Мета викладання дисципліни. Програма спрямована на досягнення мовної компетенції рівня А-2. Вона реалізується шляхом досягнення таких цілей.

Практичнаформувати у студентів загальні комунікативні мовленнєві компе­тенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі.

Освітнясприяти у студентів розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме їм продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі під час навчання у ВНЗ.

Пізнавальназалучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвиваючадопомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів), зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціокультурнадосягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Завдання вивчення дисципліни. Задля досягнення мовної компетенції рівня А-2 програма реалізується шляхом досягнення таких цілей:

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов'язані з навчанням і спеціальністю;

- визначати позицію і точку зору мовця,  розумітися в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями і з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування;

- поводитися адекватно у типових світських, академічних професійних ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках);

- пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю;

-продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням і спеціальністю, користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

- розуміти тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників та художніх текстів, розуміти намір автора тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

- мати чітке уявлення про географічні, історичні, політичні та культурні особливості країни, мова якої вивчається;

- знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показником, довідниками, словниками та Інтернетом; робити пошук суттєво важливої Інформації, пов'язаної з навчанням або спеціальністю; прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами".

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати такі компетенції:

 

а) загальні компетентності

• оволодіння лінгвокраїнознавчимисоціокультурними і соціально-психоло­гічними навичкамизнаннями та вміннямиякі забезпечують здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогуформування толерантності;

• формування елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного спілкування (відповідно до сфери спілкування). Рівень володіння другою іноземною мовою на кінець курсу наближається до рівня A-2згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освітививченнявикладанняоцінювання».

 

б) фахові компетентності

• мовний аспект: володіння фонетичнимграматичнимлексичним матеріалом у межах передбаченої програмою тематикинеобхідного для реалізації комунікативних інтенцій у відповідних сферах і ситуаціях спілкуваннярозвитку умінь і навичок читання оригінальних текстівздатності точно й адекватно розуміти текст; знати близько 2500 лексичних одиниць (слів і зворотів) у межах пройденої тематики;

• мовленнєвий аспектрозвиток умінь і навичок монологічногодіалогічного та писемного мовленняформування мовленнєвої поведінки, релевантної відповідній комунікативній ситуаціїуміння сприймати й розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутовоїсімейноїсоціально-культурної тематики в нормальному темпі мовлення; письмове оформлення своєї думки.