Елетромеханічні пристрої автоматизації відіграють важливу роль в сучасних технологічних системах. Вигоди від вдосконалення систем керування полягають у підвищенні якості виробу, зменшенні споживання енергії, мінімізації матеріальних витрат, підвищенні рівня безпеки та скороченні забруднення навколишнього середовища. Все це вказує на важливість вивчення такої дисципліни, як «Елетромеханічні пристрої автоматизації» при підготовці фахівців з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

При вивченні цієї дисципліни студент набуває наступних компетентностей.

Загальні компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1). Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК4), Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК5).

Фахові компетентності: Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях (ФК 2). Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування  (ФК 3). Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування (ФК 5). Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу (ФК 6) Здатність приймати участь у розробці та налагодженні всіх рівнів автоматизації сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами (ФК 13)

Результати навчання: Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей (ПРН 4). Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування (ПРН 8). Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів (ПРН 11).

Course rating: