Галузь знань:                                       07 Управління та адміністрування

Спеціальність:                                     075 Маркетинг      

                                                             076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма (Спеціалізація):     Маркетинг

                                                             Організація торгівлі та комерційна логістика

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр

Метою вивчення дисципліни Економіко-математичні методи та моделі у фінансах є формування у майбутніх економістів навичок прийняття обґрунтованих економічних рішень на основі аналізу економіко-математичних моделей і відповідних екстремальних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

Загальні компетентності:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності: 

Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу;

Здатність коректно застосовувати математичні методи, прийоми та інструменти у маркетингу;

Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Моделі керування запасами.

2. Теорія прийняття рішень в економічних задачах.

3. Моделі розподілу обмеженої кількості ресурсів.