В умовах розвитку різноманіття вантажів все більше зростає необхідність використовувати для вантажів з особливими умовами перевезення спеціалізований рухомий склад, який має цільове призначення та використовується для перевезення одного виду вантажу.

Вивчення дисципліни дає можливість студентам отримати знання з організації ефективного перевезення вантажів з особливими характеристиками, надання фахівцям навичок щодо самостійного вирішення питань під час експлуатації спеціалізованого рухомого складу, узагальнення теоретичних, практичних та методичних положень щодо вирішення типових задач в галузі раціональної організації транспортного процесу при виконанні замовлення на транспортне обслуговування для підвищення ефективності функціонування транспортного підприємства. Даний курс формує у студентів уявлення про створення та використання сучасних технологій організації використання спеціалізованого рухомого складу. Також студенти знайомляться із сучасними методиками щодо прийняття раціональних рішень та оптимізації процесу експлуатації спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту. Під час вивчення дисципліни студент набуває компетентності, які дають можливість виконувати виробничо-технологічну та організаційно-управлінську діяльність.


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:

- основні поняття спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту; 

- класифікацію спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту;

- характеристики вантажів з особливими умовами перевезення;

- правила перевезення небезпечних вантажів та вантажів з особливими умовами перевезення;

- вивчення технічних характеристик спеціалізованого рухомого складу;

- підбір спеціалізованого рухомого складу у відповідність до умов транспортування вантажу.

Вміти:

- аналізувати характеристики вантажу з особливими умова перевезення;

- аналізувати потрібні технічні характеристики рухомого складу у відповідності до властивостей вантажу;

- обирати спеціалізований рухомий склад, відповідаючий особливим властивостям вантажу;

- розробляти технологічні процеси виконання навантажувальних та розвантажувальних робіт спеціалізованого рухомого складу.