Мета курсу фізичне виховання спеціалізація "Футбол": збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості студентів. 

Навчальні цілі  полягають у вивченні студентами рухливих ігор; елементів спортивних ігор, зокрема за спеціалізацією “Футбол”; в отриманні знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні та оздоровчі цілі  полягають у розвитку в студентів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров’я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень студентів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров’я та здорового способу життя; в ознайомленні з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях. 

Виховні цілі полягають у вихованні в студентів інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавістю до спорту взагалі, сучасних видів спорту та зокрема олімпійських видів спорту; бережливого ставлення до власного здоров’я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я; формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Особливими завданнями курсу з фізичного виховання за спеціалізацією "Футбол" стануть:

1. Досконале засвоєння максимального  різноманіття технічних прийомів;

2. Pізнобічне та осмислене володіння технікою футболу і вміння поєднувати в різній послідовності прийоми та техніки володіння  м'ячем;

3. Надійне і ефективне використання технічних прийомів в складних умовах гри.

У результаті проходження курсу студент повинен оволодіти наступними базовими компетентностями:

Знати:

 • організацію фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах;
 • місце і роль фізичної культури і спорту у суспільстві, у вихованні, у забезпеченні здоров’я нації;
 • вплив фізичного навантаження на організм людини;
 • методи самоконтролю за станом свого організму у покої та під час фізичного навантаження;
 • засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість);
 • основи загальнооздоровчого тренування;
 • основи методики загартовування;
 • засоби і методи відновлення і підвищення фізичної та розумової працездатності;
 • методику організації, зміст програмного матеріалу і нормативні документи, що є базовими, в аеробіці;
 • необхідний практичний і теоретичний матеріал по технічній і фізичній підготовці, який би дозволяв брати участь у змаганнях з волейболу;
 • особисті фактори ризику та проблемні зони підготовленості.

Вміти:

 • виконувати загально-розвиваючі талегкоатлетичні вправи;
 • самостійно проводити розминку;
 • дозувати фізичне навантаження у відповідності до рівня свого фізичного стану, функціональних можливостей;
 • виконувати практичні нормативи по оцінці базових фізичних якостей (сили, витривалості, гнучкості, швидкості, спритності);
 • будувати загальну і особисту тренувальну діяльність на підставі сучасних наукових знань і технологій;
 • постійно вдосконалювати знання, уміння і навички;
 • описувати індивідуальний стан фізичного здоров'я та фізичної підготовленості;
 • здійснювати контроль за виконанням тренувальних навантажень.


  Основний акцент курсу зроблено на практични заняття. Практичні заняття супроводжуються додатковим викладанням теоретичного материалу. Подання теоретичного матеріалу у поєднанні із практичними заняттями поглиблюють знання з отримання базових фізичних компетентностей, техніки виконання фізичних вправ вправ та осмисленого та якісного виконання вправ та прийомів за спеціалізацією.