Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного життя суспільства» є комплексне вивчення генези та сутності економічних явищ і процесів економічного життя суспільства, основ  ринкової економіки, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; оволодіння основними категоріями і поняттями економічної науки; формування у студентів здатностей: орієнтуватися в економічних теоріях, аналізувати економічну практику суспільства та економічну політику держави, досліджувати процеси ринкової економіки, обґрунтовувати результати економічної діяльності суспільства в умовах ринку, аналізувати проблеми розвитку ринкової економіки на різних рівнях господарювання.

Завдання навчальної дисципліни: глибоке засвоєння основ теорії ринкової економіки, понятійно-категоріального апарату економічної науки,  основних законів та закономірностей економіки та оволодіння навичками аналізу та оцінювання сучасної економічної, соціальної, політичної діяльності.


Course rating: