Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є оволодіння студентами знаннями з економічної теорії на основі вивчення економічних категорій та законів, принципів і методів економічного аналізу, що дасть можливість сформувати сучасний економічний світогляд.

Завдання навчальної дисципліни: глибоке засвоєння основ теорії ринкової економіки, основних принципів підприємницької діяльності та оволодіння навичками аналізу та оцінювання сучасної економічної, соціальної, політичної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати  такі загальні компетентності:

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

4.Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми

5.Здатність приймати обгрунтовані рішення

6.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

7.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати  такі фахові компетентності:

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень

Очікувані програмні результати навчання:

1.Володіти логікою та методологією наукового пізнання.

2.Володіти навичками, які дозволяють  продовжувати вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3.Уміння застосовувати свої знання для вирішення проблемв новому або незнайомому середовищі.

4.Уміти експериментувати та аналізувати дані.

5.Описувати послідовність підготовки виробів та обчислювати економічну ефективність виробництва матеріалів та виробів з них.

Структура курсу

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

Тема 2.Сутність, структура і типи економічних систем.

Тема 3. Становлення та сутність ринкових відносин.

Тема 4. Ринковий механізм та його елементи.

Тема 5. Підприємство в системі ринкових відносин.

Тема 6. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі

Тема 7. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл.

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники.

Тема 10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність.

Тема 11. Економічна роль держави у ринковій економіці.

Тема 12. Фінансово-кредитна система

Тема 13. Світове господарство та його форми.

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини.

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем.