Метою викладання навчальної дисципліни «_Практичний курс другої іноземної мови (французької)» є навчити студентів іншомовному міжкультурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях, що є важливими для студентів, і в межах передбаченої програмою тематики. Програма реалізується шляхом досягнення таких цілей: Практична: формувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі.

Освітня: сприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впев-неність студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до ви-вчення мови.

Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (французької)» є - розвинути комунікативні та когнітивні навички;

- навчити розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю;

- розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та інших джерел, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

- засвоїти граматичні правила визначених тем;

- оволодіти правилами професійного листування ;

- вміти читати та перекладати  тексти за програмною тематикою;

- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами, писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, мотиваційний лист;

- розуміти французьке монологічне та діалогічне мовлення за програмною тематикою;

- продукувати міні-діалоги  та монологи у ситуативній комунікації .

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:

інтегральну компетентність (ІК) "Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу і міжкультурної комунікації у процесі професійної діяльності або навчання, що пе-редбачає проведення наукових досліджень і характеризується комплексністю та не-визначеністю умов і вимог;

загальні компетентності ЗК 01. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 03 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 04 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 06 Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 08 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 09 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій).

ЗК10 Здатність проведення досліджень на належному рівні з дотриманням умов академічної доброчесності.

фахові компетентності: СК-5. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

СК-7. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови / мовлення для досягнення запланованого результату й організації успішної комунікації в усній і писемній формах англійською мовою на рівні С2 і другою мовою на рівні С1.

СК-8. Здатність здійснювати двосторонній переклад з іноземної мови на рідну мову та з рідної мови на іноземну із використанням лексичних і граматичних трансформацій.

СК-9. Здатність здійснювати редагування та постредагування текстів перекладу та робити реферування всіх основних видів тексту на англійській та другій іноземній мовах.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __300____ годин(и)__10___ кредити(ів) ЄКТС.