Навчальним планом спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” передбачено виконання здобувачами вищої освіти курсової роботи під час вивчення дисципліни “Міжнародні економічні відносини”.

Курсова робота – це вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами закладів вищої або спеціальних закладів середньої освіти протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Написання курсової роботи згiдно навчального плану переслiдує певнi цiлi: закрiпити i поглибити економiчнi знання, отриманi студентами в процесi навчання; залучити студентiв до самостiйної творчої роботи з економiчною лiтературою; сформувати навички пошуку необхiдних джерел i матеріалів; набуття студентами досвiду чiтко, послiдовно i грамотно письмово викладати теоретичнi питання; сприяти виробленню навичок самостiйного ведення науково-дослiдницької роботи; розвивати вмiння аналiзувати, узагальнювати i робити висновки; навчити творчо застосовувати здобутi знання для аналізу конкретної економiчної дійсності.

Course rating: