Мета:

є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з проблем фінансових аспектів ціноутворення в межах діючого законодавства. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, наукових розробок вітчизняних та закордонних вчених, законах та нормативно-правових актах сучасної національної економіки.

Завдання навчальної дисципліни:

– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад політики ціноутворення в управлінській діяльності, засадничі моменти ціноутворення, базові підходи до встановлення ціни;

– виявлення структурних компонентів ціни та видів цін в сучасних умовах;

– розкриття методів аналізу факторів ціноутворення та вибору оптимальної цінової стратегії;

визначення функції попиту на товар, вимірювання еластичності попиту;

– виявлення особливостей психологічного сприйняття цін споживачами;

– вивчення системи методів ціноутворення;

– розкриття технікою управління зміною цін і методологія аналізу фінансових наслідків цінових змін;

– вивчення встановлення цін з урахуванням взаємозв’язку між товарами;

– відстеження переваг і вад застосування ціноутворення зі знижками.

Оволодіння дисципліною «Фінансові основи ціноутворення» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних підходів та інструментарію  аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.


Course rating: