Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економетрика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності  Маркетинг         

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та взаємозалежності в економіці, їх дослідження та прогнозування за допомогою методів математичної статистики, кореляційно-регресійного аналізу, та ін.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Статистика», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Аналіз господарської діяльності», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті».

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Методи економетричного моделювання.

2. Особливості застосування МНК для багатофакторних моделей.

3. Деякі сучасні задачі економетрики

 1.      Мета та завдання навчальної дисципліни

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Економетрика” є ознайомлення студентів з методами економетричних досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці на основі аналізу статистичних даних, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок побудови економетричних моделей, визначення функціональних зв’язків між економічними параметрами, кількісне обчислення економічних показників, економічне прогнозування та оцінка точності та вірогідності прогнозних розрахунків.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Економетрика” є формування здатності до здійснення якісного аналізу причинно-наслідкових зв’язків об’єкту дослідження, застосування економетричних методів для побудови моделей аналізу та прогнозування соціально-економічних систем (СЕС), визначення тенденції розвитку СЕС, формування інформаційно-аналітичної бази для прийняття ефективних управлінських рішень.

 1.3. В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

3.1.1. Володіти практичними навичками кількісного вимірювання взаємозв'язків між економічними показниками.

3.1.2. Знати принципи статистичних міркувань, сутність та зміст економетричного моделювання, типи економетричних моделей та особливості їх побудови.

3.1.3. Володіти методами визначення параметрів в регресійних рівнянняхю

3.1.4. Знаходити статистичні оцінки якості економетричної моделі.

3.1.5. Знати методи оцінки параметрів моделі в умовах мулльтиколінеарності та методи її перевірки

3.1.6. Знати особливості побудови моделей декомпозиції часового ряду

3.1.7. Аналізувати причинно-наслідкові зв’язки в економічних процесах

3.1.8. Здійснювати статистичну перевірку вірогідності економетричних моделей

3.1.9. Застосовувати методи регресії для побудови моделі в умовах мультиколінеарності та гетероскедастичності

3.1.10.  Застосовувати економетричні методи до обробки й аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредитів ECTS.

 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Економетричне моделювання як метод наукового пізнання.

Методи побудови лінійної моделі.

Нелінійні однофакторні моделі.

Множинна лінійна регресія.

 Змістовий модуль 2.

Мультиколінеарність.

Гетероскедастичність.

Автокореляція.

Множинна нелінійна регресія – приклади застосування.

 Змістовий модуль 3. 

Системи одночасних регресійних рівнянь

Вступ до теорії часових рядів