Галузь знань:                                      12 Інформаційні технології

Спеціальність:                                     122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (Спеціалізація):     Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Теорія ймовірностей є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання задач теорії ймовірностей; оволодіння основами теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів, які необхідні при аналізі й моделюванні процесів і явищ з метою їх прогнозування, планування, управління, що дозволить майбутнім спеціалістам з комп’ютерних наук зорієнтуватись в потоці наукової і технічної інформації; формування у них наукового міркування і широкого світогляду для розв’язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності: 

Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.