Навчальна дисципліна «Науково-методичне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування» є обов’язковою складовою магістерської підготовки студентів Запорізького національного технічного університету.

Програма дисципліни має на меті ознайомлення магістрантів із особливостями науково-методичного та криміналістичного забезпечення досудового розслідування, проблемними питаннями криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів, важливими моментами підготовки і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, процесом планування при розслідуванні злочинів тощо.

Обсяг навчального курсу передбачає ознайомлення студентів із сучасними науковими досягненнями криміналістичної науки, положеннями чинного законодавства та досвідом роботи правоохоронних органів із виявлення, розкриття та розслідування злочинів. Програмою курсу передбачено дослідження актуальних проблем сучасної криміналістики, а також надання студентам криміналістичних знань і практичних навичок з науково-методичного та криміналістичного забезпечення досудового розслідування, вміння застосовувати здобуті знання для реалізації у практичній діяльності.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами проблемних питань криміналістичної методики, діяльності органів досудового розслідування щодо науково-методичного та криміналістичного забезпечення досудового розслідування та особливостями підготовки й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– законодавство про підстави і порядок застосування  засобів криміналістичної техніки у діяльності слідчого;

– принципи застосування науково-технічних засобів;

– класифікацію науково-технічних засобів;

– комплекти науково-технічних засобів;

– можливості застосування науково-технічних засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів ;

–     основні групи пошукових технічних засобів ( оптичні, механічні, магнітні, електричні, хімічні, індукційні, випромінюючої дії, детектори випромінювань);

–     особливості використання цифрової фотографії, відеозапису, комп`ютерної техніки в роботі слідчого.

вміти:

–     аналізувати і правильно застосовувати законодавство про підстави і порядок використання науково-технічних засобів;

–     проводити процесуальне оформлення ходу та результатів застосування науково-технічних засобів під час проведення слідчих дій;

–     застосовувати комплекти науково-технічних засобів і конкретні засоби, які в них містяться, для виявлення, фіксації та вилучення слідів і речових доказів;

–     правильно оформляти додатки до протоколів слідчих дій (вилучені предмети, сліди, їхні копії та відбитки, фотознімки, матеріали відеозапису та ін.);

–     використовувати пошукові технічні засоби (індуційні металошукачі, пошукові магніти, щупи та інші) для виявлення захованих знарядь вчинення злочину, предметів, отриманих злочинним шляхом та інших об`єктів;

–     застосовувати цифровий фотоапарат, відеокамеру для фіксації ходу слідчих дій, обстановки на місці їх проведення, виявлених слідів і речових доказів;

застосовувати можливості комп`ютерної техніки і комп`ютерних технологій.