Факультет

Кафедра

СИЛАБУС

навчальної дисципліни (обов’язкова/вибіркова)

Управління фінансовими ризиками

Обсяг освітнього компоненту - 3 кр./ 8 сем.

Освітня програма «Фінанси і кредит»

третього рівня вищої освіти

Спеціальність – 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

 

Коваль Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент

 

Контактна інформація:

- номер телефону - +380(61)7698499;

- kafedra_fbs@zntu.edu.ua;

- вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, аудиторія (кабінет): 347-А

 

Час і місце проведення консультацій:

Середа, третя пара, ауд. 347а

ОПИС КУРСУ

Вивчення курсу «Управління фінансовими ризиками» дозволить дізнатися, які фінансові ризики найбільш актуальні, як їх можна оцінити і виміряти і які підходи (методи) слід використовувати для зниження ймовірності їх виникнення та зменшення збитків які виникають після їх реалізації.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є формування системи знань щодо організації бізнес-процесів з управління фінансовими ризиками, навичок застосування теоретичних концепцій фінансового управління.

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК12 Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності:

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Гроші та кредит», «Статистика», «Фінанси», «Міжнародні фінанси», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий облік у банках», «Інвестиційне кредитування», «Центральний банк і грошово-кредитна система», «Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу»

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

 

Наприклад:

Таблиця 1 – Загальний тематичний план аудиторної роботи

Номер тижня

Теми лекцій, год.

Теми лабораторних/практичних робіт або семінарів, год.

1

2

3

Змістовий модуль 1

1

Особливості становлення фінансової архітектоніки в умовах фінансової глобалізації (2 год.)

 

Лр. № 1. «Теоретичні основи управління фінансовими

ризиками.», (2 год.)

2

Сутність та архітектоніка міжнародних фінансів, (4 год.)

 

 

3

Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів, (4 год.)

 

Лр. № 2. «Управління інвестиційними ризиками», (2 год.)

4

Технології управління суспільними фондами, (4 год.)

 

 

5

Вплив фінансової глобалізації на розвиток фінансового середовища, стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу, (2 год.)

 

Лр. № 3. «Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання», (2 год.)

Змістовий модуль 2

….

 

6

Організація та функціонування системи управління банківськими ризиками, (4 год.)

 

 

7

Виявлення, ідентифікація та методи управління фінансовими ризиками банків, (4 год.)

 

Лр. № 4. «Кредитний ризик в системі фінансових відносин.», (2 год.)

8

Формування механізмів управління фінансовими ризиками банків, (4 год.)

 

 

9

Внутрішньобанківський контроль за фінансовими ризиками банків, нагляд та регулювання НБУ, (4 год.)

 

Лр. № 5. «Відсотковий ризик, методи аналізу та управління», (2 год.)

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками.

Тема 2. Політико-економічний ризик у системі ризик-менеджменту

Тема 3. Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод

Тема 4. Інтеграція страхових організацій та комерційних банків у сфері ризик-менеджменту

Тема 5. Управління інвестиційними ризиками

Тема 6. Ризик неплатоспроможності суб’єктів господарювання

Тема 7. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

Тема 8. Управління фінансовими ризиками на іпотечномуринку

Тема 9. Особливості управління фінансовими ризиками в банківській діяльності

Тема 10. Відсотковий ризик, методи аналізу та управління 9

Усього годин 75

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРАЛА

 

1. Аналіз і управління економічним ризиком: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закладів / А.В. Матвійчук; Вінниц.нац. технік.ун-т. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 219 с.

2. Банківські ризики. Теорія та практика управління: монографія / Л. Примостка, А. Лисенок, О. Чуб., КНЕУ, 2008. – 456 с.

3. Бастейбл Ч. Ф. Общественные финансы / Под ред. С.П. Захарченкова. – Х.:Виват, 2016. – 808 с.

4. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с.

5. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с.

6. Савченко О. Г. Ризики в банківській системі країн Європейського Союзу: методи визначення та управління / О. Г. Савченко, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 235 с.

7. Соскін О. І. Міжнародні фінанси: навчально-методичний посібник / О. І. Соскін. – К.: Національна академія управління, 2011. – 300 с.

8. Управління банківськими ризиками: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» ; ред. Л. Примостка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 600 с.

9. Управління ризиками та економічною безпекою: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко, Н.В. Гайдамак. – К.:ІПК ДСЗУ, 2010. – 237 с.

10. Фінансова архітектоніка : навчальний посібник / І.М. Вахович та ін.; Луцький національний технічний університет. – Луцьк : Волиньполіграф, 2014. – 494 с.

 

 

ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за підсумкові контрольні роботи, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано" (максимальна кількість балів - 100), "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після початку семестру. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.

.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).

Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційній формі за погодженням деканату.

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

При вивченні курсу політика дотримання академічної доброчесності визначається Кодексом академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ НА КУРСІ

Щоб мати доступ до навчально-методичних розробок курсу необхідно мати особистий доступ до університетської навчальної платформи Moodle.


Загальні рекомендації щодо складання силабусу

 

Підготовка якісного силабусу повинна базуватися на те, що цей документ:

- призначений передусім для студента;

- містить тільки дійсно потрібну студентові інформацію;

- подає інформацію змістовно і водночас дуже лаконічно;

- містить чесну, актуальну інформацію.

Силабус є своєрідною угодою (договором, контрактом) між викладачем і студентом: цей документ інформує студента про те, яких результатів навчання йому варто очікувати від навчальної дисципліни, і стверджує, що студент одержить позитивну оцінку за дисципліну, якщо виконає викладені в цій «угоді» умови (завдання), надані викладачем.

Готуючи силабус зважуйте на наступні міркування:

- оберіть кращий стиль написання документа. Звертайтеся до слухача Вашого курсу у другій особі. Пишіть не «здобувач вищої освіти за результатами вивчення цього курсу матиме такі результати навчання й компетентності…», а «опанувавши цей курс, Ви зможете…»;

- запитайте у студентів, яка інформація їм потрібна у силабусі. Можливо, старшокурсникам потрібно щось інше, ніж студентам молодших курсів. І хоча Ви спочатку надаєте студентам силабус, а потім проводите із ними заняття, студенти дадуть Вам підказки, які Ви зможете застосувати як під час семестру, так і для Ваших майбутніх студентів;

- оновлюйте силабус перед початком кожного семестру. Силабус — не робоча програма навчальної дисципліни, яка перезатверджується не рідше ніж раз на п’ять років, а значно оперативніший й гнучкіший інструмент;

- якщо на одній освітній програмі Ви читаєте курс обсягом 5 кредитів ЄКТС, а на іншій — цей самий курс в обсязі 3 кредити, то кількість навчального матеріалу й завдань студентам у другому випадку має бути пропорційно меншою, ніж у першому, і це слід віддзеркалити у силабусі;

- курс із певною загальною кількістю годин, але з різною кількістю зустрічей в аудиторії (наприклад, для денної і заочної форми навчання), напевно, пропонуватиме студентам той самий матеріал, але матиме різні типи та обсяги завдань для самостійного виконання, тому силабус для денної і заочної форми навчання, напевно, буде неоднаковим;

- не давайте у силабусі надмірних, нереалістичних обіцянок щодо результатів навчання, яких набудуть студенти, й виконуваних ними активностей;

- не пишіть силабус нашвидкоруч, це важливий документ, відведіть його підготовці належний час.

 

Питання які не доцільно включати до силабусу:

- таблицю (матрицю) відповідності між результатами навчання курсу і програмними результатами навчання та/або компетентностями;

- детальні плани кожного лекційного, семінарського чи дистанційного заняття (їх можна повідомити напередодні чи на початку відповідних зустрічей зі здобувачами);

- результати навчання окремо для кожної теми дисципліни;

- інструкції з виконання студентами кожного завдання, передбаченого силабусом (ці інструкції можуть бути надані окремо).

- перелік усієї літератури (основна, додаткова), яка існує за темою дисципліни та наведена в робочій програмі.