ОК «Економічний аналіз»  (нормативна)

Перший (бакалаврський) рівень

180 годин, 5 кредитів, розподіл годин (30 год. лекції, 30 годин практичні, 90 год. самостійна робота, 30 год. 

Курсова робота), залік