"Експлуатаційні матеріали автомобілів та тракторів" є вибірковою дисципліною.

Метою даної дисципліни є  формування у здобувачів вищої освіти знань про  властивості палив, моторних, трансмісійних олив, пластичних мастил, технічних рідин та інших витратних ремонтно-експлуатаційних матеріалів, які використовуються на протязі життєвого циклу автомобілів та тракторів.

Завдання вивчення дисципліни - формування у здобувачів вищої освіти відповідних компетентностей згідно з освітньо-професійною програмою.

Здобувач вищої освіти при вивченні дисципліни набуває наступні фахови компетентності:

- здатність продемонструвати знання і розуміння нормативних властивостей рідких та газоподібних палив, порядку їх оцінки та застосування;

- здатність продемонструвати знання і розуміння призначення, складу, ознак класифікації, маркування основних властивостей рідких та консистентних мастильних матеріалів, технічних рідин, порядку їх оцінки та застосування;

- здатність здійснювати аналіз переваг й недоліків паливо-мастильних матеріалів за відповідністю їх до нормативних вимог та давати їм порівняльні оцінки;

- здатність  продемонструвати знання стандартів України щодо класифікації, маркування похідних нафтопродуктів та відповідність їх закордонним маркуванням;

- здатність приймати ефективні рішення щодо вибору паливо-мастильних матеріалів, технічних рідин, витратних експлуатаційних матеріалів у відповідності з їх властивостями  та поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного завдання.

Результататими навчання вжаються:

- вміння  оцінювати основні властивості бензину, дизельного палива та їх придатність для застосування за призначенням;

- вміння оцінювати основні властивості моторних, трансмісійних олив, охолоджуючих рідин, пластичних мастил та їх придатність для застосування за призначенням;

- вміти підібрати перелік необхідних сортів і марок палив, моторної, трансмісійної оливи, пластичних мастильних матеріалів, технічних рідин та витратних експлуатаційних матеріалів для заданої марки автомобіля або трактора;

- здатність працювати з основними джерелами технічної інформації;

- здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя.

Навчальна дисципліна складається з двох змістовних модулів. У обсязі змістових модулів вивчається 13 тем під час проведення лекційних занять та проводиться 5 лабораторних робіт. На самостійну роботу виносяться окремі питання у відповідності з темами лекційних занять.