Характеристика навчальної дисципліни

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіки», викликана безліччю проблем і невирішених питань на макрорівні (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі глибокого порівняльного аналізу макроекономічних показників та агрегованих величин виявляти основні макроекономічні пропорції, рівень розвитку, характер і силу взаємодії різних ринків(товарного, грошового, праці) і суб’єктів економіки України між собою та на міжнародній арені; визначати індикатори макроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття) в сучасних реаліях; встановлювати якісну залежність між зростанням споживання та обсягом виробництва, між зростанням інвестицій і обсягом продукту; характеризувати стан державного бюджету  платіжного балансу тощо. Саме знання з макроекономіки дозволять йому дати правильну оцінку стану вітчизняної економіки, зробити правильні висновки з проведеного макроекономічного аналізу та запропонувати конкретні заходи щодо змін національної економічної політики; напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.

Кількість годин- 120, кредитів - 4, розподіл годин (денне відділення): лекції – 30 год., семінарські – 14 год., самостійна робота – 62 год., індивідуальні заняття – 14 год.); (заочне): лекцій-6 год.; практичних-2 год.; самостійної роботи – 98 год.; індивідуальної роботи 14 год.) вид контролю – іспит.

1.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо механізму функціонування національної економіки, системи її внутрішніх зв’язків, що розглядаються як єдине ціле та ведення міжнародної діяльності в глобальному середовищі попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Історія міжнародних економічних відносин, »«Міжнародні економічні відносини», «Економіка бізнес-структур». Отримані знання в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як «Міжнародна економічна інтеграція», «Міжнародні економічні інституції», «Фінанси та банківська справа», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Глобалізація і транснаціоналізація світової економіки. Міжнародні організації», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу», «Кон’юнктура економіки зарубіжних країн», «Міжнародний офшорний бізнес», «Міжнародна електронна торгівля», «Міжнародні валютні угрупування», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Теорія грошей і грошового обігу», «Фінансовий облік».

Пререквізіти: ОК2 – Економічна теорія: Тема 1. Економічна теорія : предмет, метод, функції. Економічна система суспільства. Тема 3. Ринок і його інфраструктура. Тема 4. Ринковий механізм і його елементи. Тема 6. Витрати виробництва і прибуток. Доходи в ринковій економіці. Тема 7. Національна економіка. Основні макроекономічні показники. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Рівновага національного ринку. Тема 8. Фінансова система. Макроекономічна нестабільність і державне регулювання в ринковій економіці. Тема 9. Світове господарство, світові валютні відносини та глобальні економічні проблеми сучасності.

ОК9 – Мікроекономіка: Тема 2. Корисність економічного блага. Економічний вибір. Тема 3. Аналіз поведінки споживача. Тема 4. Попит та пропозиція. Тема 7. Витрати

виробництва. Тема 9. Монопольний ринок. Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції. Тема 11. Олігополістична структура ринку. Тема 12. Ринок праці. Тема 13. Ринок капіталу. Тема 15. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.

Компетентності: ЗК – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; СК – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15.

Постреквізіти навчальної дисципліни: ОК – 15,17,18,19,22,23,25,26, 27, 32; ВК – 8,12,14 (ВБ1); 13,14 (ВБ2); 12,14 (ВБ3).

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності: здатність навчатися та бути сучасно навченим ЗК3; планувати та управляти часом ЗК4; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК8; уміння бути критичним та самокритичним ЗК9; спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) ЗК10; мати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності ЗК 12.

Фахові компетентності: здатність до пізнання теоретичних, методичних і практичних положень макроекономічних процесів та вміння на основі аналізу основних макроекономічних показників визначити систему можливих конкурентних переваг і пріоритети в розвитку національної економіки України і виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції СК1; обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях СК4; аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг,

інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі СК6; аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин СК7; проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків СК11; постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності СК15.

Результати навчання: відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін РН1; систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища РН4; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати РН7; обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях РН11; досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків РН18; застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України РН22.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіка»є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.
Основними завданнями вивчення «Макроекономіки є: вивчення ключових положень базових макроекономічних категорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та навичок оцінювати ефективність економічної політики держави.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука

Тема 1. Предмет, метод і функції макроекономіки

Змістовий модуль 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Змістовий модуль 3. Товарний ринок

Тема 3. Національний товарний ринок і його рівновага

Змістовий модуль 4. Споживання домогосподарств

Тема 4. Споживання та заощадження домогосподарств

Змістовий модуль 5. Приватні інвестиції

Тема5. Інвестиційний попит

Змістовий модуль 6. Сукупні витрати і ВВП

Тема 6. Сукупні витрати і обсяг національного виробництва

Змістовий модуль 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.

Тема 8. Фіскальна політика

Змістовий модуль 8. Грошовий ринок

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика

Тема 10 Спільна рівновага на  ринках благ, грошей і капіталу

Змістовий модуль 9. Інфляційний механізм

Тема 11. Інфляційний механізм і антиінфляційна політика

Змістовий модуль 10. Ринок праці

Тема 12. Національний ринок праці

Змістовий модуль 11. Економічна динаміка

Тема 13. Циклічність економічного розвитку

Тема 14. Економічне зростання і економічний розвиток

Змістовий модуль 12. Зовнішньоекономічна діяльність

Тема 15 Макроекономічні процеси у відкритій економіці.

1.      План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Тема 1. Предмет, метод і функції макроекономіки (лекція).

 

-лекція;

- сам. робота (тести, контрольні питання до теми)

- індивідуальна робота (скласти таблицю (М-е школи)

- 2 год.

- 4 год.

 

 

- 1год..

2.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

 

- лекція,

- семінар (усне опитування, тестування, рішення задач),

- сам. робота (робота з комп’ютером «Нові м-е. показники»);

- інд. роб. (таблиця БНГ та СНР)

- 2 год.

- 2 год.

 

 

 

- 4 год.

 

- 1год.

3.

Тема 3. Національний товарний ринок і його рівновага

 

-лекція,

- сам. робота (рішення задач, тестування),

- інд. робота (пошук інформації «Шоки AD-AS»)

-2 год.,

- 4 год.

 

1 год.

4.

Тема 4. Споживання та заощадження домогосподарств

 

- лекція,

- семінар (повідомлення, тестування, реферати);

- сам. робота (стислий конспект теорій споживання та заощадження);

- інд. робота (реферати)

- 2 год.,

- 2 год.

 

 

 

- 6 год.

 

1 год.

5.

Тема 5. Інвестиційний попит

 

- лекція;

- сам. робота (рішення задач, тести; відповіді на питання,

- інд. робота (моделі інвестицій - повідомлення)

- 2 год.

- 4 год.

 

 

1 год.

6.

Тема 6. Сукупні видатки і обсяг національного виробництва

 

- лекція,

- семінар (рішення задач, тести; відповіді на питання,

- сам. робота. (аналіз стану економіки України);

- інд. роб. (реферати)

- 2 год.,

- 2 год.,

 

 

-4 год.

 

- 1 год.

 

7.

Тема 7-8. Держава в системі макроекономічного регулювання

Фіскальна політика

 

- лекції,

- сам. робота (тези-теорії економ політики та держав. регулювання);

- інд. робота (тести, задачі)

- 4 год.

- 4 год.

 

 

- 2 год.

 

8.

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика

 

- лекції,

- семінар (усне опитування, рішення задач);

- сам. робота (відповіді на питання, конспект);

- інд. роб.(тести)

 

- 2 год.

- 2 год.

 

 

- 4 год.

 

- 1 год.

9.

Тема 10. Спільна рівновага на  ринках благ, грошей і капіталу

- лекція,

- сам. робота (аналіз національного ринку в моделі IS-LM)

 

- 2 год.

- 4 год.

 

10.

Тема 11. Інфляційний механізм і антиінфляційна політика

- лекція,

- семінар (реферати, фронтальне опитування, тести);

- сам. робота (таблиця «Теорії інфляції»; тези «Антиінфляційна політика»),

- інд.роб. (повідомлення «Інфляц. процеси в Україні»)

 

- 2 год.,

- 2 год.

 

 

- 4 год.

 

 

 

- 1 год.

 

11.

Тема 12. Національний ринок праці

- лекція;

- семінар (рішення задач, тести, індивід. опитування);

- сам. робота презентації «Соц. захист населення і політика зайнятості»

- інд. роб. (письмові відповіді на питання)

 

- 2 год.

- 2 год.

 

 

- 4 год.

 

 

- 1 год.

 

12.

Тема 13. Циклічність економічного розвитку

- лекція,

- сам. робота (тези «Теорії цикліч. розвитку»);

- інд. роб. (тести)

- 2 год.

- 4 год.

- 1 год.

 

13.

Тема 14. Економічне зростання і економічний розвиток

- лекція,

- семінар (реферати, тести, задачі, колоквіум),

сам. робота (моделі економ. зростання - презентація),

- інд. робота (конспект «Теорії екон. зростання»)

- 2 год.

- 2 год.

 

- 6 год.

 

 

- 1 год.

 

14.

Тема 15 Макроекономічні процеси у відкритій економіці

- лекція,

- сам. робота (тези «Платіжний баланс і валютний курс»),

- інд. роб. (тести, задачі)

- 2 год.

- 6 год.

 

-1 год.

 

2.      Самостійна робота

Самостійна робота (СР) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються здобувачами вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СР є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи здобувача вищої освіти.

Метою СР є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. Основними формами СР є такі:

-           опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

-           вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

-           підготовка до практичних занять та виконання домашніх завдань;

-           систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних контрольних робіт та підготовка до різних форм поточного контролю.

 

з/п

Назва тем самостійної роботи

Кількість годин

денне

заочне

1

Макроекономіка як наука

4

6

2

Система національних рахунків і нові макроекономічні показники

4

9

3

Сучасні теорії сукупного попиту і сукупної пропозиції

6

6

4

Теоретичні аспекти функції споживання і заощадження

6

8

5

Моделі інвестицій в макроекономічних теоріях

4

6

6

Моделі макроекономічної рівноваги

4

6

7

Теорії економічної політики та державного регулювання

2

4

8

Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя

2

4

9

Монетарна політика та проблема її ефективності

4

8

10

Рівновага національного ринку у моделі «IS-LM»

4

6

11

Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію. Антиінфляційна політика

4

9

12

Соціальний захист безробітних та політика зайнятості в Україні

3

6

13

Теорії економічних циклів

4

6

14

Теорії економічного зростання

6

6

15

Платіжний баланс і валютний курс

3

8

 

Разом

62

98

 

Самостійна робота студентів включає наступні види робіт: складання конспекту, тез доповідей, порівняльної таблиці, письмовий аналіз економічної ситуації, презентацію, відповіді на питання та тестові завдання, рішення задач, пошук статистичних даних тощо). Графік виконання самостійної роботи та кількість годин, відведених на її виконання відображається в робочій програмі курсу, методичці для підготовки до семінарських занять і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни. Перевірка виконання самостійної роботи здійснюється під час семінарського заняття, консультацій у формі усного виступу, індивідуального та фронтального опитування, презентації, повідомлення, тестування, рубіжного контролю знань студентів.

Консультативна допомога здобувачам вищої освіти надається у таких формах:

особиста   зустріч   викладача   і   здобувача   вищої   освіти   за   графіком консультацій

(https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-19 ) - один раз на тиждень або за попередньою домовленістю;

листування за допомогою електронної пошти el_chumak@ukr.net (у форматі 24/7 кожного дня);

- відеозустріч, аудіоспілкування або повідомлення у сервісах Viber, Telegram, WhatsApp (за графіком консультацій викладача);

- спілкування по телефону (з 15.00 до 20.00 кожен день крім вихідних та святкових днів).

Система та критерії оцінювання курсу

Контроль знань студентів з дисципліни «Макроекономіка» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Макроекономіка» поділяється на 2 основні модулі, у межах яких розподілені теми 12 змістових модулів.

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання: поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання індивідуальних самостійних завдань та результатів домашньої роботи, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового контролю знань студентів, проведення двох рубіжних контролів.

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі іспиту.

Система оцінювання враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою, контрольні заходи включають: 1) поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів; 2) модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль; 3) підсумковий / семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену.

Письмове контрольне опитування проводиться на кожному практичному занятті та включає практичні завдання різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля. Підсумкова оцінка за семестр може також визначатися як середня двох підсумкових контролів за перший та другий модулі.

Стратегія оцінювання

Вага, %

Термін

Критерії оцінювання

Модульна контрольна робота

50

впродовж семестру

Письмове опитування

Форми контролю знань студентів

5

Розв’язування задач

10

Індивідуальне завдання з теми

10

Виконання домашнього завдання 

10

Усне опитування, участь в дискусіях

5

Тестування

10

Участь у науковій конференції або олімпіаді

Складання екзамену

90 – 100

після модулю

відмінно

85-89

добре

75-84

70-74

задовільно

60-69

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Якщо здобувач вищої освіти не отримав екзамен за поточними результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами оцінювання за шкалою ЄКТС відповідей (в yстній або письмовій формі) на контрольні питання екзамену та виконання практичного завдання. Контрольні питання до екзамену здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua

 

Політика курсу

Політика відвідування аудиторних занять (особиста присутність здобувача вищої освіти на заняттях). В умовах впровадження он-лайн-освіти за наявності об’єктивних причин (наприклад, лікарняні, стажування, мобільність, індивідуальний графік, знаходження на карантині і т. інш.) та за узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти може здійснюватись самостійно, на засадах академічної доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти має звітувати через електронну пошту або через систему дистанційного навчання Moodle про стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій - виходити на онлайн-консультацію.

Політика дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, досягнення результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань.

Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5  Положення про організацію освітнього процесу в

Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».

 

Рекомендована література

 

Базова

1.      Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.А. Макроэкономика: Учебник К.: Знання, 2015. – 694 с. (Классический университетский учебник)

2.       Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 442 с.

3.      Бакланова О.Г., Мужайло В.Д., Брагарник О.О., Даниліна С.О. Макроекономіка: навчальний посібник К.: КНЕУ, 2015. 267 с.

4.       Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: навч. посібник. Львів: Видавництво: Новий світ 2000. 2018. 552 с.

5.      Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навчальний посібник. 2-е вид., допов. Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2017. 292 с.

6.        Звєрякова М.І.. Макроекономіка: навч. посібник [Електронний ресурс] Одеса. 2015. 267 с. Режим доступу: URL: http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf

7.       Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Олексієнко Р.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – 100 с.

8.       Калініченко О.В., Плотник О.Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. – 672 с.

9.       Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро- мікроекономіка: від теорії до практики: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2018. 444 с.

10.   Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2017р. 242 с.

11.   Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: навч. посібник. К.: Каравела,  2016. 424 с.

12.   Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник. Львів: Інтелект-Захід, 2017. 167с.

13.   Кулішов В.В Макроекономіка: теорія і практикум: навч. посібник. К.: Таксон,. 2017. 256 с.

14.   Лагутін В. Д., . Соколовська І. П, Уманців Ю. М. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К. : КНТЕУ, 2018. 103 с.

15.  Лисюк В.С., Лисюк Т.П. Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник Рекомендовано МОН України. 2016 354 с.

16.   Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В. Макроекономіка: базовий курс : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2016. 254 с.

1.17. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: проф. Малий І.Й., проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., доц. Федірко Н.В. та ін. К.: КНЕУ, 2017. 200 с. Режим доступу: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macr oeconomics/

18. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В.Г., проф. Денисенка М.П. К.: Алерта, 2013. 728 с.

19. Могилевська О.Ю. Макроекономіка: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2017. 115с.

20. Панчишин С.М., Островерх П.І., Грабинська І.В. та ін. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка .567 с.

21. Панчишин С.М., Островерх П.І. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Вид. 6-те, перероб. та доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.152 с.

22. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 248 с.

23. Скорик Г. І., Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 164 с.

24. Соболєва О. П. Макроекономіка. Навчальний посібник. Харків: ХУБС УБС НБУ, 2013. 158 с.

25. Шупик І. І., Песцова-Світалка О. С.. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2015. 316 с.

26. Харкянен Л.В. Макроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2016. 248 с.

Допоміжна

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: у 2-х книгах: навчальний посібник / За ред. С.М. Панчишина. 4-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2006. 746 с.

2.Батура О.В. Макроекономіка: навчальний посібник / О.В. Батура, О.Ф. Івашина, Л.Ф. Новикова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. 443с.

3.Бутук О.І. Волкова Н. І. Макроекономіка: тренінг-курс : навчальний посібник. К.: Знання, 2007. 236 с.

4.      Горбачук В. Макроекономічні методи : навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 1999. 263 с.

5.      Дадаян В.С. Макроэкономика для Всех : учебное пособие. Дубна: «Феникс», 1996. 298 с.

6.      Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика : учебное пособие. Пер. з англ. СПб.: СПб-оркестр, Литера плюс, 1994. 563 с.

7.      Дорнбуш Р., Фішер С.Макроекономіка: навчальний посібник у 2-х частинах. Пер з нім. К.: Основи, 1996. 586с.

8.Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: учебник 2-е изд., стереотип. К.: Знання, 2006. 370 с.

9.      Карпінський Б.А., Божко С.М., Карпінська О.Б. Макроекономіка : зростання і сталий розвиток : навчальний посібник. К.: Професіонал, 2006. 283 с.

10.  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 236 с.

11.  Кравцов О.С., Бережний В.М., Онєгіна В.М.. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2004. 200с.

12.  Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практики : : навчальний посібник. Львів: Магнолія плюс, 2004. 253 с.

13.   Кушнір В.С. Мікро- та макроекономіка : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 256 с.

14.  Малиш Н.А. Макроекономіка: навчальний посібник. К.: МАУП, 2003. 182 с.

15.  Макроекономіка : навчальний посібник / За ред. І.І. Вініченко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 172 с.

16.   Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: навчальний посібник. К.: ВД. «Професіонал», 2004. 258с.

17.  Мікроекономіка і макроекономіка: підручник у 2-х частинах / За заг. ред. С.Будаговської К.: Основи, 1998. 356с.

18.  Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : навчальний посібник. К.: Знання, 2006. 222 с.

19.  Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник. 4-е вид., стереотип К.: Либідь, 2005. 615 с.

20.  Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки : політекономічний аспект : навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2004. 199 с.

21.  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник. К.: Таксон, 1996. 238с.

22.  Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О. Макроекономіка : підручник. К.: Либідь, 1999. 288 с.

23.  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник. 2-е вид., без змін. К.: КНЕУ, 2007. 442 с.

24.  Сакс Дж., Д. Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный поход. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. 212с.

25.  Самуелсон Пол А. Нордхаус Вільям Д. Макроекономіка: навчальний посібник у 2-х частинах. Пер з англ. К.: Основи, 1995. 544с.

26.  Селищев А.С. Макроэкономика: учебник. Изд. 3-е доп. и перераб. СПб: Питер, 2005 464с. (Серия «Учебник для вузов»).

27.  Солонінко К.С. Макроекономіка : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2002. 320 с.

28.  Старченко В.Д. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К.: УФІМБ, 2000. 104 с.

29.  Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. К.: Геопринт, 2006. 199 с.

Інформаційні ресурси

 

1.      Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html

2.       Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3.       Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

4.       Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5.       Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.rada.gov.ua

6.       Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kmu.gov.ua

7.       Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.minfin.gov.ua

8.       Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.me.kmu.gov.ua

9.       Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.bank.gov.ua

10.   Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – www.ukrproject.gov.ua

11.   Рахункова палата України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.ac-rada.gov.ua

12.   Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.niss.gov.ua

13.   Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua

14.   Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index

15.   Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

16.   Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/

17.   Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/.

18.   Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

15.   Урядовий портал [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/.


Course rating: