Обов’язкова навчальна дисципліна ОП10 Економічна теорія відповідає робочому навчальному плану спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» з освітньої програми «регіональне управління»

Кількість годин - 150, кредитів - 5, розподіл годин (денне відділення): лекції – 30 год., семінарські – 14 год., самостійна робота – 92 год., індивідуальні заняття – 14 год.); (заочне): лекцій-6 год.; практичних-2 год.; самостійної роботи – 128 год.; індивідуальної роботи 14 год.) вид контролю – 4 семестр - іспит.

Доцільність вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія», викликана безліччю проблем і невирішених питань соціально-економічного розвитку країни (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі комплексного вивчення ним економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічного пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають сформувати у нього логіку економічного мислення і економічну культуру виробництва і споживання, навчити його базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Метою викладання дисципліни "Економічна теорія" є отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, комплексне вивчення ними економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Завданням вивчення дисципліни "Економічна теорія" є набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Оволодіння дисципліною «Економічна теорія» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути сучасне економічне мислення, здобути навички творчого використання основних економічних підходів та інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальні компетентності:

ЗК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність працювати в команді.

ЗК7. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

фахові компетентності:

СК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.

СК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.

СК4. Здатність використовувати в            процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.

СК5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.

СК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

СК7. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.

СК9 Здатність впроваджувати інноваційні технології.

СК10 Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

СК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.

Очікувані програмні результати навчання:

ПР1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

ПР8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

ПР11. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

Зародження економіко – теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна і нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства.

Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів.

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії..

Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем

Цивілізація, зміна цивілізацій. Сутність економічної системи та її історичні типи. Ознаки економічної системи та її критерії оцінки економічної системи. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкової економіки. Закон прискореного розвитку економічних систем.

Власність в економічній системі. Субєкти та обєкти. Форми та види власності. Кількісний та якісний аспект власності. Місце власності в реформуванні економіки. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці. Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Світовий досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні.

Потреби та економічні блага, їх класифікація. Закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.

Економічні ресурси та їх класифікація. Відносна обмеженість економічних ресурсів. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей. Альтернативні витрати використання економічних ресурсів.

Економічна інформація –матеріальна основа аналізу, планування та управління народним господарством. Види економічної інформації.

Тема 3. Становлення та сутність ринкових відносин

Форми організації суспільного виробництва. Умови виникнення, основні риси та типи товарного виробництва.

Товар і його властивості. Якісний та кількісний аспекти вартості товару. Вибір товару споживачем. Теорія граничної корисності.

Обмін товарів і гроші. Роль золота в економічному житті. Гроші та їх функції. Види грошей. Грошові системи та закон грошового обігу. Еволюція грошових систем.

Еволюція та функції ринку. Умови функціонування ринку. Типи та види ринків. Сегментація ринків, фактори сегментації ринків. Межі ринкових відносин. Теореми А.Сміта та Р.Коуза. Моделі та шляхи переходу до ринкової економіки.

Інфраструктура ринку. Основні елементи ринкової інфраструктури.

 

Тема 4. Ринковий механізм та його елементи

Фактори формування попиту. Попит та його величина. Закон попиту. Винятки дії закону попиту. Фактори, що впливають на попит. Еластичність попиту.

Фактори формування пропозиції. Пропозиція та її величина. Фактори, що впливають на пропозицію. Еластичність пропозиції.

Взаємодія попиту та пропозиції. Утворення ціни рівноваги. Саморегулювання економічної системи та забезпечення ринкової рівноваги. Сучасні моделі ринкової рівноваги на макрорівні. Зміна ринкової рівноваги.

Ціна і її функції в ринковій економіці. Ціна виробництва. Механізм ціноутворення. Ціни в Україні, їх класифікація.

Конкуренція: сутність, види, форми. Методи конкурентної боротьби. Позитивні і негативні наслідки конкуренції.

Причини виникнення, сутність і види монополій. Монопольна влада. Критерії та межі монополізації економіки. Недоліки надмірної монополізації економіки. Економічні наслідки монополій. Ринок монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції. Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія та економічна ефективність. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства. Проведення антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні.

 

Змістовий модуль 3. Мікроекономіка

Тема 5. Підприємство та підприємництво в системі ринкових відносин

Підприємство як субєкт економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції підприємства. Організація процесу виробництва. Обмеженість ресурсів та шляхи її подолання. Продукція підприємств та її економічні форми. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. Капітал як фактор виробництва. Структура капіталу та його обіг. Кругообіг капіталу. Промисловий капітал. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. Основний капітал. Фізичне та моральне зношування основного капіталу. Механізм відтворення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації. Амортизаційний фонд як одне із джерел відтворення основного капіталу. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу. Фактори, що впливають на швидкість обігу. Оборотні засоби та їх структура. Показники ефективності використання основного та обігового капіталу.

Суть підприємництва та умови його існування. Види та суб’єкти підприємницької діяльності. Форми підприємництва. Підприємництво і бізнес. Перспективи розвитку підприємництва в Україні. Проблема банкротства підприємств. Законодавство про банкрутство.

Тема 6. Ринкові відносини в аграрному секторі

Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин. Форми господарювання у сільському господарстві: фермерські, кооперативні, державні, змішані. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Розподіл і використання рентного доходу. Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. Ціна землі.

Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс. Механізм реалізації аграрних відносин в сучасних умовах. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробника..

Тема 7. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл

Сутність доходу. Доходи факторів виробництва (заробітна плата, підприємницький доход, відсоток, рента).

Заробітна плата, як основний вид трудових доходів. Сутність і вартість робочої сили. Форми та системи заробітної плати в сучасних умовах. Суспільні фонди споживання та соціальна політика держави.

Нерівність в доходах та способи її вимірювання (крива Лоренца, коефіцієнт Джині).

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток

Фактори виробництва, економічна та соціальна ефективність. Виробнича функція.

Капітал та його структура. Кругообіг і обіг капіталу.

Концепції витрат виробництва. Витрати виробництва: зовнішні, внутрішні, загальні, постійні, змінні, середні, граничні. Особливості динаміки постійних, змінних, середніх витрат при збільшенні обсягів виробництва.

Витрати та використання праці у виробництві. Фактори, що визначають фінальну продуктивності праці.

Прибуток. Теорії прибутку. Бухгалтерський і економічний прибуток. Норма прибутку і чинники, що її визначають. Умови максимізації прибутку.

 

Змістовий модуль 4. Макроекономіка

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

Макроекономіка – сукупність взаємозв’язаних виробників та споживачів товарів та послуг. Агрегування та макроекономічне моделювання. Основні макроекономічні школи.

Національне рахівництво. Система національних рахунків. Визначення валового національного продукту (ВНП). Валовий внутрішній продукт (ВВП). Національне виробництво. Підрахунок ВНП за витратами, доходами і доданій вартості. Чистий національний продукт (ЧНП). Національний доход(НД). Особистий доход.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін. Соціальна та економічна ефективність національного виробництва.

Науково-технічний прогрес – матеріальна основа формування ефективної структури виробництва. Види науково-технічних інновацій.

Тема 10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність

Макроекономічна рівновага. Модель макроекономічної рівноваги AD-AS. Споживання, заощадження, інвестиції та макроекономічна рівновага. Класична та кейнсіанська моделі загальної економічної рівноваги.

Визначення та вимірювання економічного зростання. Фактори економічного зростання. Основні моделі рівноважного, економічного зростання.

Циклічні коливання економіки. Теорії циклів. Види і тривалість економічних циклів.

Причини та види безробіття. Визначення рівня безробіття. Закон Оукена. Безробіття та соціальний захист населення.

Інфляція. Причини, темпи та види інфляції. Механізм розвитку інфляції. Антиінфляційні заходи держави. Соціально-економічні наслідки інфляції та безробіття. Крива Філліпса.

Макроекономічна політика, вибір моделей макроекономічної політики.

Тема 11. Економічна роль держави у ринковій економіці

Необхідність та сутність державного регулювання ринкової економіки. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання.

Економічні функції держави.

Об’єктивна потреба та теоретичні основи державного регулювання економіки України. Система органів державного регулювання економіки України.

Методи державного регулювання ринкової економіки.

Стратегії соціально-економічного розвитку країни. Мікроекономічне коливання.

Економічна політика держави та її види.

Тема 12. Фінансово-кредитна система

Фінанси та їх роль у ринковій економіці. Фінансовий ринок та його складові.

Грошовий ринок. Попит на гроші та пропозиція грошей. Рівновага на грошовому ринку. Банки та їх функції. Банківська система України.

Кредит. Види кредиту. Принципи кредитування. Основні джерела кредиту. Кредитно-грошова політика. Цілі та інструменти кредитно-грошової політики держави.

Фондовий ринок та його функції. Цінні папери та їх види.

Основні цілі бюджетно-податкової політики та її інструменти. Бюджетна система, її структура. Державний бюджет та надлишки. Циклічні і структурні дефіцити державного бюджету. Інфляційні та не інфляційні способи фінансування бюджетного дефіциту. Державний борг. Управління державним боргом.

Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетно-податковою та зовнішньо - економічною політикою держави.

 

Змістовий модуль 5. Сучасне світове господарство

Тема 13. Світове господарство та його форми

Сутність світового господарства та необхідність міжнародних економічних зв’язків. Етапи розвитку світового господарства.

Міжнародний поділ праці, його принципи і форми.

Міжнародна торгівля, її форми та структура. Теорія зрівняльних витрат Д.Рікардо. Зовнішня торгівля та розподіл доходів. Торгова політика держави та платіжний баланс. Дефіцит і криза платіжного балансу. Особливості міжнародної торгівлі на сучасному етапі.

Міжнародний рух капіталів та його особливості на сучасному етапі. Міжнародна міграція робочої сили. Еміграція з України та її наслідки. Вплив трудових міжнародних міграційних процесів на розвиток національної економіки.

Міжнародна економічна інтеграція. Основні етапи еволюції міжнародної економічної інтеграції та її перспективи.

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини

Сутність та структура міжнародних валютних відносин. Основні тенденції розвитку світових валютних відносин. Світова валютна система та основні етапи її розвитку.

Валютний ринок, котирування валют. Валютне регулювання. Валютний курс. Фактори впливу на валютний курс. Валютні обмеження, форми валютних обмежень. Конвертована валюта  та форми конвертованості. Шляхи досягнення конвертованості валют.

Міжнародні кредитні відносини.

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем

Сутність та класифікація глобальних проблем. Сфери дії глобальних проблем.

Причини виникнення та загострення глобальних економічних проблем. Шляхи розв’язання глобальних проблем.

Глобалізація та її вплив на розвиток економіки.

добувачів вищої освіти денної форми навчання використовуються такі засоби оцінювання:

- поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях;

- оцінка виконання практичних самостійних завдань;

- оцінка аналізу практичних ситуацій, кейсів на практичному занятті;

- тестова перевірка під час поточного контролю;

- проведення двох рубіжних контролів.

Рубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль знань здобувачів вищої освіти після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Проводиться у вигляді модульної контрольної роботи або за результатом поточного контролю.

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-бальною системою, національною шкалою та шкалою ЄКТС.

Критерії оцінювання проведення змістовного модульного контролю з дисципліни

 
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
Модульна контрольна робота
-
60
Поточне опитування 
20
20
Тестові завдання
5
5
Реферат
10
10
Індивідуальні завдання
5
5
Підсумок
40
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Рекомендована література

 

Базова

 

1.      Економічна теорія: політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Вид. 6-те, перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2017. 719 с.

2.      Захожай В. Б., Козлова А. І., Діденко О. А. та ін. Економічна теорія: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая. К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 2016. 520 с.

3.       Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. Основи економічної теорії / за заг. ред. П. В. Круша: навчальний посібник. К.: Каравела, 2017. 448 с.

4.       Кулішов В.В., Падалка О.С., Вачевський М.В., Кильова Г.О., Мадзігон В.В., Кулішов В.С. Основи ринкової економіки: навч. підручник. Львів: Магнолія 6, 2018 р. 472 с.

5.       Лагутін В.Д., Уманців Ю.М., Щербакова Т.А. та ін. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 608 с.

6.       Мацелюх Н. П. Максименко, І. А. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Центр учб. літ., 2016. 226 с.

7.       Мочерний С.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: підручник. Львів: Ліга-Прес, 2018. 600 с.

8.      Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Марченко О.С.та ін. Економічна теорія : навчальний посібник / за заг. ред. Л.С. Шевченко. Харків : Право, 2016. 268 с.

9.      Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С. Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. К.: Видавництво Ліра. К, 2020. 450 с.

 

Допоміжна

 

1.    Андрусь О.І. Економічна теорія: практикум: інтерактивні методи в модульному навчанні: навчальний посібник К:, КНТ, 2008.480 с.

2.     Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: у 2-х книгах: навчальний посібник / За ред. С.М. Панчишина. 4-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2006. 746 с.

3.    Базилевич В.Д. Економічна теорія: політична економія : навчальний посібник 9-е вид. Київ : Знання, 2014. 710 с.

4.    Базилевич В.Д., Базилевич К. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навч. посібник. К., Знання, 2008. 263 с.

5.    Башнянин Г.І. Мікроекономічна теорія: навч. посібник / за ред.. проф. Г.І. Башнянина і доц.. О.В. Щедрої. Львів: Новий світ. 2007. 640 с.

6.    Горлач  М.І. Економічна теорія. Підручник. 2017.- К.:Центр учбової літератури. 532 с.

7.    Зазімко А.З. Політична економія: структурно – логічний навчальний посібник. К.: КНЄУ, 2006. 723 с.

8. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2017. 326 с.

9.    Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В. Г. Чепінога. К.: Юрінком Інтер, 2011. 653 с.

10.   Економічна теорія: навчальний посібник / за заг. ред. В. П. Якобчук,. В. Б. Котвицький, Житомир. 2015.456 с.

11.    Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. Київ : Знання, 2012. 208 с.

12.    Економічна теорія: політична економія: підручник / за ред. Юрія С.І. К.: Кондор, 2009. 604 с.

13.     Економічна теорія: навчальний посібник / за ред. О. В. Стефанишина ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 335 с.

14.     Камінська Т.М. Основи економічної теорії. Підручник. 2018. К.: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 232 с.

15.    . Костюк В.С. Андрющенко А.М., Борейко І.П.. Економічна теорія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.  Київ : Центр навч. літ., 2009. 282 с.

16.     Лагутін В.Д., Пронкіна Л.І.. Макроекономіка : навчальний посібник. Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2012. 268 с.

17.     Мікроекономіка: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2007. 678 с

18.     Основи економічної теорії: навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. К.: Каравела, 2007. 480 с.

19.                   Основи економічної науки : навчальний посібник для самост. підгот. до курсов. екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх та ін. ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. К. : Центр учб. літ., 2015. 324 с.

20.     Основи економічної теорії: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти неекономічних спеціальностей / за ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. 260 с.

21.    Семененко В.М., Коваленко Д.І..  Економічна теорія. Політекономія : навчальний посібник. 2-ге вид. доп. та перероб. Київ : Центр навч. літ., 2011. 428 с.

22.   Слатвінський М. А. Економічна теорія. Макроекономіка: навчальний посібник Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. 188 с.

10.   Холявко Н. І., Гонта О. І. Економічна теорія: навчальний посібник. Науковий ін-т економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. Чернігів: ЧНТУ, 2014. 218 с.

11.  Якобчук В. П. Економічна теорія: навч. посібник. 3-тє вид., перероблене. К.: Видавництво Ліра К, 2015. 408 с.

23.     Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С. Яремко Л.А., Ващишин А. М. Перехідні економічні системи: навч. посібник. К.: Видавництво "Каравела". 2018. 368 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html.

2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. 1991. №29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3. Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.rada.gov.ua

6. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kmu.gov.ua

7 Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.minfin.gov.ua

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.me.kmu.gov.ua

9. Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.bank.gov.ua

10. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України www.ukrproject.gov.ua

11. Рахункова палата України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.ac-rada.gov.ua

12. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.niss.gov.ua

13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua

14. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index

15.  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

16.   Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru

17.   Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/

18.   Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

19.   Урядовий портал [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.


Course rating: