Характеристика навчальної дисципліни "Економічна теорія "

Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія», викликана безліччю проблем і невирішених питань соціально-економічного розвитку країни (різке зниження темпів економічного зростання в країні; нестабільність національної валюти; руйнація державних інститутів і вітчизняної банківської системи, масове безробіття та відтік працездатного населення за кордон, втрата міжнародних ринків збуту української продукції і т. д.), що виникли в останні роки в національній економіці в умовах затяжної фінансової, економічної, політичної, структурної, соціальної кризи та глобальних змін на світовому рівні в умовах пандемії. Майбутньому фахівцеві варто вивчити саме цю навчальну дисципліну для того щоб на основі комплексного вивчення ним економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічного пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають сформувати у нього логіку економічного мислення і економічну культуру виробництва і споживання, навчити його базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю

напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.

Саме знання з економічної теорії дозволять йому дати правильну оцінку стану вітчизняної економіки, зробити правильні висновки з проведеного мікро- і макроекономічного аналізу та запропонувати конкретні заходи щодо змін національної економічної політики; напрацювати та вміло застосовувати на практиці механізми державного регулювання економічних відносин господарюючих суб’єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розробити ефективні цільові програми стратегічних та поточних планів економічного зростання в країні через будівництво інноваційної моделі її подальшого економічного розвитку в нових реаліях світової економіки.СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"

спеціальність 073 "Менеджмент"

Кількість годин - 240, кредитів - 8, розподіл годин (денне відділення): лекції – 60 год., семінарські – 28 год., самостійна робота – 124 год., індивідуальні заняття – 28 год.); (заочне): лекцій-12 год.; практичних-4 год.; самостійної роботи – 196 год.; індивідуальної роботи 28 год.) вид контролю – 3 семестр залік, 4 семестр - іспит.

Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни:

інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

загальні компетентності: ЗК2 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; ЗК4 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК5 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; ЗК8 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК9 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК10 здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК13 цінування та повага різноманітності та  мультикультурності.

фахові компетентності (згідно освітньої програми): СК 1 здатність визначати та описувати характеристики організації; СК 2 здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. СК3 здатність визначати перспективи розвитку організації; СК4 вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; СК5 здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; СК6 здатність діяти соціально відповідально і свідомо; СК7 здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; СК10 здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації; СК11 здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; СК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

Очікувані програмні результати навчання: ПРН2. зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя; ПРН3. демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства; ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; ПРН6. виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування; ПРН8. застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

Метою викладання дисципліни "Економічна теорія" є отримання майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, комплексне вивчення ними економічних відносин як форми суспільного виробництва, всебічне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Завданням вивчення дисципліни "Економічна теорія" є набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики..
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Тема 2. Економічна система суспільства

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Тема 4. Теорія товару і грошей

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Тема 6. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

Тема 8. Капітал сфери обігу

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Тема 11. Держава та її економічні функції

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

 

Змістовий модуль 2. Макроекономіка

Тема 14. Предмет, метод та функції макроекономіки

Тема 15. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 16. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції

Тема 17. Споживання, заощадження та інвестиції

Тема 18. Класична модель макроекономічної рівноваги

Тема 19. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM

Тема 20. Фіскальна політика держави

Тема 21. Монетарна політика

Тема 22. Циклічні коливання та економічне зростання

Тема 23. Інфляція та антиінфляційна політика

Тема 24. Безробіття та політика зайнятості

Тема 25. Макроекономічна політика у відкритій економіці

 

Змістовий модуль 3. Мікроекономіка

Тема 26. Корисність економічного блага. Економічний вибір

Тема 27. Аналіз поведінки споживача

Тема 28. Попит та пропозиція

Тема 29. Теорія еластичності

Тема 30. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми

Тема 31. Витрати виробництва

Тема 32. Ринок досконалої конкуренції

Тема 33. Монопольний ринок

Тема 34. Ринок монополістичної конкуренції

Тема 35. Олігополістична структура ринку

Тема 36. Похідний попит

Тема 37. Ринок праці

Тема 38. Ринок капіталу

Тема 39. Економічна ефективність та добробут

Тема 40. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Семестровий контроль з дисципліни «Економічна теорія» проводиться у формі семестрового заліку/екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання екзамену включають теоретичні питання з курсу та практичне завдання.

 

Якщо здобувач вищої освіти не отримав екзамен за поточними результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами оцінювання за шкалою ЄКТС відповідей (в yстній або письмовій формі) на контрольні питання екзамену та виконання практичного завдання. Контрольні питання до екзамену здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua.

Шкала оцінювання заліку: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

незараховано

FX, F

1-59

 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою ECTS.

Шкала оцінювання іспиту: національна та ECTS

За

шкалою

ЕСТS

За

100-бальною

шкалою

 

За

національною

шкалою

Визначення**

A

90 - 100

відмінно

відмінно - відмінне виконання з незначною кількістю помилок

B

85-89

добре

дуже добре - вище середнього рівня, але з деякими поширеними помилками

 

 

 

 

C

75-84

добре - в цілому правильне виконання, але з помітними помилками

D

70-74

задовільно

задовільно – виконання в повному обсязі, але зі значною кількістю недоліків

E

60-69

достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35-59

незадовільно з можливістю

повторного

складання

 

незадовільно – недостатньо: необхідно допрацювати

F

1-34

незадовільно

з обов'язковим

повторним

курсом

незадовільно - необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

  Політика курсу

Політика відвідування аудиторних занять (особиста присутність здобувача вищої освіти на заняттях). В умовах впровадження он-лайн-освіти за наявності об’єктивних причин (наприклад, лікарняні, стажування, мобільність, індивідуальний графік, знаходження на карантині і т. інш.) та за узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти може здійснюватись самостійно, на засадах академічної доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти має звітувати через електронну пошту або через систему дистанційного навчання Moodle про стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій - виходити на онлайн-консультацію.

Політика дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, досягнення результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань.

Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5  Положення про організацію освітнього процесу в

Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».

Рекомендована література

 

Базова

 

 Розділ 1 «Основи економічної теорії»

 

1.      Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В. Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 9-те вид., доповн. К.: Знання, 2014. 710 с.

2.      Економічна теорія: політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Вид. 6-те, перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2017. 719 с.

3.      Економічна теорія: навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с.

4.      Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: навчальний посібник. К.: Вища школа, 2017. 326 с.

5.      Захожай В. Б., Козлова А. І., Діденко О. А. та ін. Економічна теорія: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая. К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 2016. 520 с.

6.      Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. Основи економічної теорії / за заг. ред. П. В. Круша: навчальний посібник. К.: Каравела, 2017. 448 с.

7.      Кулішов В.В., Падалка О.С., Вачевський М.В., Кильова Г.О., Мадзігон В.В., Кулішов В.С. Основи ринкової економіки: навч. підручник. Львів: Магнолія 6, 2018 р. 472 с.

8.      Лагутін В.Д., Уманців Ю.М., Щербакова Т.А. та ін. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В.Д. Лагутіна. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 608 с.

9.      Мацелюх Н. П. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. 2-ге вид., перероб. та доп. К. : Центр учб. літ., 2016. 226 с.

10.  Мочерний С.В., СкотнийВ.Г. Основи економічної теорії: підручник. Львів: Ліга-Прес, 2018. 600 с.

11.  Основи економічної науки : навч. посібник для самост. підгот. до курсов. екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх та ін. ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. К. : Центр учб. літ., 2015. - 324 с.

12.  Основи економічної теорії: навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти неекономічних спеціальностей / за ред. акад. І.Ф. Прокопенка. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. 260 с.

13.  Слатвінський М. А. Економічна теорія. Макроекономіка: навч. посібник Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 188 с.

14.  Якобчук В. П. Економічна теорія: навч. посібник. 3-тє вид., перероблене. К.: Видавництво Ліра К, 2015. 408 с.

15.  Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С.

Яремко Л.А., Ващишин А. М.Перехідні економічні системи: навч. посібник. К.: Видавництво "Каравела". 2018. 368 с.

16.                  Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Литвинчук І.Л., Симоненко Л.І., Сайкевич М.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Тищенко С.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Пугачова Н.С. Економічна теорія: підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. К.: Видавництво Ліра. К, 2020. 450 с.

 

Розділ 2 «Макроекономіка»

 

17. Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.А. Макроэкономика: Учебник К.: Знання, 2015. – 694 с. (Классический университетский учебник)

18.  Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 442 с.

19. Бакланова О.Г., Мужайло В.Д., Брагарник О.О., Даниліна С.О. Макроекономіка: навчальний посібник К.: КНЕУ, 2015. – 267 с.

20.  Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: навч. посібник. Львів: Видавництво: Новий світ 2000. 2018. 552 с.

21. Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навчальний посібник. 2-е вид., допов. Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2017. 292 с.

22.   Звєрякова М.І.. Макроекономіка: навч. посібник [Електронний ресурс] Одеса. 2015. 267 с. Режим доступу: URL: http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf

23.  Івашина О.Ф., Івашина С.Ю., Олексієнко Р.Ю. Макроекономіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – 100 с.

24.  Калініченко О.В., Плотник О.Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. – 672 с.

25.  Канцір І. А., Кліпкова О. І., Іванець Л. В. Макро- мікроекономіка: від теорії до практики: навч. посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2018. 444 с.

26.  Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посібник. Львів : "Магнолія-2006", 2017р. 242 с.

27.  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: навч. посібник. К.: Каравела,  2016. 424 с.

28.  Кузик О.В. Макроекономіка: навчальний посібник. Львів: Інтелект-Захід, 2017. 167с.

29.  Кулішов В.В Макроекономіка: теорія і практикум: навч. посібник. К.: Таксон,. 2017. 256 с.

30.  Лагутін В. Д., . Соколовська І. П, Уманців Ю. М. Макроекономіка : опорний конспект лекцій. К. : КНТЕУ, 2018. – 103 с.

31. Лисюк В.С., Лисюк Т.П. Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник Рекомендовано МОН України. 2016 354 с.

32.  Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В. Макроекономіка: базовий курс : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2016. 254 с.

1.33. Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: проф. Малий І.Й., проф. Радіонова І.Ф., доц. Куценко Т.Ф., доц. Федірко Н.В. та ін. К.: КНЕУ, 2017. 200 с. Режим доступу: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macr oeconomics/

34. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти: Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За науковою ред. проф. Федоренка В.Г., проф. Денисенка М.П. К.: Алерта, 2013. 728 с.

35. Могилевська О.Ю. Макроекономіка: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2017. 115с.

36. Панчишин С.М., Островерх П.І., Грабинська І.В. та ін. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка .567 с.

37. Панчишин С.М., Островерх П.І. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Вид. 6-те, перероб. та доп. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.152 с.

38. Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 248 с.

39. Скорик Г. І., Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: Навчальний посібник / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк. – Лвів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 164 с.

40. Соболєва О. П. Макроекономіка. Навчальний посібник. – Харків: ХУБС УБС НБУ, 2013. – 158 с.

41. Шупик І. І. Макроекономіка: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. / І. І. Шупик, О. С. Песцова-Світалка. 2-ге вид., оновл. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2015. – 316 с.

42. Харкянен Л.В. Макроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2016. 248 с.

 

 

Розділ 3. Мікроекономіка

 

43. Багратян Г.А. Мікроекономіка: Курс лекцій К.: КиМУ, 2015. 65 с.

44. Курс мікроекономіки : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / За ред. С.І. Архієреєва. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 156 с.

45.  Могилевська О.Ю. Мікроекономіка: курс лекцій К.: КиМУ, 2017. – 100 с.

46. Оверченко В. І., Мажак З. М., Софій М. І. Мікроекономіка: Навчальний посібник./ за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. Івано- Франківськ, «Лілея -НВ». 2015. 348 с.

47. Рудий М.М. Мікроекономіка. Навч. посібник. Рекомендовано МОН України 2017  360 с.

48. Скорик Г. І, Швецова М. Б., Стецюк П. І. Вступ до макро- і мікроекономіки: навч. посібник Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львів. політехніка". 2016. 256 с.

49. Хмель С. М., Хмель В. І., Зіброва О. В. Мікроекономіка: задачі, вправи, тести : навч. посібник. Харків : ХАІ, 2016. - 59 с. 

 

Допоміжна

 

1.             Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник К.: Ніка-Центр, Ельга 2000. 527 с.

2.            Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: навч.посіб. К. Вища школа, 2002. 349 с.

3.            Економіка: навч. посібник / за ред. С.В.Степаненка К.: КНЕУ, 2000. 306 с.

4.            Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.Л.Основи економічної теорії: навч. посіб. К.: Алина, 2001. 344 с.

5.            Мочерний С.В. Основи економічних знань: підручник К.: Видавничий центр "Академія", 2000. 304 с.

6.            Основи економічної теорії: політекономічний аспект: навч. посібник / Під ред. В. Д. Ковальчука – К.: Вища школа – Знання, 2002 – 525с.

7.     Базілінська О.Я. Макроекономіка: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2005. 443 с.

8.     Батура О.В.,  Івашина О.Ф., Новикова Л.Ф. Макроекономіка: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2007. 443с.

9.     Бутук О.І.Ю Волкова Н. І. Макроекономіка: тренінг-курс : навчальний посібник К.: Знання, 2007. 236 с.

10. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: учебник. 2-е изд., стереотип. К.: Знання, 2006. 370 с.

11. Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2003. 236 с.

12. Кравцов О.С., Бережний В.М., Онєгіна В.М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2004. 200с.

13. Макроекономіка : навчальний посібник / За ред. І.І. Вініченко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 172 с.

14.  Мельникова В.І., Клімова Н.І Макроекономіка: навчальний посібник К.: ВД. «Професіонал», 2004. 258с.

15. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник у 2-х частинах / За заг. ред. С.Будаговської К.: Основи, 1998. 356с.

16. Панчишин С.М. Макроекономіка: навчальний посібник 4-е вид., стереотип К.: Либідь, 2005. – 615 с.

17. Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Логвиненко М.І. Основи макроекономіки : політекономічний аспект : навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2004. 199 с.

18. Солонінко К.С. Макроекономіка : навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2002. 320 с.

19.  Мікроекономіка : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. К. : Знання, 2007. 678 с.

20. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики / Н. Мэнкью. 2-е изд. СПб. : Питер, 2003. 560 с.

21. Попов О. Є., Отенко В. І., Колесніченко І.М. Мікроекономіка : навчально-практичний посібник для самостійного  вивчення дисципліни / за заг. ред. докт. екон. наук, доцента  О. Є. Попова. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 336 с.

22. Пиндайк Р. Микроэкономика / Р. Пиндайк ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 608 с.

23. Селищев А. С. Микроэкономика / А. С. Селищев. – 2-е. изд. – СПб. : Питер, 2003. – 448 с.

Інформаційні ресурси

 

1. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html.

2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3. Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua

6. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua

7 Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України –  www.me.kmu.gov.ua

9. Національний банк України – www.bank.gov.ua

10. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – www.ukrproject.gov.ua

11. Рахункова палата України – www.ac-rada.gov.ua

12. Національний інститут стратегічних досліджень - www.niss.gov.ua

13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua

14. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index.

15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

16.  Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/.

17.  Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/.

18.  Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

19.  Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.

Інформаційні ресурси

 

1. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12156.html.

2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://kat.in.ua/info/page/53.

3. Платіжний баланс України, 2010-11рр./ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

4. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: //htpp: www.ukrstat.gov.ua

5. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua

6. Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua

7 Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України –  www.me.kmu.gov.ua

9. Національний банк України – www.bank.gov.ua

10. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України – www.ukrproject.gov.ua

11. Рахункова палата України – www.ac-rada.gov.ua

12. Національний інститут стратегічних досліджень - www.niss.gov.ua

13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - www.nbuv.gov.ua

14. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index.

15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

16.  Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htth://minrd.gov.ua/ru/.

17.  Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/.

18.  Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

19.  Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/.


Course rating: