Програма вивчення навчальної дисципліни «Системи передачі інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів напряму  (спеціальності) 125 «Кібербезпека».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура та функціонування систем передачі інформації: сигналів електрозв’язку, лінійних трактів, телекомунікаційних технологій.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Вища математика»: математичний аналіз, чисельні методи, теорія ймовірностей та математична статистика; «Фізика»: електрика і магнетизм, фізика коливань і хвиль; «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації»; «Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації» та «Теорія інформації та кодування».

 Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів:

1.      Параметри каналів і ліній зв’язку;

2.      Цифрові системи і мережі зв’язку;

3.      Радіорелейні системи передачі інформації;

4.      Мікростільникові та супутникові мережі зв’язку.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи передачі інформації» є вивчення студентами технічних аспектів побудови систем передачі інформації, принципів організації обміну та методів захисту інформації в телекомунікаціях, формування базової теоретичної та інженерної підготовки у спеціалістів із захисту інформації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи передачі інформації» є освоєння студентами системного підходу до вирішення проблем організації передачі інформації в системах зв’язку загального використання та в системах зв’язку з рухомими об’єктами з точки зору виконання вимог щодо їх захисту від несанкціонованого доступу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-          загальну класифікацію систем і мереж передачі інформації;

-          характеристики первинних сигналів систем передачі;

-          алгоритми кодування лінійних сигналів;

-          види модуляції аналогових і цифрових сигналів;

-          методи доступу проводових і рухомих стандартів зв’язку;

-          процедури автентифікації в системах стільникового зв’язку.

вміти:

-          розраховувати первинні і вторинні параметри ліній зв’язку;

-          оцінювати основні методи передачі повідомлень;

-          обґрунтовувати вибір методу розділення каналів;

-          визначати абонентське навантаження в стільниках;

-          використовувати криптографічні алгоритми в системах рухомого зв’язку.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин / 6,5 кредитів ECTS.


Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік, іспит. 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

-           поточне тестування;

-           підсумкове тестування.