Атестація проводиться за особистої участі здобувача вищої освіти у формі кваліфікаційного екзамену.

Форми та терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються графіком навчального процесу та робочим навчальним планом.

Кваліфікаційний екзамен - це підсумковий контроль результатів  навчання, які здобувач вищої освіти повинен продемонструвати для підтвердження набуття ним компетентностей, визначених освітньою програмою «Фінанси і кредит» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та  страхування».

На атестацію здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та  страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит»  виносяться навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки,  а саме:

- Статистика;

- Банківська система;

- Фінансовий ринок;

- Страхування;

- Фінанси підприємств.


Course rating: