Трансформаційні процеси України обумовлюють необхідність переосмислення форм і методів ведення економіки підприємства, його виробництва і розвитку. В ринкових умовах виникають і розвиваються принципово нові організаційно-правові форми підприємств, нові економічні відносини з державою, нові господарські відносини з постачальниками сировини і обладнання і т.п. В процесі господарювання на підприємстві формуються питання, які потребують вирішення: як повинно працювати підприємство, від чого залежить його ефективність, як працювати з постачальниками і покупцями, як ефективно управляти економічними процесами і як діяти в майбутньому. Для вирішення цих питань можуть бути використані інструменти економіко-математичного моделювання. Їх вивчення дає можливість засвоїти підходи для оцінки економічних процесів, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між показниками, розробки прогнозу діяльності підприємства, сформувати оптимальні плані й розробити управлінські рішення з найбільшим економічним ефектом. Без використання методів економіко-математичного моделювання не можливо добитися успіху в таких сферах як банківська справа, фінанси, бізнес. Особливо, слід відзначити, важливість економіко-математичного моделювання для спеціалістів з обліку і аудиту, які формують оперативні і стратегічні рішення та сприяють їх виконанню. Встановлення достовірних причиннонаслідкових зв’язків, формування оптимальних рішень дозволяє не тільки констатувати факт наявності економічних зв’язків і зміни показників в тому чи іншому напрямку, а й розробити управлінські дії, щодо негативних явищ і побудувати прогнози стратегічного розвитку підприємства. Економіко-математичне моделювання – це дисципліна, завданням якої є вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою  використання в економічних процесах і прийняття ефективних управлінських рішень.

Course rating: