Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіки», викликана безліччю проблем і невирішених питань на макрорівні (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі глибокого порівняльного аналізу макроекономічних показників та агрегованих величин виявляти основні макроекономічні пропорції, рівень розвитку, характер і силу взаємодії різних ринків(товарного, грошового, праці) і суб’єктів економіки України між собою та на міжнародній арені; визначати індикатори макроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття) в сучасних реаліях; встановлювати якісну залежність між зростанням споживання та обсягом виробництва, між зростанням інвестицій і обсягом продукту; характеризувати стан державного бюджету  платіжного балансу тощо. Саме знання з макроекономіки дозволять йому дати правильну оцінку стану вітчизняної економіки, зробити правильні висновки з проведеного макроекономічного аналізу та запропонувати конкретні заходи щодо змін національної економічної політики; напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності: здатність навчатися та бути сучасно навченим ЗК3; планувати та управляти часом ЗК4; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК8; уміння бути критичним та самокритичним ЗК9; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) ЗК10; мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК 12.

Фахові компетентності: здатність до пізнання теоретичних, методичних і практичних положень макроекономічних процесів та вміння на основі аналізу основних макроекономічних показників визначити систему можливих конкурентних переваг і пріоритети в розвитку національної економіки України і виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції СК1; обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях СК4; аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі СК6; аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин СК7; проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків СК11; постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності СК15.

Результати навчання: відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін РН1; систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища РН4; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати РН7; обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях РН11; досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків РН18; застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України РН22.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка»є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.
Основними завданнями вивчення «Макроекономіки є: вивчення ключових положень базових макроекономічних категорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та навичок оцінювати ефективність економічної політики держави.

До курсу «Макроекономіка» входить 12 змістових модулів і 15 тем.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука

Тема 1. Предмет, метод і функції макроекономіки.

Змістовий модуль 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Змістовий модуль 3. Товарний ринок

Тема 3. Національний товарний ринок і його рівновага

Змістовий модуль 4. Споживання домогосподарств

Тема 4. Споживання та заощадження домогосподарств

Змістовий модуль 5. Приватні інвестиції

Тема5. Інвестиційний попит

Змістовий модуль 6. Сукупні витрати і ВВП

Тема 6. Сукупні витрати і обсяг національного виробництва

Змістовий модуль 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 8. Фіскальна політика

Змістовий модуль 8. Грошовий ринок

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика

Тема 10 Спільна рівновага на  ринках благ, грошей і капіталу

Змістовий модуль 9. Інфляційний механізм

Тема 11. Інфляційний механізм і антиінфляційна політика

Змістовий модуль 10. Ринок праці

Тема 12. Національний ринок праці

Змістовий модуль 11. Економічна динаміка

Тема 13. Циклічність економічного розвитку

Тема 14. Економічне зростання і економічний розвиток

Змістовий модуль 12. Зовнішньоекономічна діяльність

Тема 15 Макроекономічні процеси у відкритій економіці

 Самостійна робота (СР) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються здобувачами вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СР є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. Основними формами СР є такі:

-         опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

-         вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

-         підготовка до практичних занять та виконання домашніх завдань;

-         систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних контрольних робіт та підготовка до різних форм поточного контролю.

з/п

Назва тем самостійної роботи

Кількість годин

денне

заочне

1

Макроекономіка як наука

4

6

2

Система національних рахунків і нові макроекономічні показники

4

9

3

Сучасні теорії сукупного попиту і сукупної пропозиції

6

6

4

Теоретичні аспекти функції споживання і заощадження

6

8

5

Моделі інвестицій в макроекономічних теоріях

4

6

6

Моделі макроекономічної рівноваги

4

6

7

Теорії економічної політики та державного регулювання

2

4

8

Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя

2

4

9

Монетарна політика та проблема її ефективності

4

8

10

Рівновага національного ринку у моделі «IS-LM»

4

6

11

Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію. Антиінфляційна політика

4

9

12

Соціальний захист безробітних та політика зайнятості в Україні

3

6

13

Теорії економічних циклів

4

6

14

Теорії економічного зростання

6

6

15

Платіжний баланс і валютний курс

3

8

 

Разом

62

98

 

Самостійна робота студентів включає наступні види робіт: складання конспекту, тез доповідей, порівняльної таблиці, письмовий аналіз економічної ситуації, презентацію, відповіді на питання та тестові завдання, рішення задач, пошук статистичних даних тощо). Графік виконання самостійної роботи та кількість годин, відведених на її виконання відображається в робочій програмі курсу, методичці для підготовки до семінарських занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни. Перевірка виконання самостійної роботи здійснюється під час семінарського заняття, консультацій у формі усного виступу, індивідуального та фронтального опитування, презентації, повідомлення, тестування, рубіжного контролю знань студентів.

Консультативна допомога здобувачам вищої освіти надається у таких формах:

особиста   зустріч   викладача   і   здобувача   вищої   освіти   за   графіком консультацій

(https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-19 ) - один раз на тиждень або за попередньою домовленістю;

листування за допомогою електронної пошти el_chumak@ukr.net (у форматі 24/7 кожного дня);

- відеозустріч, аудіоспілкування або повідомлення у сервісах Viber, Telegram, WhatsApp (за графіком консультацій викладача);

- спілкування по телефону (з 15.00 до 20.00 кожен день крім вихідних та святкових днів).
Система та критерії оцінювання курсу

Контроль знань студентів з дисципліни «Макроекономіка» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Макроекономіка» поділяється на 2 основні модулі, у межах яких розподілені теми 12 змістових модулів.

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання: поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання індивідуальних самостійних завдань та результатів домашньої роботи, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового контролю знань студентів, проведення двох рубіжних контролів.

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі іспиту.

Система оцінювання враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою, контрольні заходи включають: 1) поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів; 2) модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль; 3) підсумковий / семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену.

Письмове контрольне опитування проводиться на кожному практичному занятті та включає практичні завдання різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля. Підсумкова оцінка за семестр може також визначатися як середня двох підсумкових контролів за перший та другий модулі.

Стратегія оцінювання

Вага, %

Термін

Критерії оцінювання

Модульна контрольна робота

50

впродовж семестру

Письмове опитування

Форми контролю знань студентів

5

Розв’язування задач

10

Індивідуальне завдання з теми

10

Виконання домашнього завдання 

10

Усне опитування, участь в дискусіях

5

Тестування

10

Участь у науковій конференції або олімпіаді

Складання екзамену

90 – 100

після модулю

відмінно

85-89

добре

75-84

70-74

задовільно

60-69

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниCourse rating: