Програма вивчення навчальної дисципліни «Інженерна графіка та перспектива» складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності «022 Дизайн» освітня програма (спеціалізація) Дизайн (промисловий дизайн),Дизайн (графічний дизайн),Дизайн (дизайн середовища)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є побудова зображень графічних моделей тривимірних об’єктів на площині, розв’язання метричних і позиційних задач. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та державними нормами.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Інженерна графіка та перспектива” базується на вивченні в межах програм навчальних закладів середньої освіти геометрії, стереометрії, математики, креслення. Інженерна графіка та перспектива закладає основи для вивчення циклу дисциплін професійно-практичної підготовки студентів старших курсів, в курсовому та дипломному проектуванні.        

Course rating: