АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦІПЛІНИ

Метрологічна надійність засобів інформаційно-вимірювальної техніки

Обсяг дисципліни: кількість кредитів ЕСТS – 4.

1.     Стислий опис дисципліни: - розглядаються основні визначення і терміни теорії надійності, кількісні показники надійності, вивчаються  системи інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ), їх класифікація, функції, основні характеристики та фактори, що пливають на надійність, засвоюються методи визначення  метрологічної надійності засобів інформаційно-вимірювальної техніки, одержуються навики розрахунку метрологічної надійності ІВТ; розглядаються питання моделювання процесів метрологічного обслуговування, формалізацію процесу метрологічного обслуговування ІВТ на основі дискретно-безперервної моделі, вивчається організація системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві.

2.     Мета опанування дисципліни  - засвоєння студентами основних уявлень і методів визначення метрологічної надійності і забезпечення надійності ІВТ, одержання знання щодо термінології теорії надійності, про кількісні показники надійності та особливості їх застосування для систем інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ), знання загальної структури інформаційно-вимірювальної системи і методів формалізації процесу метрологічного обслуговування ІВТ, вміння розробляти автоматизовані системи метрологічного обслуговування на промислових підприємствах.

3.     Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування цієї дисципліни: –     знання загальної структури інформаційно-вимірювальної системи, їх основних функцій та характеристик; поняття, визначення показників метрологічної надійності ІВТ;  знання методів моделювання процесів метрологічного обслуговування, зокрема марковської моделі і дискретно-безперервної моделі; знання організації системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві і алгоритм обробки статистичних даних по відмовах ІВТ.

4.     Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії: дослідницька, інженерна та конструкторська робота.

5.     Взаємозв`язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: «Вища математика», «Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки», «Основи  теорії контролю якості продукції».

6.     Мова викладання: українська.

7.     Лектор: проф. Сніжной Г.В., доцент Томашевський О.В.