МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

кафедра теорії та практики перекладу

 

 

 

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

"практичний курс другої іноземної мови (французької)"

4-й рік підготовки

 

 

 

 

Освітня програма:  "Германські мови та літератури (переклад включно)

 

Спеціальність: 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно) (перша англійська)

Галузь знань:  035 "Філологія"

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

 

Протокол № 7 від 28.02.2020  р.

 

 

 

 

м. Запоріжжя – 2020

 

 

 
1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Нормативна навчальна дисципліна "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"4-й рік підготовки відповідає робочому навчальному плану (код ОПП ПО2.1.1).

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 061 769 - 85 - 89,

E-mail кафедри: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 326, кредитів – 11. Із них: практичних -106, самосійна робота – 220. Вид контролю - екзамен

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-3-й курс. Постреквізит­ти: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-5-й курс

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства – як практичного(основна та друга іноземні мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні. Загальні компетентності: оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психоло­гічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу; формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування); рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня В-2, згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; формування толерантності;розширення свого філологічного кругозору, аналітичне ставлення до дійсності, вироблення належного мовленнєвого стилю освіченої людини, філософське розуміння законів природи і суспільства. Фахові компетентності: мовний аспект - володіння фонетичним, граматичним, лексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематики, необхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкування; розвитку умінь і навичок читання оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 900 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики; мовленнєвий аспект: розвиток умінь і навичок монологічного, діалогічного та писемного мовлення; формування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуації; уміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, соціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування

5.       Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток комунікативних та когнітивних навичок; розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю; розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання; визначати позицію і точку зору мовця, розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Нормативний курс "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"4-й рік підготовки належить до тих лінгвістичних дисциплін, які продовжують основи підготовки філологів-пере­кладачів з другої іноземної мови. Він структурується чотирма змістовими модулями: 1) Les loisirs, le sport, la santé et les spectacles. 2) Les associations, les fetes, le tourisme, Internet et lhistoire de la France. 3) Політичні установи 5-ї Республіки. Le president et le gouvernement,le pouvoir et les lois, les parties et les elections, lorganisation administrative 4) Les francais et la justice, larmee et la police, les institutions religieuses. У першому модулі розглядаються такі проблеми, як здоров’я, відпочинок і дозвілля французів, тощо. У другому модулі концептуально важливими є походження і розвиток Франції , державний  і  адміністративний устрій країни, відомості про Францію як п’яту республіку, функціонування різних асоціацій. У третьому  модулі розглядаються політичні установи французької республіки, адміністративний устрій країни, партії та система виборів у Франції. У четвертому модулі аналізуються соціальні проблеми країни, функції армії та поліції, робота різного роду релігійних асоціацій та об’єднань.

7.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

1.

L’argent. Les loisirs, le sport, la santé et les spectacles Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode conditionnel. Типи підрядних умовних речень. Вживання часу після  si . Граматичні вправи. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Вживання часу після  si . Mode conditionnel. Перша – третя моделі. Граматичні вправи. Розмовна тема La santé. Passé simple. Міні-діалоги. Розмовний тренінг. Граматика. Граматичний тренінг: 1. Типи підрядних умовних речень. 2. Синонімічні конструкції умовним реченням. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань.2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів. Test. Поточний контроль.

практ.

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Les associations, les fetes, le tourisme, Internet et lhistoire de la France. «Символи та національні свята Франції». Лексичні вправи на закріплення лексики. Граматична тема Plus-que-parfait. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг.Президенти Франції. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів:1. Обговорення тематичних питань.2. Прослуховування тематичних аудіо матеріалів. 3.Перегляд автентичних відеоматеріалів.4.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

26

3.

Le president et le gouvernement, le pouvoir et les lois, les parties et les elections, lorganisation administrative Політичні установи 5-ї Республіки. Граматика. Граматичний тренінг. Лексичні вправи на закріплення лексики Розмовна тема:«Президенти Франції» «Політичні установи 5-ї Республіки». Граматична теми. Узгодження часів дійсного способу. Concordance des temps de l’indicatif. Mode imperatif.  Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг. 1. Розмовна практика. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3.Міні-діалоги. Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

26

4.

Les francais et la justice, larmee et la police, les institutions religieuses. Читання. Вивчаюче читання. Лексичний тренінг. Граматика. Граматичний тренінг.1. Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.2.Узгодження часів дійсного способу. Розмовна практика. Розмовний тренінг. Ситуативна комунікація. Продукування діалогів.1.Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.3. Міні-діалоги.Індивідуальні тематичні презентації. Test. Поточний контроль.

практ.

25

8.      Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Largent. Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode conditionnel. Типи підрядних умовних речень. Вживання часу після  si . Граматичні вправи.

4

2

La santé. Лексичні вправи на закріплення лексики. Типи підрядних умовних речень. Вживання часу після  si . Mode conditionnel. Перша модель. Граматичні вправи. Розмовна тема La santé.

4

3

Les loisirs. Вживання часу після  si. Друга модель. Mode conditionnel. Типи підрядних умовних речень. Синонімічні конструкції умовним реченням.

4

 4

Les spectacles.  Типи підрядних умовних речень. Вживання часу після  si. Третя модель. Mode conditionnel.  Синонімічні конструкції умовним реченням.

4

5

Le sport. Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode conditionnel. Passé simple. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

6

Les associations. Passé simple. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг. Лексичні вправи на закріплення лексики.

4

7

Les fetes. Лексичні вправи на закріплення лексики. Passé simple. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг. Les fetes nationales en France.

4

8

Le tourisme. Лексичні вправи на закріплення лексики. Граматична тема Plus-que-parfait. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

9

Internet. Лексичні вправи на закріплення лексики. Граматична тема Plus-que-parfait. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

2

10

Test. Поточний контроль.

4

11

Lhistoire de la France. La nation. «Символи та національні свята Франції». Лексичні вправи на закріплення лексики. Граматична тема Plus-que-parfait. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

12

Lhistoire de la France. «Символи та національні свята Франції». Лексичні вправи на закріплення лексики. Граматична тема Plus-que-parfait. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

2

13

Le president et le gouvernement Розмовна тема:«ЗМІ Франції». Граматична тема Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

14

Le president et le gouvernement. Лексичні вправи на закріплення лексики Розмовна тема:«Президенти Франції» «Політичні установи 5-ї Республіки». Граматична тема. Узгодження часів дійсного способу. Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

15

Le pouvoir presidentiel. Лексичні вправи на закріплення лексики Розмовна тема:«Президенти Франції» «Політичні установи 5-ї Республіки». Граматична тема: Узгодження часів дійсного способу. Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

16

Le pouvoir et les lois. Лексичні вправи на закріплення лексики Розмовна тема:«Президенти Франції» «Політичні установи 5-ї Республіки». Граматична тема Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

17

Test. Поточний контроль.

3

18

Le pouvoir et les lois. Лексичні вправи на закріплення лексики Розмовна тема:«Президенти Франції» «Політичні установи 5-ї Республіки». Граматична тема Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

19

Les parties et les elections. Граматична тема Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

20

Les parties et les elections.  Лексичні вправи на закріплення лексики Граматична тема Mode imperatif.  Concordance des temps de l’indicatif. Граматичні вправи. Міні-діалоги . Розмовний тренінг.

4

21

Lorganisation administrative.  Лексичні вправи на закріплення лексики Граматична тема Mode imperatif.  Граматичні вправи.

4

22

Les parties et les elections. Лексичні вправи на закріплення лексики Граматична тема Mode imperatif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг.

4

23

Les francais et la justice. Лексичні вправи на закріплення лексики. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі. Лексичні вправи на закріплення лексики Граматична тема. Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг.

2

24

Les francais et la justice. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі. Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг.

2

25

Larmee et la police.  Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

26

Test. Поточний контроль.

2

27

Larmee et la police.  Лексичні вправи на закріплення лексики. Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг. Вираження протиставлення, гіпотези, поступки, умови, причини, наслідків, цілі.

2

28

Les institutions religieuses. Розмовна тема:«Права людини».  Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг. Міні-діалоги .

2

29

Les institutions religieuses. Розмовна тема:«Права людини».  Mode subjonctif.  Граматичні вправи. Розмовний тренінг. Міні-діалоги . Розмовна практика.

2

30

Індивідуальні тематичні презентації.

2

31

Test. Поточний контроль.2-й рубіжний контроль.

2

32

Індивідуальні тематичні презентації. Розмовна практика. 1. Обговорення тематичних питань. 2.Прослуховування тематичних аудіо матеріалів, перегляд автентичних відеоматеріалів.

3. Міні-діалоги.

2

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на практичних заняттях

Підготовка тематичної презентації

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Підсумковий контроль: екзамен

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                                10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати

• 500 лексичних одиниць (слів, зворотів, фразеологізмів) у межах пройдених тем;

• граматичні правила вивчених тем;

•  оволодіти фонетичними, лексичними та граматичними явищами французької    мови;

•  певний обсяг лінгво- та соціокультурних знань, набутих у ході навчання.;

• правила правопису французької мови;

• державний та адміністративний  устрій Французької Республіки;

• свята та дозвілля французьких громадян;

• основні пам’ятники історії та походження французької мови

вміти

      • володіти стратегіями читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх   його видів;

      • читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

• розуміти друковані тексти за темами, що вивчаються;

• висловлюватися в межах пройдених тем;

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист

• розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

• продукувати міні-діалоги та монологи у ситуативній комунікації.

 

 

 

-.

 


Course rating: