1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1      Метою викладання навчальної дисципліни «Технології програмування (ООП)» є ознайомлення студентів, що освоїли парадигму процедурного програмування, з концепціями об'єктно-орієнтованого програмування (інкапсуляція, спадкування, поліморфізм). Курс приділяє особливу увагу структурованим типам даних та знайомить з парадигмою об'єктно-орієнтованого програмування, фокусуючись на визначенні та використанні класів та проектуванні ієрархії класів для поставленої задачі.

1.2      Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології програмування (ООП)» є засвоєння студентами теорії та сучасної методології проектування та розробки об’єктно-орієнтованих криптографічних застосувань.

1.3      Згідно з вимогами стандарту вищої освіти України та навчальної програми бакалавра за спеціальністю 125 «Кібербезпека», студенти повинні:

знати:

–       основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування;

–       правила визначення класів та ієрархій класів в мові С++;

–       синтаксис перевантаження функцій і операторів;

–       поняття абстрактного класу та віртуальної функції;

–       особливості роботи з динамічними структурами даних;

–       механізм обробки виняткових ситуацій.

вміти:

–       проектувати діаграми класів мовою UML та об'єктно-орієнтований код для вирішення поставленої задачі згідно технічного завдання;

–       розробляти програми з інтерфейсом, що керується подіями;

–       використовувати класи, ітератори та алгоритми бібліотеки стандартних шаблонів STL;

–       підключати сторонні об'єктно-орієнтовані криптографічні бібліотеки підпрограм;

–       проводити тестування та визначати ефективність алгоритмів та програм.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин 3,5 кредити ЄКТС.