Галузь знань:                                       12 Інформаційні технології

Спеціальність:                                     122 Комп’ютерні науки

Освітня програма:                              Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Вища математика є ознайомлення студентів з основами сучасного математичного апарату та виробка навичок математичного розв’язування та дослідження прикладних задач; оволодіння математичним апаратом, необхідним для математичних методів в моделюванні процесів управління інформаційними системами; застосувати опановані ідеї і методи при розв’язанні конкретних задач в області комп’ютерних наук.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності: 

СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

СК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.     Лінійна алгебра.

2.     Векторна алгебра та аналітична геометрія.

3.     Диференціальне числення функції однієї змінної.

4.     Функції кількох змінних.

5.     Інтегральне числення функції однієї змінної.

6.     Кратні та криволінійні інтеграли.

7.      Ряди.


Course rating: