«Робоча програма навчальної дисципліни Політико- правова система України»

                                                                                           

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є надання здобувачам вищої освіти денної форми навчання цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні, сучасних підходів щодо їх вирішення, а також формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури.

Завдання навчальної дисципліни

Завданням навчальної дисципліни «Політико-правова система України» є розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти денної форми навчання, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси, вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні, орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя країни та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті, виховання у здобувачів вищої освіти денної форми навчання високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування високого рівня політичної та правової культури, активної громадянської позиції.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти денної форми навчання повинен отримати:

 

Загальні компетентності:

 

ЗК1. Здатність до навчання, аналітичного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію в професійно орієнтованому вимірі державною мовою.

ЗК3. Здатність результативно працювати як автономно, так і в трудовому колективі налагоджувати міжособистісні взаємозв’язки та взаємодію під час вирішення професійних завдань.

ЗК4. Здатність сприймати, генерувати і формулювати нові ідеї, адаптуватися до нових насамперед нестандартних ситуацій у професійній діяльності, ініціювати та здійснювати продуктивну діяльність.

ЗК5. Здатність до самостійного пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміння протистояти інформаційному тиску, а також використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології у професійній діяльності.

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально, проявляти громадянську свідомість і займати активну життєву позицію, проявляти повагу до Батьківщини, державних символів, мови та традицій українського народу.

ЗК7. Здатність виявляти та вирішувати нагальні проблеми  професійного характеру, критично оцінювати отримані результати діяльності, приймати адекватні рішення і брати на себе відповідальність.

ЗК8. Здатність усвідомлювати необхідність безперервного професійного навчання протягом життя, самостійної пізнавальної діяльності, удосконалення особистісних, професійних, світоглядних і громадянських якостей.

ЗК9. Здатність до збереження та примноження національних духовних традицій, культурних і морально-етичних цінностей, досягнень громадянського суспільства.

ЗК10. Здатність до збереження навколишнього середовища, розуміння переваг ведення здорового способу життя, постійного вдосконалення фізичного розвитку та прийняття їх як власні цінності.

ЗК11. Здатність реалізовувати та захищати свої права і свободи, дотримуватися вимог положень норм Конституції та законів України.

 

 

 

Спеціальні компетентності:

 

СК1. Здатність розуміти зміст і сутність політико-правової системи сучасної України та закономірності її розвитку.

СК2. Здатність ефективно використовувати в професійній діяльності теоретичні знання та фахову термінологію з політико-правової системи України, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою.

СК3. Здатність застосовувати отримані знання про державу як основний інститут політико-правової системи України, розуміти поняття, ознаки та функції держави, а також ознаки та принципи правової держави.

СК4. Здатність орієнтуватися в сучасній системі органів державної влади в Україні та принципи їх поділу.

СК5. Здатність розуміти роль і місце законодавчої влади в системі органів державної влади України, їх основні функції та повноваження.

СК6. Здатність розуміти роль і місце Президента України як глави Української держави та в системі органів державної влади, його повноваження.

СК7. Здатність розуміти роль і місце виконавчої влади в системі органів державної влади України, її функції та суб’єкти.

СК8. Здатність розуміти роль і місце судової влади в системі органів державної влади України, систему судоустрою України та основні засади судочинства.

СК9. Здатність розуміти місцеве самоврядування як одну із форм народовладдя в Україні, його принципи та гарантії.

СК10. Здатність розуміти громадянське суспільство як основу політико-правової системи України, його принципи, структуру та функції, а також взаємовідносини між громадянським суспільством і державою.

СК11. Здатність розуміти роль і значення політичних партій та громадських організацій України як елемента сучасних демократичних режимів, їх функції та класифікації.

СК12. Здатність володіти знаннями про конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні, їх класифікацію, виявляти та аналізувати проблеми реалізації і захисту прав і свобод, забезпечувати міжнародні і регіональні стандарти прав і свобод людини і громадянина в Україні.

СК13. Здатність правильно тлумачити положення норм міжнародних та європейських правових актів з прав людини та застосовувати їх під час здійснення професійної діяльності.

 


Course rating: