Завдання дисципліни:

-      формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення й самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-      формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності та навчання;

-      зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;

-      оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я;

-      набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної фізичної підготовленості.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен засвоїти:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Компетентності, визначені освітньо-професійною програмою:

ЗК 13. Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі.

ЗК 14. Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей.

Спеціальні компетентності:

ФК1. Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.

ФК2. Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях

ФК5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя

ФК10. Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.

ФК12. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

 

Фахові (предметні) компетентності:

ПК1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.

ПК2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.

ПК3. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних видів робіт основ медичних знань, надавати долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі, профілактики та попередження травматизму.

ПК4. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту.

ПК5. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

ПК6. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя.

ПК7. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

ПК8. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.

 

Додаткові компетентності:

ФК15. Здатність керувати спортивною підготовкою в обраному виді спорту з урахуванням особливостей учнів на основі положень дидактики, теорії та методики фізичної культури, вимог стандартів спортивної підготовки; організовувати і проводити змагання, здійснювати суддівство у обраному виді спорту.

Програмні результати навчання:

РН2) спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування;

РН5) засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег

РН7) здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами; РН8) здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань;

РН10) оцінювати рухову активність людини та ії фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурнооздоровчі заходи;

РН13) використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості;

РН17) знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини;

Додаткові програмні результати навчання:

ДРН1. Уміти організовувати та проводити спортивно-масові заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, участь у яких позитивно впливає на створення мотивації до фізичного самовдосконалення.