Мета викладання дисципліни

Викласти студентам основні положення сучасного математичного апарату при проведенні досліджень з питань функціонування, проектування, аналізу та керування електротехнічними комплексами промислових підприємств.                                                                                                                                    

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати такі компетентності:

загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

- уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій;

фахові компетентності:

- здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні схем електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, пристроїв, комплексів та устаткування;

- здатність використовувати нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції електричного обладнання, електричних машин та апаратів, електричних пристроїв, систем та комплексів.

Очікувані програмні результати навчання:

- здатність продемонструвати систематичні знання в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- уміння застосовувати набуті знання для проектування в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, одержаних з курсів:

- Вища математика – розділи: матрична алгебра, диференціальні рівняння, теорія функцій комплексної змінної, перетворення Фур’є і Лапласа, чисельні методи розв’язання алгебраїчних і диференціальних рівнянь, диференціальні рівняння в частинних похідних.

- Фізика – розділи: електрика та магнетизм.

У свою чергу дисципліна в цілому та її окремі розділи використовуються при вивченні дисциплін із циклів професійно-практичної підготовки студентів та дисциплін за вибором ВНЗ. До переліку забезпечуваних слід віднести наступні дисципліни: «Основи метрології та електричних вимірювань», «ТОЕ», «Електричні мережі і системи», «Промислова електроніка», «Перехідні процеси в енергосистемах», «Техніка високих напруг», «Електричні машини», «Електричні апарати», «Релейний захист та автоматизація електричних систем» і ін.


Course rating: