В умовах розвитку транспорту все більше зростає необхідність використовувати для перевезення вантажів та пасажирів відповідний транспортний засіб. Вивчення дисципліни дає можливість студентам отримати знання з організації ефективного перевезення вантажів та пасажирів, надання фахівцям навичок щодо самостійного вирішення питань під час експлуатації транспортних засобів, узагальнення теоретичних, практичних та методичних положень щодо вирішення типових задач в галузі раціональної організації транспортного процесу при виконанні замовлення на транспортне обслуговування. Даний курс формує у студентів уявлення про створення та використання сучасних технологій організації використання транспортних засобів. Також студенти знайомляться із сучасними методиками щодо прийняття раціональних рішень та оптимізації процесу експлуатації транспортних засобів. Під час вивчення дисципліни студент набуває компетентності, які дають можливість виконувати виробничо-технологічну та організаційно-управлінську діяльність.


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:

- класифікацію транспортних засобів різних видів транспорту;

- основи будови, принципи дії і робочі процеси механізмів і систем транспортних засобів різних видів транспорту;

- основні експлуатаційні властивості і вихідні характеристики транспортних засобів;

- вимоги до безпеки і пристосованості транспортних засобів до перевезень.


Вміти:

- визначити вимоги до транспортних засобів з точки зору експлуатації у конкретних умовах;

- обґрунтувати найсуттєвіші експлуатаційні властивості транспортних засобів;

- визначити різновид транспортних засобів, придатних до транспортування вантажів або пасажирів;

- з’ясовувати особливості конструкцій, робочих процесів та технічної характеристики основних функціональних елементів транспортних засобів;

- оцінювати відповідність конструкції транспортних засобів вимогам розміщення вантажів або пасажирів;

- визначити відповідність конструкції вимогам конструктивної та екологічної безпеки, сучасному рівню транспортної техніки.