Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності; розвиток аналітичного, логічного та алгоритмічного мислення та математичного формулювання економічних задач, що виникають у менеджменті; вивчення математичного апарату, необхідного для освоєння інших загальнонаукових та спеціальних дисциплін.

Завдання навчальної  дисципліни: надання студентам знань з основних розділів вищої математики; вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв’язування економічних задач, математичних методів опрацювання даних для наукових та практичних висновків.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування загальних компетенцій, що включають в себе: Інтегральну компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

В ході вивчення дисципліни ставиться завдання формування фахових компетенцій, що відповідає виду діяльності

Фахові компетентності, яких набувають здобувачі вищої освіти в

процесі вивчення навчальної дисципліни «Вища математика»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК2.

 

 

 

 

Здатність визначати перспективи розвитку організації.

 СК3.

 

 

 

 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК12.

 

Здатність формулювати проблеми організації та  менеджменту, проводити їх аналіз за допомогою математичного апарату лінійної алгебри, векторного аналізу, аналітичної геометрії, лінійного програмування та основ математичного аналізу

Здатність співставлення результатів діяльності організації з іншими різноманітними факторами завдяки складання матриць параметрів, систем рівнянь характеристик результатів та формулювання економіко-математичної моделі.

Здатність аналітичного підходу до кількісного вимірювання взаємозв'язків між економічними та якісними показниками діяльності організації, подальшого їх аналізу та наведення обґрунтованих висновків, а також коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов

Здатність визначати найбільш оптимальний вектор розвитку організації використовуючи кількісно-аналітичний підхід.

Здатність знаходити оптимальні шляхи розвитку організації на основі розв’язання задач лінійного програмування та екстремальних задач диференційного числення.

Здатність побудови та аналізу багатофакторних задач менеджменту на основі апарату диференційного числення функцій багатьох змінних.

Здатність формувати обґрунтовані рішення на основі прогнозування із застосуванням методу найменших квадратів

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення задач менеджменту.

Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології для обробки математичних моделей у сфері економіки та менеджменту.

Здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності обґрунтовувати та приймати рішення на основі математичних досліджень в сфері менеджменту.

Очікувані програмні результати навчання:

ПР4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПР6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПР7. Виявляти навички організаційного проектування.

ПР11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

ПР16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПР17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.