Рівень навчання

 (BA/MA)

Рівень модулю/дисципліни

(номер семестру)

Тип модулю/дисципліни

(обов’язковий / вибірковий)

Перший (бакалаврський)

довільний

вибіркова

Форма навчання

(лекції / лабораторні / практичні)

Тривалість

(тижнів/місяців)

Мова викладання

Лекції, практичні

15

Державна

ECTS
(Кредити модуля)

Загальна кількість годин

Аудиторні години

Самостійна робота

3

90

30

60

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни (модуля)

Оволодіння студентами основними поняттями та методами фінансової математики, що використовуються у процесі роботи з основними принципами та механізмами функціонування банківської системи; виробити навики математичного дослідження фінансових операцій; простежити внутрішню логіку понять: складні відсотки, податки, інфляція, фінансові ренти, навчитися розв’язувати практичні завдання з фінансової математики, набуття базових знань з фінансової математики для подальшого вивчення спеціальних предметів

Результати навчання в термінах компетенцій

Методи навчання

(теорія,  практичні)

Контроль якості

(залік)

-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; -навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; -здатність проведення досліджень на відповідному рівні; -здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; -здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; -здатність бути критичним і самокритичним; -використовувати математичний інструментарій для дослідження технічних та соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань; -здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері технічних та соціально-економічних процесів; -здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Теоретичні знання отриманні під час лекцій, консультацій та практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи

 

 

Практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи

Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт та індивідуальної робіт, модульного контролю знань та складанні заліку

Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт

 

 

Лекцій

Консультацій

Семінарів

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Інші види

Загалом, годин

Самостійна робота

 

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Відсотки.

Тема 1. Предмет фінансової математики. Базові поняття і термінологія.

2

 

 

-

 

 

4

6

 

Тема 2. Прості фінансові операції і нарахування простих відсотків

2

 

 

1

 

 

11

8

 

Тема 3. Нарахування складних відсотків

2

 

 

1

 

 

9

6

 

Тема 4. Інфляція. Відсоткові ставки з урахуванням інфляції

2

 

 

4

 

 

16

10

 

Разом за модулем 1

8

 

 

6

 

 

44

30

 

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Потоки платежів.

Тема 5. Потоки платежів. Загальні питання і класифікація.

2

 

 

2

 

 

10

6

 

Тема 6. Змінні фінансові ренти

2

 

 

2

 

 

12

8

 

Тема 7. План погашення кредиту

2

 

 

2

 

 

10

6

 

Тема 8. Планування інвестиційних проектів та ризики

2

 

 

-

 

 

12

10

 

Разом за змістовим модулем 2

8

 

 

8

 

 

46

30

 

Усього годин:

16

 

 

14

 

 

90

60