Викладач: Бугрова Тетяна Іванівна, к.т.н., доцент каф. РТТ

 Мета дисципліни

 "Мікрохвильові та квантові технології в біомедичних системах” – одна з альтернативних дисциплін, що забезпечують теоретичну підготовку магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньою програмою «Телемедичні та біомедичні системи».

Основна мета дисципліни – вивчення сучасних мікрохвильових та квантових технологій і систем на основі цих технологій, що застосовуються в діагностиці та лікуванні захворювань в медичній практиці.

 

Завдання дисципліни є вивчення та знання наступних питань:

– лікувальні фактори електромагнітних полів та їх використання у медичних цілях;

основні характеристики мікрохвильового та лазерного випромінення природнього і техногенного походження та методики їх виміру;

–застосування електромагнітних коливань НВЧ та оптичного діапазонів для розробки медичних приладів діагностування та лікування;

– фізичні та біофізичні основи електрокардіографії та реоплетизмографії;

– фізичні принципи НВЧ-терапії, мікрохвильової резонансної терапії;

– застосування волоконно-оптичних приладів в медицині для лазеротерапії та хірургії;

–  принципи та прилади НВЧ томографії.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

–фізичні принципи роботи та електричні режими функціонування електронних схем лікувальних та терапевтичних приладів таких як апарати для електротерапії, електрохірургії, апарати для НВЧ терапії, мікрохвильові апарати для електроанальгезії й анестезії, ультразвукові терапевтичні прилади, фототерапевтичні та терапевтичні лазерні прилади тощо; основи інженерно-технічної експертизи в процесі планування, розробки, оцінки та специфікації медичного лікувального обладнання; технологію обробки та аналізу біологічних сигналів і медичних зображень із застосуванням комп'ютерних технологій; шляхи удосконалення та проектування вузлів приладів, апаратів і комплексів біомедичної інженерії, які застосуються для здійснення терапевтичного впливу при лікуванні; перспективи розвитку лікувальної техніки.

 

вміти:

– працювати в галузі удосконалення та проектування вузлів мікрохвильових приладів, апаратів і комплексів біомедичної інженерії, які застосуються для здійснення терапевтичного впливу при лікуванні; використовувати технічне завдання, структурну і електричну схеми НВЧ виробу: визначати параметри та характеристики; проводити ескізні розрахунки електричної функціональної схеми НВЧ приладу та її моделювання комп’ютерними засобами; обґрунтовувати принцип дії окремих блоків терапевтичної НВЧ апаратури і комплексів; формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов'язані з взаємодією між пацієнтами і апаратурою; планувати технічне обслуговування медичного обладнання; планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати і підтримувати лікувальні мікрохвильові та лазерні прилади, обладнання та комплекси; ідентифікувати, проводити експлуатацію найбільш поширених терапевтично-лікувальних НВЧ пристроїв; застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів; розробляти і впроваджувати оперативні заходи цивільного захисту.

 

Зв’язок з іншими дисциплінами

 

Вивчення дисципліни “ Мікрохвильові та квантові технології в медицині” вимагає знання всіх дисциплін, передбачених навчальними планами за ОПП “Радіотехніка” за рівнем “бакалавр”: «Пристрої прийому та обробки сигналів»; «Пристроїв генерації, формування, передачі радіосигналів», «Радіотехнічні системи»; «Основи теорії передачі інформації та статична радіотехніка»; «Пристрої надвисоких частот та антени»; «Цифрова обробка сигналів»; «Електродинаміка та поширення радіохвиль»; «Електронні та квантові пристрої надвисоких частот», «Пристрої НВЧ та антени».