В даному курсі лекцій розглянуто основні положення теорії автомобілів як складних технічних систем. Дано математичний опис процесів руху автомобілів, наведено нормативні значення показників оцінки їхньої якості та ефективності. Викладено основи методології математичного моделювання та проведення обчислювальних експериментів у процесі проектування складних технічних систем. Розглянуто принципи та методи побудови детермінованих та ймовірнісних, теоретичних та експериментальних факторних моделей, чисельні методи розв'язання систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь, стратегії постановки та вирішення завдань багатокритеріальної оптимізації. Викладення матеріалу ілюструється прикладами.