Мета вивчення навчальної дисципліни - формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо організації діяльності туристичної фірми в умовах конкуренції на ринку послуг, а також вирішення конкретних соціально-економічних завдань, що виникають у сфері туризму в процесі заснування власного туристичного бізнесу і управління туристичними підприємствами.

Завдання вивчення дисципліни:

Методичні – навчання студентів виявленню законів та закономірностей в процесі створення туристичного підприємства, використання нормативно-правових документів у туристичній сфері.

Пізнавальні – передбачає поглиблене вивчення складових туристичної індустрії, планування діяльності та економічного механізму функціонування підприємств туризму, сприяє повнішому та ширшому розумінню всіх сфер економічної діяльності.

Практичні – формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, 

орієнтувати їх на інтенсивну роботу, осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем діяльності туристичних фірм