Галузь знань:                                       12 Інформаційні технології

Спеціальність:                                     122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (Спеціалізація):     Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія є ознайомлення студентів з основними положеннями лінійної алгебри та аналітичної геометрії; методами векторної та матричної алгебри; дослідження геометричних об’єктів та їх властивостей шляхом вивчення властивостей рівнянь, геометричними образами яких є ці об’єкти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності: здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування; здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.      Лінійна алгебра.

2.      Векторна алгебра.

3.      Аналітична геометрія.

4.      Лінійні простори.