МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

Кафедра        «Теорії та практики перекладу»                                               .  

                                                                  (найменування кафедри)

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"практичний курс другої іноземної мови (французької)" 5-й рік підготовки__________

 (назва навчальної дисципліни)

 

Освітня програма: "Германські мови та літератури (переклад включно)________________

                                                                                                          (назва освітньої програми)

 

Спеціальність: 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно) (перша англійська)

 (найменування спеціальності)

 

Галузь знань:   035 "Філологія"___________________________________________________

 (найменування галузі знань)

 

Ступінь вищої освіти:  другий (магістерський)______________________________________

                                                     (назва ступеня вищої освіти)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Теорії та практики перекладу__________

(найменування кафедри)

 

Протокол №__7_від     28.02.2020  р.____

 

 

 

 

м. Запоріжжя  2020_
1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки відповідає робочому навчальному плану (код ОПП ПО2.1.1).

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 061 769 - 85 - 89,

E-mail кафедри: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 315, кредитів – 10,5. Із них: практичних -95, самосійна робота – 220. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-4-й курс. Постреквізити: відсутні

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства – як практичного(основна та друга іноземні мови),так і теоретичного порядку.

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні. Загальні компетентності: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування); рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня В-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; формування толерантності;розширення свого філологічного кругозору, аналітичне ставлення до дійсності, вироблення належного мовленнєвого стилю освіченої людини, філософське розуміння законів природи і суспільства. Фахові компетентності: мовний аспект - володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 900 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики; мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування

5.       Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток комунікативних та когнітивних навичок; розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю; розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"5-й рік підготовки належить до тих лінгвістичних дисциплін, які продовжують основи підготовки філологів-пере­кладачів з другої іноземної мови. Він структурується чотирма змістовими модулями: 1) Професійна кореспонденція. 2) Політичні установи 5-ї Республіки. 3) Дипломатична кореспонденція. 4) Соціальне життя Франції. У першому модулі розглядаються такі проблеми, як оформлення ділової кореспонденції у французькому стилі, ділове спілкування та листування між партнерами по бізнесу, тощо. У другому модулі концептуально важливими є походження і розвиток політичних установ Франції , державний  і  адміністративний устрій країни, відомості про Францію як п’яту республіку, функціонування різних асоціацій. У третьому  модулі розглядаються існуючи зразки оформлення дипломатичної кореспонденції. У четвертому модулі аналізуються соціальні проблеми країни: рівень життя , безробіття, охорона здоров’я та медичне страхування, стиль життя сучасної французької родини та як французи проводять своє дозвілля.

7.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

1.

Професійна кореспонденція. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. «Професійна кореспонденція».«Європейська спільнота».

 « Франкофонія».  Граматика. Граматичний тренінг:1. Типи підрядних умовних речень. 2. Синонімічні конструкції умовним реченням. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів. Passé antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Futur  antérieur. Франкофонія. Test. Поточний контроль.

практ.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Політичні установи 5-ї Республіки. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Символи та національні свята Франції. Президенти Франції. Граматика. Граматичний тренінг:1. Subjonctif.2.Passé antérieur. ЗМІ Франції 3.Futur  antérieur.Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів:1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів.4.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

3.

Дипломатична кореспонденція. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1. Прибутки французів. 2.ЗМІ Франції. 3.Захист навколишнього середовища. Граматика. Граматичний тренінг.1. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.  Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

4.

Права людини та права жінок.  Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.1.«Медицина у Франції».

2.«Французька молодь».3.«Французька сім’я». Граматика. Граматичний тренінг.1.Subjonctif.

2.Узгодження часів дійсного способу. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1.Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3. Міні-діалоги.

Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

24

8.      Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

2

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

3

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

 4

«Професійна кореспонденція». Типи підрядних умовних речень.

Синонімічні конструкції умовним реченням.

2

5

«Професійна кореспонденція». Passé antérieur.

2

6

«Професійна кореспонденція». Futur  antérieur.

2

7

«Європейська спільнота». Subjonctif.

4

8

Франкофонія» Subjonctif .

3

9

Франкофонія» Subjonctif .

2

10

Test. Поточний контроль.

4

11

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

12

«Символи та національні свята Франції». Subjonctif.

2

13

«ЗМІ Франції».  Subjonctif.

3

14

«Політичні установи 5-ї Республіки». Subjonctif.

3

15

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

16

«Президенти Франції» Subjonctif .

4

17

Test. Поточний контроль.

3

18

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

19

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

20

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

21

«Дипломатична кореспонденція» Subjonctif .

2

22

«Прибутки Французів». Subjonctif.

2

23

«Прибутки Французів». Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

24

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

25

«Захист навколишнього середовища» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

26

Test. Поточний контроль.

4

27

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

28

«Права людини та права жінок» Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

4

29

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

4

30

«Медицина у Франції». Узгодження часів дійсного способу.

2

31

«Французька молодь» Узгодження часів дійсного способу.

2

32

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу.

2

33

«Французька сім’я» Узгодження часів дійсного способу. Індивідуальні тематичні презентації.

2

34

 Test. Поточний контроль.

2

35

Індивідуальні тематичні презентації. Розмовна практика. 1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.

3. Міні-діалоги.

5

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати

• 500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем;

• граматичні правила вивчених тем;

• правила професійного спілкування та листування;

• оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами французької    мови;

•  певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання.;

• правила правопису французької мови;

• державний та адміністративний  устрій Французької Республіки;

• свята та дозвілля французьких громадян;

• основні пам’ятники історії та походження французької мови

вміти

      • володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх   його видів;

      • читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

• розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються;

• висловлюватися в межах пройдених тем;

• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами,

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист

• розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

• продукувати міні-діалоги та монологи у ситуативній комунікації.

 

 


 

9.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Назва дисципліни відповідає робочому навчальному плану, додається код навчальної дисципліни з освітньої програми (навчального плану), характеристика навчальної дисципліни (обов’язкова, вибіркова)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Викладач

Прізвище, ім'я, по-батькові викладача, вчений ступінь, вчене звання, посада;

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри, телефон викладача, E-mail викладача (за згодою викладача)

Час і місце проведення навчальної дисципліни

Предметна аудиторія кафедри

Обсяг дисципліни

Кількість годин, кредитів, розподіл годин (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, самостійна робота, індивідуальні заняття), вид контролю

Консультації

Згідно з графіком консультацій

10.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Подається перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні, вказуються конкретні теми, компетентності, які полегшують засвоєння дисципліни, і перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при вивченні цієї дисципліни.

11.  Характеристика навчальної дисципліни

Викладач обґрунтовує необхідність вивчення навчальної дисципліни, відповідаючи на питання: «Чому майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну?».

Подається перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні.

Загальні компетентності:

Фахові компетентності:

Результати навчання:

12.  Мета вивчення навчальної дисципліни

Подається прогнозований результат навчання відповідно до навчальної програми.

13.   Завдання вивчення дисципліни

Формулюються конкретні завдання, що є наслідком мети вивчення навчальної дисципліни.

14.  Зміст навчальної дисципліни

У короткій формі описується основний зміст та структура навчальної дисципліни.

15.  План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

Кількість годин

1.

 

 

 

---

----------

---

---

3.

 

 

 

16.  Самостійна робота

Подається інформація щодо графіку самостійної роботи, який включає види СР, кількість годин на виконання, години консультативної допомоги та контрольні заходи

 

17.  Система та критерії оцінювання курсу

Види контролю (поточний, рубіжний) проміжна атестація. Форми контролю.

 

18.  Політика курсу

Подаються конкретні вимоги, які викладач формує до студента при вивченні навчальної дисципліни, засади академічної доброчесності.

 

 

 

-.

 


Course rating: