Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія», викликана безліччю проблем і невирішених питань соціально-економічного розвитку країни (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі комплексного вивчення ним економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічного пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають сформувати у нього логіку економічного мислення і економічну культуру виробництва і споживання, навчити його базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю

Саме знання з економічної теорії дозволять йому дати правильну оцінку стану вітчизняної економіки, зробити правильні висновки з проведеного мікро- і макроекономічного аналізу та запропонувати конкретні заходи щодо змін національної економічної політики; напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни

інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів

соціальних та поведінкових наук.

загальні компетентності: ЗК3  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК4 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК8 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК9 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК11 здатність до адаптації та дії у новій ситуації; ЗК12 здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК15 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

фахові компетентності (згідно освітньої програми): СК 1 здатність визначати та описувати характеристики організації; СК 2 здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. СК3 здатність визначати перспективи розвитку організації; СК6 здатність діяти соціально відповідально і свідомо; СК7 здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; СК10 здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації; СК11 здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення; СК14 розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності; СК15 здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

Очікувані програмні результати навчання: ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень; ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; ПРН6. виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; ПРН11. демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації; ПРН12. оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації; ПРН16. демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
Метою викладання дисципліни "Економічна теорія" є отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, комплексне вивчення ними економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Завданням вивчення дисципліни "Економічна теорія" є набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Тема 2. Економічна система суспільства

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Тема 4. Теорія товару і грошей

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Тема 6. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

Тема 8. Капітал сфери обігу

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Тема 11. Держава та її економічні функції

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

 

Змістовий модуль 2. Макроекономіка

Тема 14. Предмет, метод та функції макроекономіки

Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

Тема 17. Споживання, заощадження та інвестиції

Тема 18. Класична модель макроекономічної рівноваги

Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

Тема 20. Фіскальна політика держави

Тема 21. Монетарна політика

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика

Тема 24. Безробіття та політика зайнятості

Тема 25. Макроекономічна політика у відкритій економіці

 

Змістовий модуль 3. Мікроекономіка

Тема 26. Корисність економічного блага. Економічний вибір

Тема 27. Аналіз поведінки споживача

Тема 28. Попит та пропозиція

Тема 29. Теорія еластичності

Тема 30. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

Тема 31. Витрати виробництва

Тема 32. Ринок досконалої конкуренції

Тема 33. Монопольний ринок

Тема 34. Ринок монополістичної конкуренції

Тема 35. Олігополістична структура ринку

Тема 36. Похідний попит

Тема 37. Ринок праці

Тема 38. Ринок капіталу

Тема 39. Економічна ефективність та добробут

Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.

Самостійна робота (СР) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються здобувачами вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СР є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. Основними формами СР є такі:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

підготовка до практичних занять та виконання домашніх завдань;

 

-     систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних контрольних робіт та підготовка до різних форм поточного контролю.

Подається інформація щодо графіку самостійної роботи, який включає види СР, кількість годин на виконання, години консультативної допомоги та контрольні заходи

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Денне

Заочне

1

Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки

2

7

2

Власність як економічна категорія. Трансформація відносин власності в Україні

3

7

3

Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. Форми організації суспільного виробництва

3

7

4

Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей. Інфляція, її суть, причини і соціально-економічні наслідки

2

7

5

Ціна і ціноутворення. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство

5

7

6

Підприємництво в ринковій економіці. Проблема банкрутства підприємств Амортизація і механізми відтворення основного капіталу.

5

7

7

Сутність та джерела позичкового капіталу. Роль і функції кредиту в ринковій економіці. Банківська система в Україні.

3

7

8

Агропромислова інтеграція  і агропромисловий комплекс. Сімейні доходи, їх структура та використання. Соціальні аспекти економічних відносин.

5

7

9

Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародна економічна інтеграція та економіка України. Валютна система і валютні відносини

4

7

10

Становлення та розвиток макроекономіки як науки

5

7

11

Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ. Проблеми впровадження СНР в Україні. Нові макроекономічні показники.

2

7

12

Сучасні теорії сукупної пропозиції

3

7

13

Види заощаджень. Особливості споживання та інвестиції в економіку України. Модель акселератора

5

7

14

Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

5

7

15

Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя

3

 

16

Моделі попиту на гроші. Монетарна політика в Україні

5

 

17

Теорії циклічних коливань та економічного зростання. Особливості економічного зростання в Україні.

5

7

18

Інфляційні процеси в Україні. Соціальний захист безробітних. Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.

5

7

19

Платіжний баланс України. Модель Мандела-Флемінга та модель IS-LM для відкритої економіки

2

7

20

Аналіз поведінки споживача. Вплив ефектів за Слуцьким та за Хіксом.

5

7

21

Механізми встановлення ринкової рівноваги. Теорії еластичності.

5

7

22

Періоди функціонування фірми. Ізокоста та ізокванта. Ефект масштабу виробництва.

2

7

23

Рівновага виробника. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.

4

7

24

Ефективність ринку досконалої конкуренції. Стратегія фірми у довгостроковому періоді

5

7

25

Цінова дискримінація. Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді. Державне регулювання монопольної діяльності.

5

 

26

Рекламна діяльність і виробництво. Порівняльний аналіз ринків монополістичної, досконалої конкуренції та ринку чистої монополії.

5

7

27

Дуополія: суть моделей Курно та Бертрана. Моделі ціноутворення на ринку олігополії. Картель та легальні угоди

5

7

28

Похідний попит та принцип оплати факторів

2

7

29

Ринок праці і дія профспілок. Монополія і рівновага на ринку праці. Рівень заробітної плати і продуктивність праці.

5

7

30

Рівень доходності, прибуток на капітал. Рівновага на ринку капіталу. Ринок землі. Економічна ефективність та добробут. Теореми суспільного добробуту. Критерії оцінки добробуту.

5

7

31

Теорема Коуза-Стіглера. Громадські блага і громадський вибір. Теорія суспільного вибору

4

7

 

Разом

124

196

Система та критерії оцінювання курсу

Контроль знань студентів з дисципліни «Економічна теорія» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Економічна теорія» поділяється на 3 основні змістові модулі «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», у межах яких розподілені теми.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів вивчення дисципліни, згідно Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у Національному університеті «Запорізька політехніка»* є:

- екзамен (залік);

- стандартизовані тести;

- командні проекти;

- аналітичні звіти, реферати, есе;

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

- студентські презентації та виступи на наукових заходах;

- розрахункові роботи;

- інші види індивідуальних та групових завдань.

Контроль знань студентів з дисципліни «Економічна теорія» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Економічна теорія» поділяється на 3 основні змістові модулі «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», у межах яких розподілені теми.

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання використовуються такі засоби оцінювання:

- поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях;

- оцінка виконання практичних самостійних завдань;

- оцінка аналізу практичних ситуацій, кейсів на практичному занятті;

- тестова перевірка під час поточного контролю;

- проведення двох рубіжних контролів.

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання використовуються такі засоби оцінювання:

- захист контрольної роботи;

- підсумковий контроль у формі заліку та іспиту: надання відповідей на теоретичні питання, виконання практичних завдань.

- участь в конференціях, конкурсах наукових робіт та інноваційних проектів, олімпіадах.

Для здобувачів вищої освіти денного відділення поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними напрямами:

- робота на лекціях (присутність на лекційних заняттях, ведення конспекту, участь в експрес-опитуванні (тестуванні); участь у навчальній дискусії);

- робота на практичних заняттях (присутність на заняттях, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни, усне опитування, тестування, виконання практичних завдань, участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання, участь у діловій грі,  тощо).

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією під час проведення заліку та іспиту і враховуються викладачем при визначенні результатів рубіжного контролю та підсумкової оцінки з дисципліни.

Рубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль знань здобувачів вищої освіти після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Проводиться у вигляді модульної контрольної роботи або за результатом поточного контролю.

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-бальною системою, національною шкалою та шкалою ЄКТС.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Семестровий контроль з дисципліни «Економічна теорія» проводиться у формі семестрового заліку та іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання заліку та іспиту включають теоретичні питання з курсу та практичні завдання.

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в залікову та іспитову відомість є сумою балів за різні види навчальної роботи:

Стратегія оцінювання

Вага, %

Термін

Критерії оцінювання

Модульна контрольна робота

50

впродовж семестру

Письмове опитування

Форми контролю знань студентів

5

Розв’язування задач

10

Індивідуальне завдання з теми

10

Виконання домашнього завдання 

10

Усне опитування, участь в дискусіях

5

Тестування

10

Участь у науковій конференції або олімпіаді

Складання заліку/екзамену

90 – 100

після модулю

відмінно

85-89

добре

75-84

70-74

задовільно

60-69

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-бальною системою, національною шкалою та шкалою ЄКТС.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Семестровий контроль з дисципліни «Економічна теорія» проводиться у формі семестрового заліку/екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання екзамену включають теоретичні питання з курсу та практичне завдання.

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку та іспиту: теоретичні питання, основні економічні категорії та розв’язання задач.

Якщо здобувач вищої освіти не отримав екзамен за поточними результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами оцінювання за шкалою ЄКТС відповідей (в yстній або письмовій формі) на контрольні питання екзамену та виконання практичного завдання. Контрольні питання до екзамену здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua.

Шкала оцінювання заліку: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

незараховано

FX, F

1-59

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою ECTS.

Шкала оцінювання іспиту: національна та ECTS

За

шкалою

ЕСТS

За

100-бальною

шкалою

 

За

національною

шкалою

Визначення**

A

90 - 100

відмінно

відмінно - відмінне виконання з незначною кількістю помилок

B

85-89

добре

дуже добре - вище середнього рівня, але з деякими поширеними помилками

 

 

 

 

C

75-84

добре - в цілому правильне виконання, але з помітними помилками

D

70-74

задовільно

задовільно – виконання в повному обсязі, але зі значною кількістю недоліків

E

60-69

достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35-59

незадовільно з можливістю

повторного

складання

 

незадовільно – недостатньо: необхідно допрацювати

F

1-34

незадовільно

з обов'язковим

повторним

курсом

незадовільно - необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи самостійно, не допускається залучення при виконанні індивідуальних завдань, домашньої або контрольної робіт, розв’язанні задач інших здобувачів освіти. У разі виявлення о

Рекомендована література

 

Базова

 

Розділ 1 «Основи економічної теорії»

 

1.     Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 9-те вид., доповн. К.: Знання, 2014. 710 с.

2.     Економічна теорія: політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Вид. 6-те, перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2017. 719 с.

3.     Економічна теорія: навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с.

4.     Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2017. 326 с.

5.     Захожай В. Б., Козлова А. І., Діденко О. А. та ін. Економічна теорія: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая. К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 2016. 520 с.

6.     Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. Основи економічної теорії / за заг. ред. П. В. Круша: навчальний посібник. К.: Каравела, 2017. 448 с.

7.     Кулішов В.В., Падалка О.С., Вачевський М.В., Кильова Г.О., Мадзігон В.В., Кулішов В.С. Основи ринкової економіки: навч. підручник. Львів: Магнолія 6, 2018 р. 472 с.

8.     Лагутін В.Д., Уманців Ю.М., Щербакова Т.А. та ін. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 608 с.

9.     Мацелюх Н. П. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Центр учб. літ., 2016. 226 с.

10.  Мочерний С.В., СкотнийВ.Г. Основи економічної теорії: підручник. Львів: Ліга-Прес, 2018. 600 с.

11.  Основи економічної науки : навч. посібник для самост. підгот. до курсов. екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх та ін. ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. К. : Центр учб. літ., 2015. - 324 с.

12.  Основи економічної теорії: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти неекономічних спеціальностей / за ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. 260 с.

13.  Слатвінський М. А. Економічна теорія. Макроекономіка: навч. посібник Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 188 с.

14.  Якобчук В. П. Економічна теорія: навч. посібник. 3-тє вид., перероблене. К.: Видавництво Ліра К, 2015. 408 с.

15.  Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С.

Яремко Л.А., Ващишин А. М.Перехідні економічні системи: навч. посібник. К.: Видавництво "Каравела". 2018. 368 с.

16.              Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С. Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. К.: Видавництво Ліра. К, 2020. 450 с.

 

Розділ 2 «Макроекономіка»

 

17. Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.А. Макроэкономика: Учебник К.: Знання, 2015. – 694 с. (Классический университетский учебник)

18.  Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 442 с.

19. Бакланова О.Г., Мужайло В.Д., Брагарник О.О., Даниліна С.О. Макроекономіка: навчальний посібник К.: КНЕУ, 2015. 267 с.

20.  Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: навч. посібник. Львів: Видавництво: Новий світ 2000. 2018. 552 с.

21. Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навчальний посібник. 2-е вид., допов. Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2017. 292 с.

22.   Звєрякова М.І.. Макроекономіка: навч. посібник [Електронний ресурс] Одеса. 2015. 267 с. Режим доступу: URL: http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf

23.  Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Олексієнко Р.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – 100 с.

24.  Калініченко О.В., Плотник О.Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. – 672 с.

25.  Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро- мікроекономіка: від теорії до практики: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2018. 444 с.

26.  Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2017р. 242 с.

27.  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: навч. посібник. К.: Каравела,  2016. 424 с.

28.  Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник. Львів: Інтелект-Захід, 2017. 167с.

29.  Кулішов В.В Макроекономіка: теорія і практикум: навч. посібник. К.: Таксон,. 2017. 256 с.

30.  Лагутін В. Д., . Соколовська І. П, Уманців Ю. М. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К. : КНТЕУ, 2018. 103 с.

31. Лисюк В.С., Лисюк Т.П. Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник Рекомендовано МОН України. 2016 354 с.

32.  Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В. Макроекономіка: базовий курс : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2016. 254 с.

1.33. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: проф. Малий І.Й., проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., доц. Федірко Н.В. та ін. К.: КНЕУ, 2017. 200 с. Режим доступу: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macr oeconomics/

34. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В.Г., проф. Денисенка М.П. К.: Алерта, 2013. 728 с.

35. Могилевська О.Ю. Макроекономіка: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2017. 115с.

36. Панчишин С.М., Островерх П.І., Грабинська І.В. та ін. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка .567 с.

37. Панчишин С.М., Островерх П.І. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Вид. 6-те, перероб. та доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.152 с.

38. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 248 с.

39. Скорик Г. І., Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: Навчальний посібник / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк. – Лвів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 164 с.

40. Соболєва О. П. Макроекономіка. Навчальний посібник. Харків: ХУБС УБС НБУ, 2013. 158 с.

41. Шупик І. І. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. / І. І. Шупик, О. С. Песцова-Світалка. 2-ге вид., оновл. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2015. 316 с.

42. Харкянен Л.В. Макроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2016. 248 с.

 

 

Розділ 3. Мікроекономіка

 

43. Багратян Г.А. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: КиМУ, 2015. 65 с.

44. Курс мікроекономіки : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / За ред. С.І. Архієреєва. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2019. 156 с.

45.  Могилевська О.Ю. Мікроекономіка: курс лекцій К.: КиМУ, 2017. 100 с.

46. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник./ за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. Івано- Франківськ, «Лілея -НВ». 2015. 348 с.

47. Рудий М.М. Мікроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2017  360 с.

48. Скорик Г. І, Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: навч. посібник Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львів. політехніка". 2016. 256 с.

49. Хмель С. М., Хмель В. І., Зіброва О. В. Мікроекономіка: задачі, вправи, тести : навч. посібник. Харків : ХАІ, 2016. 59 с. 

 

Допоміжна

 

1.       Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник К.: Ніка-Центр, Ельга 2000. 527 с.

2.          Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: навч.посіб. К. Вища школа, 2002. 349 с.

3.          Економіка: навч. посібник / за ред. С.В.Степаненка К.: КНЕУ, 2000. 306 с.

4.          Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.Л.Основи економічної теорії: навч. посіб. К.: Алина, 2001. 344 с.

5.          Мочерний С.В. Основи економічних знань: підручник К.: Видавничий центр "Академія", 2000. 304 с.

6.          Основи економічної теорії: політекономічний аспект: навч. посібник / Під ред. В. Д. Ковальчука К.: Вища школа Знання, 2002 525с.

7.    Базілінська О.Я. Макроекономіка: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2005. 443 с.

8.    Батура О.В.,  Івашина О.Ф., Новикова Л.Ф. Макроекономіка: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2007. 443с.

9.    Бутук О.І.Ю Волкова Н. І. Макроекономіка: тренінг-курс : навчальний посібник К.: Знання, 2007. 236 с.

10. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: учебник. 2-е изд., стереотип. К.: Знання, 2006. 370 с.

11. Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2003. 236 с.

12. Кравцов О.С., Бережний В.М., Онєгіна В.М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2004. 200с.

13. Макроекономіка : навчальний посібник / За ред. І.І. Вініченко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 172 с.

14.  Мельникова В.І., Клімова Н.І Макроекономіка: навчальний посібник К.: ВД. «Професіонал», 2004. 258с.

15. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник у 2-х частинах / За заг. ред. С.Будаговської К.: Основи, 1998. 356с.

16. Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник 4-е вид., стереотип К.: Либідь, 2005. 615 с.

17. Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки : політекономічний аспект : навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2004. 199 с.

18. Солонінко К.С. Макроекономіка : навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2002. 320 с.

19.  Мікроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. К. : Знання, 2007. 678 с.

20. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики 2-е изд. СПб. : Питер, 2003. 560 с.

21. Попов О. Є., Отенко В. І., Колесніченко І.М. Мікроекономіка : навчально-практичний посібник для самостійного  вивчення дисципліни / за заг. ред. докт. екон. наук, доцента  О. Є. Попова. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 336 с.

22. Пиндайк Р. Микроэкономика  Пер. с англ. СПб. : Питер, 2002. – 608 с.

23. Селищев А. С. Микроэкономика . 2-е. изд. СПб. : Питер, 2003.  448 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1.     Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html

2.     Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3.     Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

4.     Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5.     Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.rada.gov.ua

6.     Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kmu.gov.ua

7.     Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.minfin.gov.ua

8.     Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.me.kmu.gov.ua

9.     Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.bank.gov.ua

10.  Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – www.ukrproject.gov.ua

11.  Рахункова палата України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.ac-rada.gov.ua

12.  Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.niss.gov.ua

13.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua

14.  Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index

15.  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

16.  Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/

17.  Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/.

18.  Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

15.  Урядовий портал [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.

знак плагіату контрольна робота не зараховується і дисципліна не вважається зарахованою.Course rating: