Метою викладання курсу «Теорія надійності та ефективності» є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволять їм здійснювати дослідження, проектування, виробництво та експлуатацію систем електропостачання енергоємних виробництв та комплектуючого їх обладнання, а також використовувати їх для створення більш сучасних та досконалих схемних рішень та комплектуючого обладнання високої напруги

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати загальні компетентності, а саме:

1.Здатність застосувати знання на практиці.

2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

3. Здатність спілкуватися державною мовою.

4. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

8. Здатність працювати у команді.

9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

А також фахові компетентності, а саме:

1. Здатність використовувати компютерізовані системи автоматизованого проектування (САD), виготовлення (САМ) та інженерних розрахунків (САЕ).

2. Здатність до теоретичного обґрунтування прийнятих рішень в процесі виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт.

3. Здатність використовувати базові знання з фізики, вищої математики та теоретичних основ електротехніки для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

4. Здатність використовувати професійні знання з електричних систем та мереж, електричних апаратів високої та низької напруги та техніки високих напруг для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики.

5. Здатність використовувати знання з метрології та електричних вимірювань, теорії автоматичного керування, релейного захисту та автоматизації енергосистем для вирішення задач оптимізації, керування та захисту в електроенергетиці.

6. Здатність використовувати знання з теорії електричних машин, апаратів та електроприводу для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики та електромеханіки.

7. Здатність дотримуватись в проектах електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування стандартів, норм і технічних умов.

8. Здатність використовувати сучасні методи розрахунку, проектування та аналізу роботи електроенергетичних та електромеханічних систем.

9. Здатність визначати і забезпечувати оптимальні та енергоефективні режими роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.

10. Здатність складати і оформлювати оперативну та іншу документацію, передбачену правилами експлуатації устаткування і організації роботи на об’єктах електроенергетики, електромеханіки.

11. Здатність дотримуватись вимог правил техніки безпеки на підприємствах електроенергетичного та електромеханічного комплексу.

12. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

13. Здатність до комп’ютерного та ймовірнісного моделювання режимів роботи  електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.

14. Здатність проводити експериментальні дослідження режимів роботи  електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.

 

знати:

• види електричної ізоляції та особливості процесів, що мають місце при експлуатації, а також методи її розрахунку;

 • види апаратів високої  та низької напруги, що використовуються для комплектації систем електропостачання, особливості їх конструкцій та принципи функціювання;

• головні параметри та умови вибору електричних апаратів для роботи в електричній мережі;

• види схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, принципи їх формування, а також схеми та структуру трансформаторних підстанцій та комплектуючого їх обладнання;

• головні положення теорії ймовірностей та можливості їх використання для здійснення ймовірнісного моделювання показників надійності нерезервованих та резервованих систем;

•  принципи дії пакета MATLAB і язик програмування  MATLAB.

 вміти:

• оцінити показники надійності схеми електропостачання в залежності від умов, що визначаються споживачами електроенергії;

• визначити показники надійності електричного апарату в залежності від режиму навантаження та умов його експлуатації;

• розробити схему трансформаторної підстанції та обрати необхідне комплектуюче обладнання як для звичайних, та і для особливих груп споживачів для завданих умов щодо вимог експлуатаційної надійності;

• обрати вид теоретичного закону розподілу за умовами щодо статистичної інформації згідно відмов обладнання;

• провести необхідні розрахунки окремих елементів конструкції електричного апарату або розподільного пристрою для забезпечення потрібного рівня надійності;

•   розробляти блок-схему алгоритму  комп’ютерного розрахунку відповідно з математичною або ймовірнісною моделлю;

•  розробляти програму  комп’ютерного розрахунку відповідно з блок-схемою алгоритму;