Мета вивчення навчальної дисципліни - полягає у формуванні наукового економічного мислення, пізнання економічних законів і категорій, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення суспільних потреб у різних економічних системах.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення загальних закономірностей функціонування економічної системи суспільства.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

  1. Розуміння системи економічних відносин в їх єдності з продуктивними системами та іншими суспільними відносинами;

  2. Знання змісту економічних законів, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ як у ринковій, так і в інших економічних системах;

  3. Вміння аналізувати закономірності функціонування і розвитку економічних систем світової цивілізації, сутність сучасного світового господарства, глобальних проблем його розвитку;

  4. Розуміння сутності і ролі відносин власності у розвитку економічної системи суспільства, тенденції розвитку форм власності в Україні;

  5. Знання сутності ринкової системи, закономірностей її розвитку, ролі конкуренції, вільного ціноутворення, інфраструктури ринкового господарства;

  6. Вміння аналізувати роль ринку праці, розвитку підприємництва, функціонування домогосподарства в соціально-економічні системі;

  7. Обґрунтування механізму функціонування макроекономічних процесів та інститутів їх регулювання, ролі держави в системі макроекономічного регулювання;

  8. Визначення сутності світового господарства, закономірностей його функціонування, форм міжнародних економічних відносин, глобалізації світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційних проблем людства.

  9. Обґрунтування характеристики сучасного стану української економіки, перспектив та стратегії її розвитку в умовах глобалізації.

Курс складається з 5 кредитів, паралельно з лекційним курсом студенти матимуть практичні заняття. Кожне з яким буде присвячено засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю навичок в розв’язанні задач.