Характеристика навчальної дисципліни "Макроекономіка"

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Макроекономіки», викликана безліччю проблем і невирішених питань на макрорівні (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі глибокого порівняльного аналізу макроекономічних показників та агрегованих величин виявляти основні макроекономічні пропорції, рівень розвитку, характер і силу взаємодії різних ринків(товарного, грошового, праці) і суб’єктів економіки України між собою та на міжнародній арені; визначати індикатори макроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття) в сучасних реаліях; встановлювати якісну залежність між зростанням споживання та обсягом виробництва, між зростанням інвестицій і обсягом продукту; характеризувати стан державного бюджету  платіжного балансу тощо. Саме знання з макроекономіки дозволять йому дати правильну оцінку стану вітчизняної економіки, зробити правильні висновки з проведеного макроекономічного аналізу та запропонувати конкретні заходи щодо змін національної економічної політики; напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.

                                                                       СИЛАБУС

МАКРОЕКОНОМІКА

спеціальності 075 «Маркетинг» 

 

Тип: нормативна

Курс (рік навчання):2(2)

Семестр:3

Кредити: 5

Викладач: Чумак Олена Василівна, к. філософ. н., доцент

Розподіл годин:загальна кількість 150 годин (для денного відділення: 30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 90 годин самостійної роботи; для заочної форми навчання: 6 годин лекцій, 2 години практичних занять, 142години самостійної роботи;).

Лекції, практичні роботи, індивідуальні завдання, розрахунково-графічні роботи, модульний контроль знань, контрольна робота.

Метою і завданнями курсу є формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки; вивчення ключових положень базових макроекономічних категорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та навичок оцінювати ефективність економічної політикидержави.

Оволодіння дисципліною «Макроекономіка» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути економічне мислення, здобути навички творчого використання основних макроекономічних підходів, методів та інструментарію макроекономічного аналізу економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

 

Вміст курсу: основи теорії макроекономічного аналізу; механізми регулювання та перспективи розвитку товарного і фінансового ринків; особливості функціонування ринку праці; виявлення основних макроекономічних пропорцій та індикаторів макроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття); оволодіння навичками аналізу і оцінювання стану державного бюджету та платіжного балансу, сучасної макроекономічної політики держави.

Інформаційний обсягнавчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука

Тема 1. Предмет, метод і функції макроекономіки

Змістовий модуль 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 2Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Змістовий модуль 3. Товарний ринок

Тема 3. Національний товарний ринок і його рівновага

Змістовий модуль 4. Споживання домогосподарств

Тема 4. Споживання та заощадження домогосподарств

Змістовий модуль 5. Приватні інвестиції

Тема 5. Інвестиційний попит

Змістовий модуль 6. Сукупні витрати і ВВП

Тема 6. Сукупні витрати і обсяг національного виробництва

Змістовий модуль 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання

Тема 8. Фіскальна політика

Змістовий модуль 8. Грошовий ринок

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика

Тема 10 Спільна рівновага на  ринках благ, грошей і капіталу

Змістовий модуль 9. Інфляційний механізм

Тема 11. Інфляційний механізм і антиінфляційна політика

Змістовий модуль 10. Ринок праці

Тема 12.Національний ринок праці

Змістовий модуль 11. Економічна динаміка

Тема 13. Циклічність економічного розвитку

Тема 14. Економічне зростання і економічний розвиток

Змістовий модуль 12. Зовнішньоекономічна діяльність

Тема 15Макроекономічні процеси у відкритій економіці.


Курс буде складатися з 5 кредитів, паралельно з лекційним курсом студенти матимуть практичні заняття. Кожне з яким буде присвячено засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю навичок у розв’язанні задач.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

інтегральну компетентність:здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗКЗ;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК4;

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків ЗК5;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціяхЗК7;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК8;

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК9;

 

фахові компетентності:

 

здатність до пізнання теоретичних, методичних і практичних положень макроекономічних процесів та вміння на основі аналізу основних макроекономічних показників визначити систему можливих конкурентних переваг і пріоритети в розвитку національної економіки України, приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці тавизначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів. СК7;

- здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності СК8;

- здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльностіСК9;

- здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності. СК10;

здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринківСК11;

здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингуСК12.

 

Очікувані програмні результати навчання:

-   аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності Р2;

-   застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу Р3;.

-   збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію Р4;

-   виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів Р5;

-   застосовувати інноваційні підходи щодо впровадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища Р8;

-   оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень Р9; пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта Р10;

-   демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта Р11;

-   виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним Р12;

-   відповідати за результати своєї діяльності виявляти навичкипідприємницької та управлінської ініціативиР13.

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Тип: нормативна

Курс (рік навчання):2(2)

Семестр:3

Кредити: 5

Викладач: Чумак Олена Василівна, к. філософ. н., доцент

Розподіл годин:загальна кількість 150 годин (для денного відділення: 30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 90 годин самостійної роботи; для заочної форми навчання: 6 годин лекцій, 2 години практичних занять, 142години самостійної роботи;).

Лекції, практичні роботи, індивідуальні завдання, розрахунково-графічні роботи, модульний контроль знань, контрольна робота.

Курс буде складатися з 5 кредитів, паралельно з лекційним курсом студенти матимуть практичні заняття. Кожне з яким буде присвячено засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю навичок у розв’язанні задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

інтегральну компетентність:здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК1;

здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях ЗК2;

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмовоЗК3;

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК5;

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК4;

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків ЗК5;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК6;

здатність працювати у команді ЗК7;

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість ЗК 8;

здатність діяти відповідально та свідомо ЗК 10;

 

фахові компетентності:

 

здатність до пізнання теоретичних, методичних і практичних положень макроекономічних процесів та вміння на основі аналізу основних макроекономічних показників визначити систему можливих конкурентних переваг і пріоритети в розвитку національної економіки України, приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці  та критично осмислювати теоретичні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності СК 1;

- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур СК 2;

- здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин СК 3;

- здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур СК 4;

здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності СК 5;

- здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності СК 8;

- здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур СК 9;

- здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків СК 10.

 

Очікувані програмні результати навчання:

-   використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях Р1;

-   застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності Р2;

-   використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Р4;

-   організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Р5;

-   вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей Р6;

-   демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати Р7;

-   демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці Р11;

-   володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур Р12;

-   використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур Р13;

-   вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності Р14;

-   вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливівР17;

-   застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм Р19;

-   знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків Р20.

 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Тип: нормативна

Курс (рік навчання): 2(2)

Семестр:3

Кредити: 5

Розподіл годин: загальна кількість 150 годин (для денного відділення: 30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 90 годин самостійної роботи; для заочної форми навчання: 6 годин лекцій, 2 години практичних занять, 142 години самостійної роботи;).

Лекції, практичні роботи, індивідуальні завдання, розрахунково-графічні роботи, модульний контроль знань, контрольна робота.


загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК01;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК02;.

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК06;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК07;

- здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел ЗК08;

- здатність працювати у команді ЗК10;

- здатність працювати автономно ЗК12.

 

фахові компетентності:

- здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК 01;

- здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК 03;

- здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК 10;

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку. СК 11.

 

Очікувані програмні результати навчання:

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем ПР01;

- знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування ПР04;

- розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування . ПР07;

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати ПР16;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань ПР19.


Оцінювання: Система оцінювання враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою, контрольні заходи включають: 1) поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів; 2)модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль; 3) підсумковий / семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену.

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи,підсумковий контроль у формі іспиту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

За

шкалою

ЕСТS

За

100-бальною

шкалою

 

За

національною

шкалою

Визначення**

A

90 - 100

відмінно

відмінно - відмінне виконання з незначною кількістю помилок

B

85-89

добре

дуже добре - вище середнього рівня, але з деякими поширеними помилками

 

 

 

 

C

75-84

добре - в цілому правильне виконання, але з помітними помилками

D

70-74

задовільно

задовільно – виконання в повному обсязі, але зі значною кількістю недоліків

E

60-69

достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35-59

незадовільно з можливістю

повторного

складання

 

незадовільно– недостатньо: необхідно допрацювати

F

1-34

незадовільно

з обов'язковим

повторним

курсом

незадовільно- необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролів від 30 до 60 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Політика курсу

Політика відвідування аудиторних занять(особиста присутність здобувача вищої освіти на заняттях). В умовах впровадження он-лайн-освіти за наявності об’єктивних причин (наприклад, лікарняні, стажування, мобільність, індивідуальний графік, знаходження на карантині і т. інш.) та за узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти може здійснюватись самостійно, на засадах академічної доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти має звітувати через електронну пошту або через систему дистанційного навчання Moodle про стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій - виходити на онлайн-консультацію.

Політика дедлайнів.Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика академічної доброчесності.Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, досягнення результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань.

Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5  Положення про організацію освітнього процесу в

Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними данимиміж викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».

Рекомендована література

Базова

1.     Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.А. Макроэкономика: Учебник К.: Знання, 2015. – 694 с. (Классический университетский учебник)

2.      Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 442 с.

3.     Бакланова О.Г., Мужайло В.Д., Брагарник О.О., Даниліна С.О. Макроекономіка: навчальний посібник К.: КНЕУ, 2015. 267 с.

4.      Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: навч. посібник. Львів: Видавництво: Новий світ 2000. 2018. 552 с.

5.     Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навчальний посібник. 2-е вид., допов. Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2017. 292 с.

6.       Звєрякова М.І.. Макроекономіка: навч. посібник [Електронний ресурс] Одеса. 2015. 267 с. Режим доступу: URL:http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf

7.      Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Олексієнко Р.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – 100 с.

8.      Калініченко О.В., Плотник О.Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. – 672 с.

9.      Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро- мікроекономіка: від теорії до практики: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2018. 444 с.

10.  Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2017р. 242 с.

11.  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: навч. посібник. К.: Каравела,  2016. 424 с.

12.  Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник. Львів: Інтелект-Захід, 2017. 167с.

13.  Кулішов В.В Макроекономіка: теорія і практикум: навч. посібник. К.: Таксон,. 2017. 256 с.

14.  Лагутін В. Д., . Соколовська І. П, Уманців Ю. М. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К. : КНТЕУ, 2018. 103 с.

15. Лисюк В.С., Лисюк Т.П. Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник Рекомендовано МОН України. 2016 354 с.

16.  Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В. Макроекономіка: базовий курс : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2016. 254 с.

1.17. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: проф. Малий І.Й., проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., доц. Федірко Н.В. та ін. К.: КНЕУ, 2017. 200 с. Режим доступу:http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macr oeconomics/

18. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В.Г., проф. Денисенка М.П. К.: Алерта, 2013. 728 с.

19. Могилевська О.Ю. Макроекономіка: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2017. 115с.

20. Панчишин С.М., Островерх П.І., Грабинська І.В. та ін. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка .567 с.

21. Панчишин С.М., Островерх П.І. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Вид. 6-те, перероб. та доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.152 с.

22. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 248 с.

23. Скорик Г. І., Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 164 с.

24. Соболєва О. П. Макроекономіка. Навчальний посібник. Харків: ХУБС УБС НБУ, 2013. 158 с.

25. Шупик І. І., Песцова-Світалка О. С.. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2015. 316 с.

26. Харкянен Л.В. Макроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2016. 248 с.

Допоміжна

1.     Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: у 2-х книгах: навчальний посібник / За ред. С.М. Панчишина. 4-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2006. 746 с.

2.     Батура О.В. Макроекономіка: навчальний посібник / О.В. Батура, О.Ф. Івашина, Л.Ф. Новикова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. 443с.

3.     Бутук О.І. Волкова Н. І. Макроекономіка: тренінг-курс : навчальний посібник. К.: Знання, 2007. 236 с.

4.     Горбачук В. Макроекономічні методи : навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 1999. 263 с.

5.     Дадаян В.С. Макроэкономика для Всех : учебное пособие. Дубна: «Феникс», 1996. 298 с.

6.     Долан Э.Дж.,Линдсей Д.Е.Макроэкономика : учебное пособие. Пер. зангл. СПб.: СПб-оркестр, Литера плюс, 1994. 563 с.

7.     Дорнбуш Р., Фішер С.Макроекономіка: навчальний посібник у 2-х частинах. Пер з нім. К.: Основи, 1996. 586с.

8.     Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: учебник 2-е изд., стереотип. К.: Знання, 2006. 370 с.

9.     Карпінський Б.А., Божко С.М., Карпінська О.Б. Макроекономіка : зростання і сталий розвиток : навчальний посібник. К.: Професіонал, 2006. 283 с.

10. Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 236 с.

11. Кравцов О.С., Бережний В.М., Онєгіна В.М.. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2004. 200с.

12. Кулішов В.В. Макроекономіка : основи теорії і практики : : навчальний посібник. Львів: Магнолія плюс, 2004. 253 с.

13.  Кушнір В.С. Мікро- та макроекономіка : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 256 с.

14. Малиш Н.А. Макроекономіка: навчальний посібник. К.: МАУП, 2003. 182 с.

15. Макроекономіка : навчальний посібник / За ред. І.І. Вініченко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 172 с.

16.  Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: навчальний посібник. К.: ВД. «Професіонал», 2004. 258с.

17. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник у 2-х частинах / За заг. ред. С.Будаговської К.: Основи, 1998. 356с.

18. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : навчальний посібник. К.: Знання, 2006. 222 с.

19. Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник. 4-е вид., стереотип К.: Либідь, 2005. 615 с.

20. Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки : політекономічний аспект : навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2004. 199 с.

21. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник. К.: Таксон, 1996. 238с.

22. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О. Макроекономіка : підручник. К.: Либідь, 1999. 288 с.

23. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник. 2-е вид., без змін. К.: КНЕУ, 2007. 442 с.

24. Сакс Дж., Д. Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный поход. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. 212с.

25. Самуелсон Пол А. Нордхаус Вільям Д. Макроекономіка: навчальний посібник у 2-х частинах. Пер з англ. К.: Основи, 1995. 544с.

26. Селищев А.С. Макроэкономика: учебник. Изд. 3-е доп. и перераб. СПб: Питер, 2005 464с. (Серия «Учебник для вузов»).

27. Солонінко К.С. Макроекономіка : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2002. 320 с.

28. Старченко В.Д. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К.: УФІМБ, 2000. 104 с.

29. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. К.: Геопринт, 2006. 199 с.

 

 

 

 

Інформаційні ресурси

 

1.     Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.president.gov.ua/documents/12156.html

2.      Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3.      Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.bank.gov.ua

4.      Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp:www.ukrstat.gov.ua

5.      Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.rada.gov.ua

6.      Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу:www.kmu.gov.ua

7.      Міністерство фінансів України[Електронний ресурс]. Режим доступу :www.minfin.gov.ua

8.      Міністерство економічного розвитку і торгівлі України[Електронний ресурс]. Режим доступу :www.me.kmu.gov.ua

9.      Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.bank.gov.ua

10.  Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України –www.ukrproject.gov.ua

11.  Рахункова палата України [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.ac-rada.gov.ua

12.  Національний інститут стратегічних досліджень[Електронний ресурс]. Режим доступу :www.niss.gov.ua

13.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського[Електронний ресурс]. Режим доступу :www.nbuv.gov.ua

14.  Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index

15.  Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/

16.  Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/

17.  Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://www.minfin.gov.ua/.

18.  Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.ukrstat.gov.ua.

15.  Урядовий портал [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/control/.Course rating: