Трансмісії автомобілів є нормативною дисципліною.

Метою дисципліни є  формування у здобувачів вищої освіти знань і конструктивних принципів будови і функціонування агрегатів і механізмів трансмісій автомобілів.

Завдання дисциплини формування у здобувачів вищої освіти відповідних компетентностей згідно з освітньо-професійною програмою.
Під час вивчення дисципліни формуються наступні фахові компетентності:

здатність продемонструвати знання і розуміння призначення і класифікацію стосовно зчеплень, гідротрансформаторів, коробок передач, роздавальних коробок, карданних передача, механізмів ведучих мостів у складі головної передачі і диференціалу, які включаються до складу механічних, гідромеханічних, гідро об’ємних та електромеханічних трансмісій;

здатність продемонструвати знання і розуміння принципів будови і функціонування конструкцій, типові і оригінальні технічні рішення, які застосовуються у зчепленнях, коробках передача, карданних передачах, головних передача та диференціалах трансмісій колісних автомобілів, і за окремо гусеничних машин вітчизняного і закордонного машинобудування;

здатність розуміти і враховувати тенденції розвитку конструкцій окремих складових частин трансмісій автомобілів;

здатність здійснювати аналіз переваг й недоліків окремих складових частин трансмісій автомобілів та давати їм порівняльні оцінки;

здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання, отриманні під час з’ясування передачі та трансформації параметрів потоку потужності, яка передається від двигуна до елементів рушія автомобілів.

Очікуваними результатами навчання дисципліни є о
тримання здобувачами вищої освіти системних знань та розумінь щодо застосування елементарних деталей машин, теорії машин та механізмів у механізмах і агрегатах трансмісії колісних та за окремо гусеничних транспортних засобів з метою забезпечення реалізації їх відповідних тягово-швидкісних властивостей при використанні за призначенням.

Дисципліна складається з двох змістових модулів. Під час занять розглядається навчальний матеріал за 6 темами лекційних занять та проводиться 9 лабораторних робіт. За підсумками вивчення дисципліни складається ексзамен.