Галузь знань:                                       12 Інформаційні технології

Спеціальність:                                     122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (Спеціалізація):     Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Вища математика. Математичний аналіз є ознайомлення студентів з основами сучасного математичного апарату та виробка навичок математичного розв’язування та дослідження прикладних задач; оволодіння математичним апаратом, необхідним для математичних методів в моделюванні процесів управління інформаційними системами; застосувати опановані ідеї і методи при розв’язанні конкретних задач в області комп’ютерних наук.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності: здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування; здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Введення в аналіз.

Змістовий модуль 2.

Похідна функції.

Застосування похідної.

Змістовий модуль 3.

Невизначений інтеграл.

Визначений інтеграл.

Змістовий модуль 4.

Диференціальне числення функцій багатьох змінних.