Галузь знань:                                      12 Інформаційні технології

Спеціальність:                                     122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (Спеціалізація):     Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Спеціальні розділи вищої математики є ознайомлення студентів з основами сучасного математичного апарату та виробка навичок математичного розв’язування та дослідження прикладних задач; оволодіння математичним апаратом, необхідним для математичних методів в моделюванні процесів управління інформаційними системами; застосувати опановані ідеї і методи при розв’язанні конкретних задач в області комп’ютерних наук. Формування теоретичної бази з теорії звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, вивчення умов існування та єдиності розв’язку, засвоєння методів розв’язування диференціальних рівнянь і систем; вироблення практичних навиків розв’язування основних звичайних диференціальних рівнянь і систем; ознайомлення з методами моделювання різних явищ і процесів за допомогою звичайних диференціальних рівнянь та систем таких рівнянь.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності: 

Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.