Гуманітарний факультет

  Кафедра теорії та практики перекладу


СИЛАБУС

навчальної дисципліни (вибіркова)

«Вступний курс галузевого перекладу(друга мова  – французька

Обсяг освітнього компоненту

3 кредити


Освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Першого рівня вищої освіти(бакалаврський), 3-й рік навчання, 5-й семестр

Спеціальність –  035 Філологія

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА


МЕЛЕЩЕНКО  Анатолій Іванович доцент, к.філол .н Корпус № 1, кабінет 236-а Контактна інформація: 066-302-29-12.

Працював перекладачем на «Запоріжсталі», титано-магнієвому комбінаті, в «Інтуристі», директором бізнес-школи на «Дніпроспецсталі», керівником навчального центру у Запорізькій торгово-промисловій палаті. Проходив стажування у м.Нанті, Руані, Парижі, Антверпені (Бельгія),  Хантсвілі(США).

Доступність для консультацій: понеділок-п’ятниця з 9-00 до 15-00 ауд. 236-а  або 247 (за попередньою домовленістю);

Листування: e-mail: bschool2000@gmail.com

Telegram або Viber: 066-302-29-12

 


ОПИС КУРСУ

 

Дисципліна є проміжною для будь-якої філологічної освіти даного напрямку навчання в цілому та для германського мовознавства зокрема. Вона є продовженням для опанування всім курсом другої іноземної мови (французької) та всіма іншими дисциплінами германського мовознавства як практичного(основна та друга іноземні мови), так і теоретичного порядку, допомагає оволодіти новими навичками та компетенція ми.


1. ЦІЛІ КУРСУ

.Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичних, соціолінгвістичних і прагматичних) та  професійно-орієнтованих вмінь та навичок перекладу науково-технічного дискурсу, визначенню та аналізу його граматичних та лексичних труднощів. Вибіркова навчальна дисципліна “Практичний курс галузевого перекладу ( друга мова – французька)" (7 сем) 4-й рік підготовки посідає чільне місце в процесі якісного навчання перекладачів і перекладацької підготовки фахівців. Даний курс спрямовано, у першу чергу, на формування у студентів компетенцій професійного перекладача включає в себе не тільки знання вихідної та цільової мови, але й перекладацькі дії, доведені до автоматизму. Саме тому перекладач повинен бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, відповідними перекладацькими трансформаціями. Поряд з цим, курс повинен також формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компетенції; сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.


 

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу і міжкультурної комунікації у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення наукових досліджень і  характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-7.. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації)

СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.

СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і жанрів.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (ПРН):

ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології для успішного та ефективного здійснення професійної діяльності, забезпечення якості дослідження в галузі пере­кладу.

ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного та мовленнєвого матеріалу, інтер­претувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН-14. Створювати, аналізувати та редагувати тексти різних стилів і жанрів у певній галузі знання.


ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Для успішного опанування необхідними компетентностями та навичками при вивченні даної дисципліни студенти повинні спиратися на результати навчання та базові знання, які отримані при вивченні наступних дисциплін: "Практичний курс другої іноземної мови(французька)"-2-й курс. "Практичний курс галузевого перекладу (друга мова -французька)", "Практичний курс другої іноземної мови(французька)," «Тренінг для перекладу текстів сфери інформаційних технологій», «Загальне та галузеве термінознавство», «Практикум з перекладу текстів металургійної галузі (друга мова - французька)», “Техніка перекладу текстів машинобудування(французька мова)”, “«Двосторонній переклад технічних текстів (друга мова – французька)" 

Дисципліна має горизонтальний рівень зв'язку з дисципліною "Практичний курс другої іноземної мови(французька)". Ці передумови є частиною угоди між викладачем і студентом, який вивчає даний курс, тому викладач вже не пояснюватиме студенту питань, що були опановані ним раніше

Компетентності, які набуде та розвине в процесі навчання та результати навчання здобуті при вивченні цієї дисципліни майбутній  фахівець-перекладач може використати при розв’язанні певної практичної проблеми в своїй кваліфікаційній роботі та у подальшій професійній діяльності на виробництві.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ

Практичні  заняття  - ауд. 247 або за розкладом учбової частини

Консультацій: понеділок-п’ятниця: Корпус № 1, кабінет 236-а - з  9-00 до 15-00 або 247 (за попередньою домовленістю;

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Апаратне та програмне забезпечення, яке використовується на різних навчальних платформах постійно вдосконалюється та поліпшується компаніями виробниками. Для цього студенти повинні вміти використовувати сучаснi технічнi засоби та програми пам'яті перекладу Trados, OmegaT, Transit, Wordfast та інші), електронні словники (Lingvo, Multitran), працювати із офісними пакетами (MS Office, Open Office) та операційними системами (Windows Vista / XP, Linux, Mac OS), розумітися на спеціалізованих програмах для роботи з медіа файлами (Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, AutoCAD, Dreamweaver, FrontPage, PowerPoint), послуговуватися технічними засобами (мікрофон, відеокамера, принтер, сканер, цифровий фотоапарат, факс та інше), а для підготовки до практичних занять та контрольних заходів слід використовувати комбінований підхід з використанням як навчально-методичних розробок (конспект лекцій, методичні рекомендації по виконанню практичних та самостійних робіт), так і літературних джерел.

Аудиторна робота при вивченні навчальної дисципліни складається з вивчення граматичного, лексичного, синтаксичного матеріалу та виконання практичних робіт. Загальний тематичний розподіл аудиторної роботи за навчальними тижнями наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Загальний тематичний план аудиторної роботи

№ тижня

 

Назва теми

Форми орга­нізації на­вчання

К-сть годин

 

Змістовий модуль 1

 

 

1

Формування та розвиток наукового стилю французької мови. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою (с. 4-8). Irene et Frederic Joliot-Curie. Словоутворення. Суфікси іменників, прикметників, дієслів, прикметників, прислівників. Exercices lexicaux  pp.12-14.

Практичне заняття

2

2

Науковий стиль французької мови. Atomes. Інтернаціональні слова. Exercices lexicaux  et grammaticaux pp.17-21.

Практичне заняття

2

3

Науковий стиль французької мови. Словоутворення La structure crystalline du metal. Formes passives. Exercices lexicaux et grammaticaux pp.22-26. Виконання письмових вправ.

Практичне заняття

2

4

Інтернаціональні слова. La decouverte  de Mendeleiev. Вживання прикметника certain. Nombre. Exercices lexicaux et grammaticaux pp.27-33.

Практичне заняття

2

 

                          Змістовий модуль 2

 

 

5

Комунікативна основа наукового стилю. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою (с. 8-10). Les alliages legers. Le cuivre et les alliages. Participe present. Adjectif verbal. Gerondif Exercices lexicaux et grammaticaux  pp.34-41.

Практичне заняття

2

6

Стильові ознаки. Внутрішньо-стильова диференціація.Les aciers. Fer. Participe passé.  Exercices lexicaux et grammaticaux

Практичне заняття

2

7

Виконання  лексико-граматичних вправ, вправ на слово- та термінотворення. Le petrole. Conditionnel. Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 49-54.

Практичне заняття

2

8

Композиційно-текстова основа наукового стилю . Опрацювання теоретичного матеріалу за темою (с. 10-14). Les rayons-X et la radioactivite. Pronoms demonstratifs: celui, celle, ceux, celles. Meme. Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 62-68

Практичне заняття

2

 

                            Змістовий модуль 3

 

 

9

Лексичні засоби. Переклад технічних текстів у галузі фізики, хімії та радіоактивності: французько-український, українсько-французький, письмовий , усний.

Практичне заняття

2

10

Виконання письмових вправ; варіанти перекладу пасивних та каузативних конструкцій. La radioactivite artificielle. Infinitif passé. Підсилюючи обороти: c’est qui, cest que. Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 69-74.

Практичне заняття

2

11

Поняття терміну. Lenergie atomique. Pronom idefini on. Neque. Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 74-81

Практичне заняття

2

12

Вибір термінів. Опрацювання теоретичного матеріалу за темою (с. 14-16). La reaction en chaineLe reacteur  nucleaire ou pile atomique. Subjonctif. avoir a, etre a. Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 82-87.

Практичне заняття

2

 

                              Змістовий модуль 4

 

 

13

Термінотворення. Science et societe. Qu’est-ce donc que la chimie organique? Les elements. L’energie. Les transformations chimiques

Практичне заняття

2

14

Виконання  лексико-граматичних вправ, вправ на слово- та термінотворення Типи підрядних речень.

Практичне заняття

2

15

Типи підрядних речень. Відносні займенники. Підрядне речення обставини. Les machines simples. Quelques notions mathematiques.  Exercices lexicaux et grammaticaux pp. 101-112.

Практичне заняття

2

 

Разом

 

30

 

Таблиця 2 – Загальний тематичний план обов’язкових і вибіркових завдань самостійної роботи

тижня

Назва теми

Кількість

годин

1

Читання та переклад (французько-український, україно-французьких) текстів Les ondes radio.

5

2

L'organisation de l'information en vue du traitement automatique. Cкладання  термінологічного франко-українського словника термінів радіоелектронної галузi. опрацювання термінологічни, словників.

5

3

Calculatrice. Граматичні трансформації у технічному перекладі

5

4

.Le langage et le logiciel

6

5

De la calculette au micro-ordinateur

6

6

Un classique de la science mondiale

6

7

Les pionniers de l’espace

6

8

Force de gravitation: l’irresistible attraction

5

9

Energie

6

10

Le combustible qui tombe pile

6

11

Лексико- граматичні особливості французьких текстів

 аерокосмічної галузi

6

12

De l’éléctricite sans fil

6

13

Vers les ordinateurs moléculaires.

5

14

Communication moderne. Складання  термінологічного франко-українського словника термінів електронної галузi

5

15

Les éléments matériels d’un ordinateur. Лексико-семантичні трансформації при перекладі французьких  та українських текстів електронної галузі

5

 

Разом

84

 

Навчально-методичні розробки:

1. Методичні вказівки для виконання практикуму здобувачами вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», освітньої програми  «Германські мови та літератури (переклад включно)» з дисципліни: «Техніка письмового перекладу текстів машинобудівної галузі (французька мова)» / Укл. А.І Мелещенко. Запоріжжя:  НУ «Запорізька політехніка»,  2022- 18 с.

2. Методичні вказівки для виконання практикуму здобувачами вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», освітньої програми  «Германські мови та літератури (переклад включно)» з дисципліни: «Практика перекладу франкомовних галузевих текстів» / Укл. А.І Мелещенко. Запоріжжя:  НУ «Запорізька політехніка»,  2022- 29 с.

3. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. /Міністерство освіти і науки України (наказ МОН України № 871 від 20. 06. 2019 р.).

5. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого(магістерського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад вкючно) Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 10 с.

 

Літературні джерела:

   Базові

1. Кириленко К.І. Теорія та практика перекладу (французька мова) / Кириленко К.І., Сухаревська В.І./ - Вінниця: Нова книга, 2003.-148с.

2. Пустовойт Н.І. Переклад французьких текстів залізничної тематики Навч. посібник. — Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна 2016. — 148 с.

3.Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции: учебное пособие. = Rédaction et traduction de la correspondance professionnelle : Manuel/ Дмитрий Шлепнев. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.- 204, [4]с.

4. Barreur L ., Maillard B.de, Nösperger S.L’industrie française des matériaux composites. Etude stratégique réalisée par Nodal Consultants pour le compte de la DiGITIP /SIM. Rapport final/ L . Barreur, B.de Maillard, S. Nösperger.- Paris : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 2002.-130p.

5.Leiris H.de. Métaux et alliages . Tome III. Métaux et alliages autres que les fers, aciers et fontes / H. De Leiris - Paris : Masson et Cie, Éditeurs, 1971.-194p.

6. Revue technique automobile : [Études et documentation].-Boulogne-Billancourt : E.T.A.I., 1993.-140p.

7. Electra. Revue électrotechnique. № 211 , 2003.-P. 58-64 ; № 222, 2005.-Brochure thématique № 280 ; № 231, 2007.- P.32-44.

8.Murry G. Aide-mémoire. Métallurgie. Métaux . Alliages. Propriétés / Murry G.- Paris : Dunod, 2004.-329p.

9. Translation in Francophone Contexts. — Liverpool: Liverpool University Press, 2013. — viii - 264 p.

10. Delisle Jean. La traduction en citations. Florilège  2e édition. — Presses Université Ottawa, 2017. — 394 p.

11. Oustinoff Michaël. La traduction  6e édition. — Presses Universitaires de France, 2018. — 128 p.

123. Матюшин И.М., Огородов М.К. Французский язык. Курс устного перевода 2015. — 496 с. — ISBN 978-5-903262-93-9

14. Нечаева Е.Ф. Тренинг будущего переводчика 2014. — 133 с.

15. Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка для неязыковых вузов. [Издание 2-е, переработанное и дополненное] / Коржавин А.В./ - М.: «Высшая школа»,1977.  - 232с.

 

Допоміжні

1. Новий російсько-український політехнічний словник: 100 000 термінів словосполучень / [укладач  М.Зубков]. – Х.: Гриф, 2005. - 952 с.

2.Винье Ж. Язык французской технической литературы / Винье Ж., Мартэн А. [ Пер. С фр. яз. Собаршова И.Т.] - М.: Высшая школа, 1981.-120с.

3. Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / Войналович О., Моргунюк В. – К. : Вирій, Сталкер, 1997.- 256с.

 4. Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка на русский: [учебное  пособие для техн.. вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.]/ Коржавин А.В. – М.: «Высшая школа», 1988.-191с.

5. Терминологический словарь «Металлы»/[Блантер М.С., Кершенбаум В.Я., Беликов С.Б., Коваль А.Д. и др.].- Международная инженерная академия: Мотор Сич, 2005.

6. Коржавин А.В. Словарь-справочник французской технической терминологии / Коржавин А.В.  , Полякова И.М. - М.: ООО «Издательство Астрель» : «Издательство АСТ», 2003. - 655с.

7. Гак В.Г. Новый французско-русский словарь / В.Г.Гак, К.А.Ганшина. –[9-е изд., испр.].- М.: Рус. Яз.- Медиа, 2004. – ХVIII, 1196, [2] с.

8. Гак В.Г. Теория и практика перевода / Гак В.Г., Григорьев Б.Б. - М.: Интердиалект, 2003. - 456с.

9.Мырцымов А.Ф. Французско-русский металлургический словарь / Мырцымов А.Ф., Вульфович Л.Б. и др. -М.: 1988. -735с.

10. Богуслаєв В.О.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси, конструкція, міцність і надійність авіаційних двигунів» [для студентів спеціальності 7.100216]/ Богуслаєв В.О. Сахно О.Г., Коренєвський Є.Я., Павленко Д.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. - 46с.

 

16. Інформаційні ресурси

1. Автентичні фахові тексти для перекладу.  Режим доступу :  http://www.techno-science.net/?onglet=articles; http://www.compositec.com/http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbor%C3%A9acteur

2. Електронні фахові словники. Режим доступу: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=5&s=searcheshttp://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/;

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme

3. https://www.twirpx.com/file/2606425/ 


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ НА КУРСІ

Щоб мати доступ до навчально-методичних розробок курсу необхідно мати особистий доступ до університетської навчальної платформи Moodle.


ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 

При вивченні дисципліни студент виконує наступні види діяльності:

•          комплекс аудиторної роботи, яка складається з засвоєння граматичного, лексичного, синтаксичного матеріалу та виконання практичних робіт;

•          самостійна практична робота, складається з засвоєння граматичного, лексичного, синтаксичного матеріалу згідно наданого переліку тем, та підготовки до контролю засвоєння .

Строк виконання самостійної роботи - протягом семестру. Наприкінці семестру Ви повинні пред’явити виконані завдання, які враховуються при підбитті підсумку поточного контролю.


ПОЛІТИКИ КУРСУ

 

Відвідування та запізнення

Навчальна дисципліна направлена на отримання як теоретичних знань так й практичних навичок й вмінь, які досягаються Вашою комплексною активною роботою як при проведенні практичних робіт так і за самостійну роботу. за що Ви отримуєте бали до підсумкового контролю. У разі невідвідування практичних занять без поважної причини, необхідно додатково опрацювати навчальний матеріал шляхом підготовки та захисту реферату за пропущеною темою заняття. Виконання практичних завдань є обов’язковим, а такох невід’ємною структурною складовою дисципліни. Таким чином, необґрунтоване ігнорування відвідування та невиконання практичних завдань є підставою для відмови Вам в отриманні семестрового заліку, навіть за умови позитивної підсумкової оцінки за іншими видами контролю успішності.

 

Академічна доброчесність

В нашому університеті академічна доброчесність передбачається за замовчуванням. Це означає, що я очікую, що всі здані роботи є результатом вашої розумової праці та творчості. Під час вивчення дисципліни студенти повинні дотримуватись основних принципів та цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

При вивченні курсу політика дотримання академічної доброчесності визначається Кодексом академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf

Загальна політика курсу базується на

• Статут НУ «ЗП» (2019 р.) - [URL] https://zntu.edu.ua/uploads/Statut-ZPNU.pdf

Положенні про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) - [URL] http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf

Політика щодо дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись термінів, до яких має бути виконано певне завдання.

Політика щодо академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань

    Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п .7.5 Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка»

(https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).  Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».


Ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

- з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти;

- не допускати поведінку, яка ставить під сумнів чесність та сумлінність Вашого навчання;

- складати всі завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб;

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи;

- не вдаватися до кроків, які можуть нечесно покращити Ваші результати чи погіршити/покращити результати інших студентів;

- не розповсюджувати відповіді на питання, які використовуються в рамках вивчення дисципліни для оцінювання знань студентів;

- не допускати академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування обману у своїй навчальній, професійній та науковій роботі.

Ви повинні УСВІДОМЛЮВАТИ, що відповідно до чинного законодавства, за порушення академічної доброчесності та етики взаємовідносин, до Вас можуть бути застосовані заходи дисциплінарного характеру і Ви будете нести академічну (повторне вивчення дисципліни, позбавлення академічної стипендії, відрахування з Університету та ін.) та/або інші види відповідальності.

Виконання завдання з запізненням, виправлення оцінок, відпрацювання проводяться за здалегіть  до підсумкового оцінювання.

Зверніть увагу на різницю проміжного та підсумкового оцінювання.

Час відповіді викладача

Зазвичай на запит електронною поштою надається відповідь протягом 24 годин.

 


СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ

 

•          Система дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (Система Moodle) https://moodle.zp.edu.ua/;

•          Електронний Інституційний репозитарій Національного університету "Запорізька політехніка" http://eir.zp.edu.ua/;

•          Інформаційні електронні ресурси наукової бібліотеки університету "Запорізька політехніка"  http://library.zp.edu.ua/.


ПОЛІТИКИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Контроль успішності

Контроль успішності діяльності студента з вивчення даної дисципліни поєднує в себе декілька різновидів контрольних заходів: поточний, рубіжний (модульний) та підсумковий контроль. Результати підсумкового контролю проставляються у екзаменаційну відомість.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Оцінка підсумкового контролю визначається за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано». Позитивною оцінкою є оцінка «зараховано».

Поточний контроль охоплює контрольні заходи, що відбуваються під час виконання практичних завдань, а також оцінювання результатів виконання самостійної роботи.

Рубіжний (модульний) контроль успішності навчання проводиться у формі тестування очно або дистанційно з використанням системи Moodle. Модульний контроль є необхідним та обов’язковим елементом рейтингової технології освітнього процесу та проводиться у два етапи - в середині й наприкінці навчального семестру. Оцінка «зараховано» за кожну частину рубіжного контролю виставляється за умови проходження здобувачем тестових завдань з успішністю понад 60%.

Здобувач вищої освіти не допускається до підсумкового контролю, якщо він не виконав усіх обов’язкових видів робіт (виконання практичних завдань, виконання самостійної роботи) та не пройшов рубіжний модульний контроль з оцінкою «зараховано».

Підсумковий контроль вивчення дисципліни здійснюється у вигляді семестрового заліку, під час якого засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі підсумкової оцінки результатів отриманих за поточним та обома рубіжними контролями. Семестровий залік не передбачає обов'язкової присутності студентів на заліковому заході (заліковій контрольній роботі).

Результати підсумкового контролю у формі заліку виставляються протягом останнього тижня навчання перед екзаменаційною сесією.


ОЧІКУВАНЕ НАВАНТАЖЕНЯ ТА ЗАЛУЧЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

Згідно графіку освітнього процесу тривалість практичного навчання становить 14 тижнів, таким чином на навчальну роботу при вивченні курсу заплановано понад 6,3 години на тиждень. Цей обсяг навчального навантаження сумарно складається з аудиторної роботи та самостійної підготовки (до 4,3 год./тижд.).

 

ОЦІНЮВАННЯ

Надаються відомості щодо форми проведення поточного контролю під час навчальних занять та підсумкового контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності повинні включати контроль з вивчення граматичного, лексичного, синтаксичного матеріалу та виконання практичних завдань. Також обов’язково зазначаються: система оцінювання (участь у роботі впродовж семестру / екзамен); шкала оцінювання; умови допуску до підсумкового контролю (перелік зі схемою оцінювання обов’язкових видів робіт (виконання практичних завдань, виконання самостійної роботи), мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до екзамену (диференційованого заліку, тощо); вид підсумкового контролю.


 


Course rating: