Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні методи та моделі лінійної та векторної алгебри,аналітичної геометрії, математичного аналізу – диференціального та інтегрального числення, числових і функціональних рядів, диференціальних рівнянь та методи їх застосовування до розв’язання практичних задач.

 Міждисциплінарні зв’язки: курс вищої математики є фундаментом математичної освіти бакалавра, інженера, магістра, та має важливе значення для вивчення інших спеціальних дисциплін таких як «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економічна статистика», «Економетрія», «Оптимізаційні методи та моделі в економіці», «Економічний ризик и методи його обчислення». Основою для вивчення дисципліни є курс алгебри та геометрії середньої загальної школи.

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.

2. Математичний аналіз. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної.

3. Функції кількох змінних.

4. Диференціальні рівняння.

5. Ряди

 Метою викладання навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з основами сучасного математичного апарату та виробка навичок математичного розв’язування та дослідження прикладних задач;

- розвиток логічного та алгоритмічного мислення;

- оволодіння початковими математичними структурами, які використовуються при вивченні інших математичних та спеціальних дисциплін;

- набуття уміння самостійного розширення математичних знань і проведення математичного аналізу прикладних задач;

- підвищення загального рівня математичної культури студентів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є

-  виробити у студентів уміння виконувати математичний аналіз та застосовувати основні математичні методи для розв’язання і дослідження прикладних задач.

- знати основні поняття линейної алгебри, аналітичної геометрії і математичного аналізу та їх застосовування;

- у межах даного курсу оволодіти основними математичними методами розв‘язування та аналізу прикладних задач.