі. Зниження оцінки може бути скомпенсоване шляхом відпрацювання пропущених занять. 

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи самостійно, не допускається залучення при розв’язання індивідуальних завдань інших здобувачів освіти.

Інформаційні ресурси

1. Web-сторінка кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

https://zp.edu.ua/kafedra-narisnoyi-geometriyi-inzhenernoyi-ta-kompyuternoyi-grafiki

2. kafedra_ngk@zntu.edu.ua

3. http://library.zp.edu.ua , НУ «Запорізька політехніка»:  вул. Жуковського, 64
телефон +38(061) 769-84-72; 

Мета дисципліни: одержання знань і практичних навичок виконання й читання зображень предметів на основі метода ортогонального проєкціювання, створення креслеників відповідно до діючих стандартів України, отримання навичок техніки геометричного моделювання в середовищі сучасних автоматизованих графічних систем (AutoCAD, SolidWorks).

Завдання: оволодіння методами побудови зображень простих форм на площині, вивчення способів та алгоритмів розв’язування задач з нарисної геометрії. 

Вивчення основ нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення. 

Отримані знання і навички будуть потрібні при вивченні механіки, деталей машин, проєктування за фахом та інших дисциплін, а також в наступній професійній діяльності.Програма вивчення навчальної дисципліни «Інженерна графіка та перспектива» складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності «022 Дизайн» освітня програма (спеціалізація) Дизайн (промисловий дизайн),Дизайн (графічний дизайн),Дизайн (дизайн середовища)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є побудова зображень графічних моделей тривимірних об’єктів на площині, розв’язання метричних і позиційних задач. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та державними нормами.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Інженерна графіка та перспектива” базується на вивченні в межах програм навчальних закладів середньої освіти геометрії, стереометрії, математики, креслення. Інженерна графіка та перспектива закладає основи для вивчення циклу дисциплін професійно-практичної підготовки студентів старших курсів, в курсовому та дипломному проектуванні.